Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Chorvátsky Grob

Informácia o výsledku kontrolyVytlačiť
 

Vážení občania, v uplynulých hodinách ste mohli zaregistrovať na sociálnych sieťach diskusiu na tému výsledku kontroly verejného obstarávania na dodávateľa stavby školy a škôlky. Obec zverejňuje nasledovné stanovisko k tejto veci:

Obec Chorvátsky Grob postupovala v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.

Nie je pravdou, ze by úspešný uchádzač nesplnil podmienky účasti. Tento výklad zákona zo strany Úradu pre verejné obstarávanie (UVO) nemá oporu v zákone. Predmetom obstarávanej zákazky bola v prevažnej miere dodávka a montáž modulov, nie stavebné práce. Stavebné práce tvorili menej ako polovicu (približne 20 %) predmetu zákazky. Úspešný uchádzač, spoločnosť Neuschwendtner s.r.o., pritom spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia vo vzťahu k hlavnému predmetu zákazky.

V zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní, ktorý bol platný v čase zadávania predmetnej zákazky, podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa ust. § 26 ods. 1 písm. f) spĺňal uchádzač, ktorý bol "oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu vo vzťahu aspoň k jednému predmetu zákazky, na ktorú predkladá uchádzač ponuku alebo žiadosť o účasť". Zo zákona o verejnom obstarávaní bez pochýb vyplýva, že úspešný uchádzač spĺňal podmienky osobného postavenia v čase predkladania ponuky, ako aj v čase vyhodnocovania ponúk a neskôr v čase uzavretia zmluvy. 

Akýkoľvek výklad zákona, ktorý sa vzťahoval na obstarávanie zákazky, v rozpore s jeho znením, je porušením povinnosti UVO postupovať v zmysle článku 2. ods. 2 Ústavy SR (štátne orgány môžu konať iba v rozsahu a spôsobom, ktorý stanoví zákon). UVO nemá právomoc dotvárať svojím výkladom zákon, resp. celkom meniť jeho význam. Z tohto dôvodu považujem rozhodnutie UVO, ktoré vychádza zo záveru, že uchádzač musí spĺňať podmienky osobnej účasti vo vzťahu k viacerým predmetom zákazky za nesprávne. Takéto rozodnutie UVO, ale aj prípadné ďalšie rozhodnutia na ňom založené, budú postihnuté vadou nezákonnosti a budú odôvodňovať uplatnenie opravných prostriedkov a podanie správnej žaloby zo strany obce Chorvátsky Grob. 

Obec sa počas kontroly zo strany UVO komplexne vyjadrila aj k ostatným štyrom zisteniam, ktoré podľa UVO mohli mať (2), resp. nemali (2) vplyv na výsledok verejného obstarávania a zákonnosť svojho postupu pri obstarávaní zákazky riadne odôvodnila. V prípade, ak z postupu UVO vznikne obci akákoľvek škoda, uplatním v mene obce všetky dostupné zákonné prostriedky na ochranu práv a záujmov obce vrátane nárokov na náhradu škody, ak by obci vznikla.

Na sociálnych sieťach zverejňovaný text niektorými poslancami obecného zastupiteľstva považujem s ohľadom na očakávané konanie o uložení pokuty, voči ktorému môže obec využiť opravné prostriedky, za nesprávny a v rozpore so záujmami obce Chorvátsky Grob. Žiadam poslancov, aby ste sa ako poslanci obce Chorvátsky Grob riadili pri výkone vašej funkcie zákonnou povinnosťou, ku ktorej ste sa zaviazali zložením sľubu poslanca - ochraňovať záujmy obce Chorvátsky Grob, dodržiavať Ústavu Slovenskej repuliky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy.

Ako starostu ma nesmierne mrzí, že osobné záujmy niektorých poslancov verejne spolupracujúcich s developermi, sú vyvyšované nad verejný záujem a rozvoj tejto obce. Doplatia na to len a len občania a nie nepostihovateľní a neodvolateľní poslanci. Pýtam sa, kam sme to dospeli, keď si poslanci osvojujú protizákonné návrhy majiteľov pozemkov a tie potom schvaľujú ako VZN, ignorujú protesty prokurtáry a tvária sa pritom ako nadľudia. Verím, že existuje objektívna spravodlivosť a karma.

Radovan Benčík

Starosta

 


 

Zverejnené 11.12.2017


 

Úradná tabuľa

Návrh VZN o miestnom poplatku za rozvoj

Zverejnené 4.9.2017
Aktualizované: 24.11.2017


 

Územné rozhodnutie

Stavebník: Ing. Henrich Šefčík, Tomáš Cibulka, Dominika Cibulková, Anna Šefčíková
Lokalita: Kukukčínova
Parcela číslo: 1587/785, 1587/881, 1587/882, 1598/6, 1598/25, 1600/2, 1600/241,158 ...viac...

Zverejnené 15.1.2018 -mt- Vyprší o 14 dní.


 

Verejná obchodná súťaž

Zverejnené 29.9.2017 -mt-


 

Územné rozhodnutie

Stavebník: immosvr,s.r.o.
Lokalita: Pri Šúre – Súbor 40 rodinných domov
Parcela číslo: 1631/333, 1631/334, 1631/335 v zmysle geometrického plánu na oddelenie pozemkov č.1211/16, úradne o ...viac...

Zverejnené 15.1.2018 -mt- Vyprší o 14 dní.


 
Položky 1-4 z 907


English version
Chorvátska verzia
Úvodná stránka