Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

GDPR

Základné pravidlá ochrany osobných údajov 

v našej obci Chorvátsky Grob

 

Ochrana súkromia fyzických osôb je pre nás veľmi dôležitá. Nevyhnutnou súčasťou osobného súkromia fyzických osôb sú aj osobné údaje. Osobné údaje sú akékoľvek informácie o dotknutej fyzickej osobe, na základe ktorých možno určiť (identifikovať) konkrétnu fyzickú osobu. Práve preto pristupujeme ku všetkým osobným údajom dotknutých fyzických osôb zodpovedne, prihliadajúc na ich potreby. Pri spracúvaní osobných údajov dotknutých fyzických osôb postupujeme v súlade s účinnými právnymi predpismi a chránime ich s maximálnou možnou starostlivosťou.

Odporúčame dotknutým fyzickým osobám, aby sa s týmito základnými informáciami dôkladne oboznámili. V týchto informáciách sa dotknuté fyzické osoby dozvedia základným spôsobom, ako pristupujeme k ich osobným údajom, ako nás môžu kontaktovať, ak majú otázky k spracúvaniu ich osobných údajov, a ostatné dôležité informácie o spracúvaní osobných údajov fyzických osôb.

Tieto informácie sa môžu meniť v závislosti od zmien účinných právnych noriem, aktuálna verzia je vždy dostupná na našej internetovej stránke www.chorvatskygrob.sk. Na podstatné zmeny upozorňujeme dotknuté fyzické osoby tým istým spôsobom, akým poskytujeme aj tieto informácie.

Naša Obec Chorvátsky Grob spracúva v pozícii prevádzkovateľa osobné údaje dotknutých osôb vždy v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej len „GDPR“), a so zákonom č. 18/2018 Z. z., o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“).

Osobné údaje poskytnuté fyzickou osobou našej Obci Chorvátsky Grob, napr. prostredníctvom formulárov žiadostí zverejnených na našom webovom sídle, budú spracúvané iba v rozsahu a za dosiahnutím účelu, pre ktorý boli touto fyzickou osobou poskytnuté. Doba spracúvania týchto osobných údajov je výlučne doba nevyhnutná na dosiahnutie účelu, na ktorý boli tieto údaje poskytnuté, prípadne ktoré sú právnymi predpismi prípustné.

Fyzická osoba, ktorá poskytne svoje osobné údaje našej Obci Chorvátsky Grob alebo ktorej osobné údaje sú našej Obci Chorvátsky Grob poskytnuté z iného zdroja, má právo požadovať prístup k svojim osobným údajom, ktoré sa ho týkajú, právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo právo namietať spracúvanie v súlade s GDPR a Zákonom. Podrobnejšie informácie Vám poskytneme vhodným spôsobom pri získavaní Vašich osobných údajov alebo na nasledovných kontaktoch našej obce Chorvátsky Grob: pravne@chorvatskygrob.sk, 02/322 230 04.

V prípade, že bude mať naša Obec Chorvátsky Grob v úmysle ďalej spracúvať osobné údaje na iný účel ako ten, na ktorý boli získané (napr. na uzatvorenie zmluvy atď.), poskytne dotknutej fyzickej osobe pred takýmto ďalším spracúvaním informácie o tomto inom účele, ako aj ďalšie nevyhnutné informácie podľa platnej a účinnej právnej úpravy.

Fyzická osoba vždy udeľuje súhlas na spracúvanie svojich osobných údajov, pokiaľ majú byť na tomto základe spracúvané jej osobné údaje, vždy dobrovoľne a zrozumiteľne, a rovnako jednoducho má právo udelený súhlas odvolať, vždy však bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

Naša Obec Chorvátsky Grob informuje dotknuté fyzické osoby aj o tom, či spracúvanie jej osobných údajov je zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou. Naša Obec Chorvátsky Grob spracúva osobné údaje dotknutých fyzických osôb vždy len v rozsahu, ktorý je potrebný na dosiahnutie účelu spracúvania a nemá záujem o tzv. „nepovinné“ osobné údaje, resp. o také osobné údaje, ktoré nie sú nevyhnutné na dosiahnutie konkrétneho účelu. Preto poskytovanie nepotrebných či nepovinných osobných údajov predstavuje pre našu Obec Chorvátsky Grob nedôvodnú administratívnu záťaž, keďže aj takéto osobné údaje musí podľa účinnej právnej úpravy chrániť, a to aj keď ich nepotrebuje. O potrebnom rozsahu osobných údajov bude naša Obec Chorvátsky Grob dotknuté fyzické osoby vždy včas informovať.

Naša Obec Chorvátsky Grob má záujem spracúvať vždy len správne, aktuálne a vo vzťahu k potrebnému účelu úplné osobné údaje, preto nemôže akceptovať žiadne osobné údaje, ktoré tieto predpoklady nespĺňajú. Naša Obec Chorvátsky Grob preto oceňuje každú odôvodnenú iniciatívu dotknutej fyzickej osoby, ktorá má za cieľ zosúladiť reálny stav jej osobných údajov s osobnými údajmi spracúvanými našou Obcou Chorvátsky Grob, a ktorá pomáha našej Obci Chorvátsky Grob spracúvať osobné údaje fyzických osôb v zhode s požiadavkami platnej právnej úpravy.

Naša Obec Chorvátsky Grob vždy určuje a vymedzuje konkrétny účel, pre ktorý osobné údaje fyzickej osoby potrebuje. Pokiaľ je však tento účel určený právnymi predpismi, vyplýva z nevyhnutných zmluvných vzťahov alebo je nevyhnutný pre realizáciu verejného záujmu, potom naša Obec Chorvátsky Grob musí spracúvať osobné údaje dotknutých fyzických osôb v určitom rozsahu, po určitý čas a určitými spôsobmi pre plnenie svojich zákonných alebo zmluvných povinností, ako aj úloh vo verejnom záujme, a z tohto dôvodu musí a bude požadovať tieto osobné údaje od dotknutých fyzických osôb (napr. od zamestnancov pre účely sociálneho či zdravotného poistenia a pod.) a dotknuté fyzické osoby musia, pokiaľ má byť požadovaný účel dosiahnutý, svoje osobné údaje v potrebnom rozsahu a na potrebný čas poskytnúť. Táto povinnosť dotknutých fyzických osôb však neobmedzuje dotknuté fyzické osoby v možnosti uplatňovať ich práva na prístup k svojim osobným údajom, ktoré sa ho týkajú, právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo právo namietať spracúvanie v súlade s GDPR a Zákonom, ako aj ďalšie práva priznané platnou a účinnou právnou úpravou.

V prípade každého uplatnenia práv dotknutou fyzickou osobou, týkajúceho sa jej osobných údajov, je naša Obec Chorvátsky Grob povinná vždy overiť totožnosť žiadajúcej fyzickej osoby, aby si naša Obec Chorvátsky Grob bola nepochybne istá, že konkrétna fyzická osoba uplatňuje svoje práva len k jej vlastným osobným údajom, a že ich uplatňuje skutočne tá-ktorá fyzická osoba. Overenie totožnosti budeme realizovať na základe predloženia dokladu s fotografiou k nahliadnutiu pri osobnom odovzdaní písomnej žiadosti dotknutou fyzickou osobou v našej Obci Chorvátsky Grob, v prípade poštovej či elektronickej žiadosti budeme v prípade pochybností požadovať od dotknutej fyzickej osoby ďalšie informácie na účel spoľahlivého zistenia jej totožnosti. Pre najjednoduchší postup podania žiadosti s rýchlym overením totožnosti odporúčame použiť náš formulár žiadosti o uplatnenie práv, ktorý bude dostupný na tejto stránke (bude doplnené).

Na každú žiadosť týkajúcu sa spracúvania osobných údajov bude naša Obec Chorvátsky Grob odpovedať v primeranej lehote, v každom prípade však do jedného mesiaca od jej doručenia. V osobitných prípadoch môžeme túto lehotu predĺžiť o ďalšie dva mesiace, ale vždy budeme o dôvodoch predĺženia lehoty podávateľa žiadosti informovať do jedného mesiaca od prijatia žiadosti.

Na žiadosti dotknutých fyzických osôb odpovedáme bezplatne, ale ak by takéto žiadosti boli neprimerané, zjavne neopodstatnené alebo sa často opakujú, môžeme od podávateľa žiadosti požadovať primeraný administratívny poplatok za ich vybavenie.

Každá fyzická osoba má právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu (Úrad pre ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27), ak sa domnieva, že spracúvanie jej osobných údajov je v rozpore s týmito informáciami, prípadne s účinnými právnymi predpismi. Predtým však každej fyzickej osobe odporúčame kontaktovať kontaktnú osobu v našej Obci Chorvátsky Grob – JUDr. Denisa Klásková, pravne@chorvatskygrob.sk, 02/ 322 230 04, ktorá je pripravená prípadné podnety vyriešiť smerom k spokojnosti dotknutých fyzických osôb.

V prípade, ak má dotknutá fyzická osoba menej ako 16 rokov, môže svoje osobné údaje poskytovať len s výslovným súhlasom jej zákonného zástupcu.

V prípade, že bude medzi dotknutou fyzickou osobou a našou Obcou Chorvátsky Grob dohodnutá bližšia vzájomná spolupráca, budú podmienky ochrany osobných údajov špecifikované a informované dotknutej fyzickej osobe na mieru pre konkrétny daný prípad.

V prípade akýchkoľvek otázok, podnetov či pripomienok nás neváhajte kontaktovať na nasledujúcom kontaktnom mieste: JUDr. Denisa Klásková, pravne@chorvatskygrob.sk, 02/322 230 04.

 

 

      Ing. Radovan Benčík

starosta obce Chorvátsky Grob


 


English version
Chorvátska verzia
Úvodná stránka