Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Archív úradnej tabule

Úradná tabuľa

Návrh VZN o miestnom poplatku za rozvojVytlačiť
 


 

Zverejnené 4.9.2017
Aktualizované: 24.11.2017


 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENIE O ZAČATÍ STAVEBNÉHO KONANIA Vytlačiť
 

Žiadateľ: Matej Chlupis a Terézia Chlupisová

Lokalita: Kukučínova

Miesto: 1587/895

Vyvesenie: 07.05.2019

Zvesenie: 22.05.2019


 

Zverejnené 7.5.2019


 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTIE O DODATOČNOM POVOLENÍ STAVBY A POVOLENÍ UŽÍVANIA STAVBY Vytlačiť
 

Stavebník: Ing. Krištofíková a Ing. Janeček
Lokalita: PH3
Parc. č.: 1656/404, 1656/757 
Vyvesené dňa: 07.05.2019
Zvesené dňa: 22.05.2019


 

Zverejnené 7.5.2019


 

Oznámenie o začatí stavebného konania a upustení od ústneho pojednávaniaVytlačiť
 

Žiadateľ: Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Lokalita: Ďiaľnica D1 Bratislava – Senec, 1. Úsek Bratislava - Triblavina
Vyvesenie: 07.05.2019
Zvesenie: 17.05.2019


 

Zverejnené 7.5.2019


 

Zverejnenie zámeru predaja pozemku vo vlastníctve obce ako prípad hodný osobitného zreteľaVytlačiť
 

Pozemok:

parcela registra "C" číslo 2367/13 o výmere 106 m2,druh pozemku- zastavaná plocha a nádvorie, katastrálne územie Chorvátsky Grob.

Žiadateľ:

Mgr. Štefan Turinič, Hlboká cesta 20, 900 25 Chorvátsky Grob
Ľudmila Turiničová, rod. Čepelová, Hlboká cesta 20, 900 25 Chorvátsky Grob

 

Vyvesené: 06.05.2019
Zvesené: 21.05.2019
 


 

Zverejnené 6.5.2019


 

Poslanecký návrh Všeobecného záväzného nariadenia obce Chorvátsky Grob o odstraňovaní invazívnych druhov rastlín - poslankyňa ValockáVytlačiť
 


 

Zverejnené 6.5.2019


 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Chorvátsky Grob o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy (ďalej MŠ) a dieťa/žiaka školských zariadení zriadených na území obce Chorvátsky Grob - prekladá prednosta OÚVytlačiť
 

Zverejňujeme návrh VZN referátu odboru školstva a sociálnych vecí obecného úradu v Chorvátskom Grobe o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy (ďalej MŠ) a dieťa/žiaka školských zariadení zriadených na území obce Chorvátsky Grob. Materiál predkladá prednosta obecného úradu Ing. Vladimír Kutka.


 

Zverejnené 6.5.2019


 

Územné rozhodnutie - „Prepojenie diaľničnej križovatky Triblavina s cestou III/1059 (50212) Chorvátsky Grob – Čierna Voda“Vytlačiť
 

Stavebník: Regionálne cesty Bratislava, a.s.
Lokalita: TRIB
Parc. č.: líniová stavba
Vyvesené dňa: 03.05.2019
Zvesené dňa: 20.05.2019

situácia.jpg


 

Zverejnené 3.5.2019


 

Poslanecký návrh Všeobecného záväzného nariadenia obce Chorvátsky Grob o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, na dieťa materskej školy a na žiaka školských zariadení, zriadených na území obce Chorvátsky Grob - poslankyňa MichálkováVytlačiť
 

Zverejňujeme návrh VZN poslankyne Ing. Dany Michálkovej o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, na dieťa materskej školy a na žiaka školských zariadení, zriadených na území obce Chorvátsky Grob.


 

Zverejnené 5.5.2019


 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENIE O ZAČATÍ STAVEBNÉHO KONANIAVytlačiť
 

Stavebník: Evgeny Belousov, Vrbánska 5, 841 06  Bratislava, Bratislava,
                  Ekaterina Belousova, Vrbánska 5, 841 06  Bratislava

Lokalita: PH3
PARC. č.: 1656/550

Dátum vyvesenia :   30.4.2019

Dátum zvesenia :      15.5.2019

 


 

Zverejnené 30.4.2019


 
Položky 1-10 z 1144


English version
Úvodná stránka