Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Chorvátsky Grob

EU fondy - projekt Rozšírenia materskej školy - informácia o podaní žiadosti o nenávratný finančný príspevok na dostavbu Materskej školy na Čiernej Vode v lokalite Javorová AlejVytlačiť
 

V prepise mailu (s diakritikou), ktorý bol poslancom obecného zastupiteľstva Obce Chorvátsky Grob dňa 20.4.2017 nájdete informácie o podaní žiadosti o eurofondy, ktoré pomôžu obci dostavať budovu materskej školy na Javorovej Aleji. Realizáciou projektu vznikne nová kapacita pre 44 detí, ktoré dovtedy neboli umiestnené v materskej škole. Zároveň bude možné presunúť ďalších 88 detí z prenajatých priestorov materskej školy v OC Monar, ktorého nájom knočí ku 30.6.2017.

Odsúhlasením povinnej 5% finančnej spoluúčasti obce poslancami = podporením tohoto projektu obec môže zlepšiť situáciu s umiestňovaním škôlkárov v našej obci. Nepodporenie účasti obce znamená NEPRIJATIE žiadnych nových škôlkarov pre školský rok 2017/18 a naviac vylúčenie už spomenutých 88 detí z materskej školy, ktorá je dnes v OC Monar.

O účasti obce na tejto výzve starosta s niektorými poslancami diskutovali aj na niekoľkohodinovom pracovnom stretnutí k rozpočtu deň pred zastupiteľstvom 21.3.2017. Žiaľ odvtedy sa žiadne zastupiteľstvo nekonalo, preto obec musela žiadosť o EU fondy podať v termíne stanovenom vo výzve, čo bol 18.4.2017 aj bez povinnej prílohy.

 


 

Vážení poslanci,

dovoľte mi infomovať vás, že sme 18.4.2017 podali žiadosť o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) v rámci výzvy Min.pôdohospodárstva v programe IROP, na rozšírenie kapacít materských škôl. Kedže zastupiteľstvo nebolo opakovane uznášaniaschopné do času uzávierky výzvy, podali sme ŽoNFP na ministerstvo aj bez povinnej prílohy, ktorú musíme doplniť. Samotná žiadost je v prílohe mailu.

Náš projekt sa týka výstavby novej materskej školy na Čiernej Vode, ktorá sa stavia na Javorovej Aleji. V súbore o finančnej analýze výstavby školy, ktorú som vám zaslal ešte vlani, rovnako ako v rozpočte, bola táto možnosť spolufinancovania od začiatku uvedená. Dúfam, že naša žiadosť bude úspešná, urobili sme maximum preto, aby tomu tak bolo a aby sme vďaka peniazom z Európskej únie mohli postaviť deťom škôlku. Projekt školy a škôlky je zverejnený na obecnom webe a viac ako 1 rok aj na portáli ÚVO. V prílohe mailu je situácia - stavebné objekty SO 05 a 08, čiže ihrisko a komunikácie.

Na to, aby sa však našou žiadostou vôbec zaoberali, musíme ako jednu z povinných príloh dodať Uznesenie obecného zastupiteľstva o schválení 5% spoluúčasti obce na celom projekte. Výška našej spoluúčasti je necelých 36 tisíc Eur. Preto vás prosím, aby ste na najbližšom zastupiteľstve 25.4.2017 túto vec podporili. Zhruba 700 tisíc eur, ktoré takto môžeme získať je suma, o ktorú môžete znížiť výšku potrebného úveru:

Celková výška oprávnených výdavkov: 717 824,14 €
Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR: 95 %
Žiadaná výška nenávratného finančného príspevku: 681 932,93 €
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov: 35 891,21 € (túto sumu musí obec nájsť v rozpočte, my ju máme v rozpočte na 2017 uvedenú s rezervou vo výške 41365 Eur, stačí nám teda menej).
 

Predmetom financovania v rámci ŽoNFP sú tieto aktivity: 

1. Samotná výstavba MŠ, stavebný objekt SO 04 v sume 531 836,48 Eur, 
túto časť realizuje firma Neuschwendtner, celkový náklad na výstavbu MŠ je 843 303,88 Eur, pričom 305 tisíc Eur máme už viac ako rok na účte z dotácií z ministerstva školstva, zvyšok môžeme pokryť práve touto eurofondovou žiadosťou.

2. Stavebné práce na objekte SO 08 - Areálové parkovisko, chodníky a spevnené plochy za 69 866,26 Eur, 
stavia v apríli 2016 vytendrovaná spoločnosť Swietelsky, celková hodnota zákazky je 245 107,81 Eur. Zvyšok bude uhradený z úveru a vlastných prostriedkov.

3. Vybudovanie detského ihriska SO 05 za 37 577,41 Eur, 
stavia firma NORAN, celková hodnota je 82 404 Eur. Zvyšok bude uhradený z úveru a vlastných prostriedkov.

Do žiadosti bolo možné zahrnúť aj časť vnútorného vybavenia škôlky, ktoré je v hodnote 69 967,99 Eur, na ktoré v prípade podporenia našej žiadosti bude urobené obstarávanie. Zvyšná suma 8 576 Eur sú povinné podporné veci.

Spolu to dáva celkovú výšku oprávnených výdavkov: 717 824,14 € (531 836,48 + 69 866,26 + 37 577,41 + 69 967,99 + 8 576,00).

Materiály k zastupiteľstvu máte už z minula, k ostatným bodom vám ich zajtra opätovne zašleme. Uznesenie o spoluúčasti s presnou sumou je v prílohe tohto mailu.

Ďakujem a verím, že podporíte túto jedinečnú príležitosť získať pre obec externé peniaze, ktoré nemusíme nikomu vracať ani splácať. Peňazí ministerstvo na túto výzvu veľa nemá, je pravdepodobné, že všetky budú vyčerpané už v tomto prvom kole a na druhé plánované kolo v lete 2017 už nezostanú, preto vás ešte raz prosím, aby ste schválili našu účasť v tejto výzve.

S pozdravom,
 

Ing. Radovan Benčík
Starosta

Prílohy mailu spomenuté v texte vyššie sú tu: 

SO 08 Komunikácie - cesty, parkovisko, chodníky 2.Situacia.pdf 2.Situacia.pdf (767.3 kB)
SO 05 Drobná architektúra - ihrisko DA-1 SITUACIA.pdf DA-1 SITUACIA.pdf (384.3 kB)
Samotná žiadosť o nenávratný finančný príspevok ZoNFP MS CHG.pdf ZoNFP MS CHG.pdf (698.4 kB)

 

Zverejnené 21.4.2017


 

Úradná tabuľa

Návrh VZN o miestnom poplatku za rozvoj

Zverejnené 4.9.2017
Aktualizované: 24.11.2017


 

Územné rozhodnutie

Stavebník: Ing. Henrich Šefčík, Tomáš Cibulka, Dominika Cibulková, Anna Šefčíková
Lokalita: Kukukčínova
Parcela číslo: 1587/785, 1587/881, 1587/882, 1598/6, 1598/25, 1600/2, 1600/241,158 ...viac...

Zverejnené 15.1.2018 -mt- Vyprší o 14 dní.


 

Verejná obchodná súťaž

Zverejnené 29.9.2017 -mt-


 

Územné rozhodnutie

Stavebník: immosvr,s.r.o.
Lokalita: Pri Šúre – Súbor 40 rodinných domov
Parcela číslo: 1631/333, 1631/334, 1631/335 v zmysle geometrického plánu na oddelenie pozemkov č.1211/16, úradne o ...viac...

Zverejnené 15.1.2018 -mt- Vyprší o 14 dní.


 
Položky 1-4 z 907


English version
Chorvátska verzia
Úvodná stránka