Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Chorvátsky Grob

Informácia pre občanov - stanovislo ku listom od MCST a.s. a A-VS, s.r.o.Vytlačiť
 

Vážení občania,
spoločnosť MCST, a.s. konajúca prostredníctvom p. Sládečka, ako predsedu predstavenstva, uviedla v liste zo dňa 18. 4. 2017, ako aj v emailovej správe zo dňa 6. 4. 2017, že v prípade 150 mm vodovodu nejde o verejný vodovod, nakoľko starosta obce Chorvátsky Grob nepreukázal vlastníctvo k predmetnému vodovodu.

V tejto  súvislosti  je  však  potrebné  poukázať na  ust.  §  2  písm.  a)  zákona č.  442/2002  Z.  z.  o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach (ďalej len „Zákon o verejných vodovodoch“), podľa ktorého: „Na účely tohto zákona sa rozumie verejným vodovodom súbor objektov a zariadení slúžiacich verejnej potrebe, umožňujúcich hromadné zásobovanie obyvateľstva a iných odberateľov vodou.“

Podľa ust. § 2 písm. c) Zákona o verejných vodovodoch: „Na účely tohto zákona sa rozumie hromadným zásobovaním vodou zásobovanie viac ako 50 osôb alebo zásobovanie, ktorého priemerná denná produkcia je viac ako 10 m3 vody.“ Predmetnývodovod dlhodobo zásobuje cca 1300 obyvateľov obce Chorvátsky Grob, časť Čierna voda, čím spĺňa požiadavky Zákona o verejných vodovodoch na to, aby bol považovanýza verejnývodovod. Tejto skutočnosti si je vedomá aj spoločnosť MCST, a.s., konajúca prostredníctvom p. Sládečka ako predsedu predstavenstva, o čom svedčí okrem iného aj list podpísaný p.Sládečkom ako predsedom predstavenstva spoločnosti MCST, a.s. zo dňa 18. 3. 2017, v ktorom je okrem iného uvedená „Informácia o rozhodnutí MCST, a.s. ukončiťne oprávnené zaťažovanie pozemkov MCST, a.s. prevádzkovaním vodovodu 150 mm pre dodávku vody pre cca 1300 obyvateľov obce Chorvátsky Grob.“ 

Na základe vyššie uvedeného je zrejmé, že spoločnosť MCST, a.s., konajúca prostredníctvom p. Sládečka ako predsedu predstavenstva, svojimi vyjadreniami zavádza, nakoľko dobre pozná účel predmetného vodovodu a zo skutkového stavu jej musí byťznáme, že sa jedná o verejnývodovod.

 

Ing. Radovan Benčík
starosta, Obec Chorvátsky Grob 


 
 

Oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania

Zverejnené 20.1.2014


 

Rozhodnutie o povolení zmeny stavby pred jej dokončením

Stavebník: Igor Kyrinovič a Daniela Kyrinovičová
Lokalita: Južná ulica
Parcela číslo: 2333/27, 2333/54
Dátum vyvesenia: 17.08.2017
Dátum zvesenia:   02.09.2017
viac...

Zverejnené 17.8.2017 -mt- Vyprší o 15 dní.


 

Verejná vyhláška Diaľnica D1 Bratislava - Senec, 1. úsek km 0,000-3,638 Bratislava - Triblavina, vo veci vydania povolenia na osobité užívanie vôd - vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd

Zverejnené 1.8.2017 -mt-


 

Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby a nariadenie ústneho pojednávania

Stavebník:Peter Pajser a Stanislava Pajserová
Lokalita: PH3
Parcela číslo: 1656/464
Dátum vyvesenia: 09.8.2017
Dátum zvesenia:   24.8.2017
viac...

Zverejnené 9.8.2017 -mt- Vyprší o 6 dní.


 
Položky 1-4 z 830


English version
Chorvátska verzia
Úvodná stránka