Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Chorvátsky Grob

Odpoveď Obce Chorvátsky Grob na stanovisko spoločnosti MCST a.s. zo dňa 23. 3. 2017 a výzva na zdržanie sa neoprávnených zásahov do majetku obce Chorvátsky GrobVytlačiť
 

V súboroch nižšie nájdete odpoveď obce Chorvátsky Grob na stanovisko spoločnosti MCST a.s. zo dňa 23. 3. 2017 a výzva na zdržanie sa neoprávnených zásahov do majetku obce Chorvátsky Grob, rovnako ako pôvodný list spoločnosti MCST a.s., oznamujúci možné odpojenie časti obyvateľov Čiernej Vody od verejného vodovodu ako aj ukončenie užívania Triblavinskej cesty verejnosťou k 31.3.2017.

 

VEC: Odpoveď obce Chorvátsky Grob na stanovisko spoločnosti MCST a.s. zo dňa 23. 3. 2017 a výzva na zdržanie sa neoprávnených zásahov do majetku obce Chorvátsky Grob

Vážený pán Sládeček, predseda predstavenstva,

týmto listom si dovoľujeme reagovať na stanovisko spoločnosti MCST a.s. k údajnému nezáujmu orgánov obce Chorvátsky Grob riešiť záležitosti vo verejnom záujme a oznámenie termínov pre vykonanie niektorých vynútených opatrení zo dňa 18. 3. 2017 (ďalej len „Stanovisko“).

V prvom rade odmietame v Stanovisku nepodložené a nepravdivé vyjadrenia o podvodnom konaní starostu obce Chorvátsky Grob a časti poslancov Obecného zastupiteľstva, či o údajnom diskriminačnom prístupe k Vašej spoločnosti. Orgány obce Chorvátsky Grob plnia svoje úlohy v súlade a na základe zákona, pričom vždy dbajú na ochranu záujmov obce, ako aj jej obyvateľov.

V bode 4.1. Stanoviska uvádzate, že spoločnosť MCST a.s. odmieta ďalej na svoj úkor zabezpečovať časti obyvateľov Chorvátskeho Grobu to, čo podľa spoločnosti MCST a.s. má zabezpečovať obec Chorvátsky Grob, pričom oznamujete, že ku dňu 31. 3. 2017 plánuje spoločnosť MCST a.s. riešiť vzniknutú situáciu odpojením verejného vodovodu, ktorý prechádza cez pozemky vo vlastníctve spoločnosti MCST a.s., v dohodnutom úseku.

K Vašim vyjadreniam si dovoľujeme poukázať na ust. § 27 ods. 1, 3 a 5 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach (ďalej len „Zákon o verejných vodovodoch“), podľa ktorého:

„(1) Každý je povinný počínať si tak, aby svojou činnosťou nepoškodzoval verejný vodovod alebo verejnú kanalizáciu a ich zariadenia a nenarušil ich prevádzku a aby neoprávnene nezasahoval do výkonu vodohospodárskych činností súvisiacich s prevádzkovaním verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie; inak zodpovedá za škodu, ktorú tým spôsobil.

(3) Na zariadeniach verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie nemožno nič upravovať alebo meniť bez súhlasu vlastníka verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie, prípadne ich prevádzkovateľa.

(5) Vykonávať zásahy na zariadeniach verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie môžu len tie osoby, ktoré sú na to prevádzkovateľom určené.“

Na základe vyššie uvedeného je zrejmé, že akúkoľvek manipuláciu s verejným vodovodom je možné realizovať len so súhlasom vlastníka verejného vodovodu, resp. prevádzkovateľa verejného vodovodu, pričom žiadna osoba nie je oprávnená konať tak, aby došlo k narušeniu prevádzky verejného vodovodu, resp. k neoprávnenému zásahu do vodohospodárskych činností súvisiacich s prevádzkovaním verejného vodovodu.

Dovoľujeme si Vás upozorniť na skutočnosť, že spoločnosť MCST a.s. nie je vlastníkom ani prevádzkovateľom predmetného vodovodu, a teda spoločnosť MCST a.s. nie je oprávnená akokoľvek manipulovať s verejným vodovodom, ktorý prechádza cez pozemky vo vlastníctve Vašej spoločnosti.

Navyše, na parcele č. 1647/190 a parcele č. 1656/629 je rozhodnutím č. V-9060/2014 zo dňa 28. 1. 2015 zriadené vecné bremeno spočívajúce v práve prechodu, prejazdu a v práve položenia inžinierskych sietí v prospech vlastníka parcely č. 1656/627. Akýkoľvek zásah do verejného vodovodu by preto predstavoval zásah do majetku obce Chorvátsky Grob.

V prípade, ak by spoločnosť MCST a.s. aj napriek vyššie uvedenému pristúpila k odpojeniu verejného vodovodu v majetku obce Chorvátsky Grob, obec Chorvátsky Grob bude nútená využiť všetky dostupné prostriedky na ochranu svojich práv, ako vlastníka verejného vodovodu, ako aj na ochranu práv a oprávnených záujmov obyvateľov obce Chorvátsky Grob, ktorým je určená dodávka pitnej vody cez predmetný verejný vodovod.

Navyše si dovoľujeme upozorniť, že v prípade, ak by spoločnosť MCST a.s. pristúpila k odpojeniu verejného vodovodu v majetku obce Chorvátsky Grob, dopustila by sa týmto konaním priestupku v zmysle ust. § 40 ods. 1 písm. i) Zákona o verejných vodovodoch.

Na základe vyššie uvedeného si Vás dovoľujeme vyzvať, aby ste upustili od svojho zámeru odpojiť verejný vodovod v majetku obce Chorvátsky Grob k 31. 3. 2017 ani na ňom nevykonali žiaden neoprávnený zásah.

Ďalej nižšie v tomto liste budeme reagovať aj na Vaše vyjadrenie v bode 5. Stanoviska, podľa ktorého spoločnosť MCST a.s. plánuje ukončiť údajne neoprávnené užívanie Triblavinskej cesty verejnosťou.

K vyššie uvedeným tvrdeniam si poukazujeme na skutočnosť, že Triblavinská cesta síce vznikla ako účelová komunikácia v rámci areálu bývalého Hydinárskeho štátneho majetku, no postupom času sa táto cesta začala využívať širšou verejnosťou, a to konkrétne za účelom dopravného spojenia medzi obcami Pezinok, Slovenský Grob, časť Čierna Voda a Ivanka pri Dunaji, čo potvrdila aj spoločnosť MCST a.s. v žalobe o určenie zo dňa 18. 9. 2013. Dovoľujeme si poukázať na skutočnosť, že využívanie Triblavinskej cesty verejnosťou trvá desaťročia, pričom verejnosť predmetnú komunikáciu využíva ako miestnu. V tomto smere si dovoľujeme poukázať aj na uznesenie Krajského súdu v Bratislave sp. zn. 1Cob/92/2015 zo dňa 16. 11. 2016, podľa ktorého:

„Vychádzajúc z obsahu spisu a z vykonaného dokazovania možno nepochybne konštatovať, že v prípade predmetnej časti nehnuteľnosti išlo o účelovú komunikáciu (pôvodne vybudovanú len pre potreby bývalého Hydinárskeho štátneho majetku) s poukazom na ust. § 22 ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (ďalej len „Cestný zákon“), ktorá časom získala znaky miestnej komunikácie.“

V zmysle ust. § 4b Cestného zákona sa za miestnu komunikáciu považujú okrem iného všeobecne prístupné a užívané ulice, ktoré slúžia miestnej doprave a sú zaradené do siete miestnych komunikácií. V zmysle ust. § 6 ods. 1 písm. b) vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva Cestný zákon sieť miestnych komunikácií tvoria okrem iného aj „všeobecne prístupné a užívané pozemné komunikácie nezaradené do cestnej siete, ktoré navzájom spájajú dve obce, prípadne časti obce a sú pre toto spojenie dopravne významné.“

V tejto súvislosti si dovoľujeme poukázať aj na ust. § 4 zákona č. 66/2009 Z. z. o niektorých opatreniach pri majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a vyššie územné celky a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa ktorého:

„(1) Ak nemá vlastník stavby ku dňu účinnosti tohto zákona k pozemku pod stavbou zmluvne dohodnuté iné právo, vzniká vo verejnom záujme k pozemku pod stavbou užívanému vlastníkom stavby dňom účinnosti tohto zákona v prospech vlastníka stavby právo zodpovedajúce vecnému bremenu, ktorého obsahom je držba a užívanie pozemku pod stavbou, vrátane práva uskutočniť stavbu alebo zmenu stavby, ak ide o stavbu povolenú podľa platných právnych predpisov, ktorá prešla z vlastníctva štátu na obec alebo vyšší územný celok. Podkladom na vykonanie záznamu o vzniku vecného bremena v katastri nehnuteľností je súpis nehnuteľností, ku ktorým vzniklo v prospech vlastníka stavby právo zodpovedajúce vecnému bremenu.

(2) Vlastník pozemku pod stavbou je povinný strpieť výkon práva zodpovedajúceho vecnému bremenu do vykonania pozemkových úprav v príslušnom katastrálnom území.“

Navyše, v tomto smere je potrebné poukázať na ust. § 6 ods. 1 Cestného zákona, podľa ktorého:

„Premávku na pozemných komunikáciách upravujú osobitné predpisy; v ich medziach smie každý užívať diaľnice, cesty a miestne komunikácie obvyklým spôsobom na účely, na ktoré sú určené. Užívateľ sa musí prispôsobiť stavebnému stavu a dopravno-technickému stavu dotknutej komunikácie; nesmie ju poškodzovať alebo znečisťovať.“

Nakoľko obec Chorvátsky Grob dlhodobo vykonáva správu a údržbu Triblavinskej cesty v zmysle ust. § 3d ods. 5 písm. d) Cestného zákona, pričom spoločnosť MCST a.s. vo všeobecnosti nenamietala proti verejnému užívaniu Triblavinskej cesty, širšia verejnosť doteraz nemala dôvod domnievať sa, že Triblavinská cesta nie je miestnou komunikáciou v zmysle Cestného zákona, resp. že by išlo o súkromnú, neverejnú cestu.

Z uvedených dôvodov má obec Chorvátsky Grob za to, že dlhodobým dobromyseľným užívaním Triblavinskej cesty verejnosťou (t.j. od tretími osobami) vzniklo v prospech širšej verejnosti právo zodpovedajúce vecnému bremenu v zmysle ust. § 151n ods. 1 Občianskeho zákonníka. V rámci tohto práva zodpovedajúceho vecnému bremenu vznikla spoločnosti MCST povinnosť strpieť užívanie Triblavinskej cesty. Z tohto dôvodu, ak aj z dôvodu každodennej vyťaženosti Triblavinskej cesty, Vás vyzývame, aby ste sa zdržali akýchkoľvek úkonov, ktoré by mohli viesť k obmedzeniu priechodnosti a užívania Triblavinskej cesty verejnosťou, nakoľko takéto konanie by mohlo mať za následok okrem neoprávneného zásahu do práva na užívanie Triblavinskej cesty aj značné dopravné komplikácie pre celú lokalitu Chorvátskeho Grobu a okolia.

Z vyššie uvedených dôvodov si Vás dovoľujeme vyzvať, aby ste sa vzhľadom na vyťaženosť Triblavinskej cesty, vzniknuté právo zodpovedajúce vecnému bremenu, ako aj s ohľadom na práva a právom chránené záujmy obyvateľov obce Chorvátsky Grob a okolitých obcí, ako i širšej verejnosti, zdržali akýchkoľvek neoprávnených zásahov do práv tretích osôb užívať Triblavinskú cestu, vrátane jej časti ktorá prechádza cez pozemky vo vlastníctve spoločnosti MCST a.s.

S pozdravom,

Ing. Radovan Benčík, starosta

Obec Chorvátsky Grob

IČO: 00304760 * DIČ: 2020662105 * 6601265001/5600 Prima banka Slovensko, a.s. www.chorvatskygrob.sk * sekretariat@chorvatskygrob.sk * 02/ 322 220 01

 


 

Zverejnené 30.3.2017


 

Úradná tabuľa

Návrh VZN o miestnom poplatku za rozvoj

Zverejnené 4.9.2017
Aktualizované: 24.11.2017


 

Územné rozhodnutie

Stavebník: Ing. Henrich Šefčík, Tomáš Cibulka, Dominika Cibulková, Anna Šefčíková
Lokalita: Kukukčínova
Parcela číslo: 1587/785, 1587/881, 1587/882, 1598/6, 1598/25, 1600/2, 1600/241,158 ...viac...

Zverejnené 15.1.2018 -mt- Vyprší o 14 dní.


 

Verejná obchodná súťaž

Zverejnené 29.9.2017 -mt-


 

Územné rozhodnutie

Stavebník: immosvr,s.r.o.
Lokalita: Pri Šúre – Súbor 40 rodinných domov
Parcela číslo: 1631/333, 1631/334, 1631/335 v zmysle geometrického plánu na oddelenie pozemkov č.1211/16, úradne o ...viac...

Zverejnené 15.1.2018 -mt- Vyprší o 14 dní.


 
Položky 1-4 z 907


English version
Chorvátska verzia
Úvodná stránka