Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Archív úradnej tabule

Úradná tabuľa

Verejná obchodná súťažVytlačiť
 


 

Zverejnené 29.9.2017 -mt-


 

Verejná vyhláškaVytlačiť
 

Rozhodnutie

Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy podľa § 5 ods.1 zák. NR SR č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších noviel, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa zák. č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č.372/1990 Zb. o správnom konaní v úplnom znení neskorších predpisov (vodný zákon), v súčinnosti so zák.č. 71/1967 o správnom konaní v úplnom znení neskorších noviel (správny zákon) na základe žiadosti o vydanie povolenia

povoľuje podľa § 23 ods. (1) písm. a) zák.č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)

žiadateľovi NDS a.s., IČO 35919001, Dúbravská cesta 1, 841 04 Bratislava

odstránenie stromov, krorov v korytách vodných tokov, na pobrežných pozemkoch a v inundačných územiach podľa predloženého "Dendrologického prieskumu, inventarizácie a spoločenského ohodnotenia drevín" pre stavbu "Diaľnica D1 Bratislava - Senec, rozšírenbie na 6-pruh", lokality: L43 (p.č. 1710/3 - register "C"), L48b (p.č.1698/5 - register "C") a L49b (p.č. 1689 - register "E" a 1710/3 - register "C") v katastrálnom území Chorvátsky Grob, za podmienok uvedených v Rozhodnutí.

 


 

Zverejnené 31.10.2017 -mt-


 

Oznámenie o nastúpení náhradníka na poslanca Obecného zastupiteľstva v Chorvátskom GrobeVytlačiť
 

Z dôvodu zániku mandátu jedného z poslancov Obecného zastupiteľstva obce Chorvátsky Grob a to plne v súlade s ust. § 25 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

týmto v súlade s ust. § 192 ods. 1 a 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva v znení neskorších predpisov

oznamujem

že do výkonu funkcie poslanca Obecného zastupiteľstva obce Chorvátsky Grob nastupuje náhradník a to v zmysle vyššie uvedeného zákona osoba, ktorá získala najväčší počet platných hlasov vo volebnom obvode, v ktorom zanikol mandát. Touto osobou je pani Anna Krahulcová.

 

V Chorvátskom Grobe, dňa 25.10.2017

 

 

                                                                                                     Ing. Radovan Benčík

                                                                                             starosta obce Chorvátsky Grob


 

Zverejnené 25.10.2017 -mt-


 

Stavebné povolenieVytlačiť
 

Stavebník: Richard Bachan a Mariana Bachanová

Lokalita:Kukučínova

Parcela číslo : 1587/886

Dátum vyvesenia: 26.10.2017

Dátum zvesenia:   10.11.2017


 

Zverejnené 26.10.2017 -mt-


 

Oznámenie obce Chorvátsky Grob o zámere prenajať nehnuteľnosť ako prípad hodný osobitného zreteľa Vytlačiť
 

Obec Chorvátsky Grob, sídlom Námestie Josipa Andriča 17, 900 25 Chorvátsky Grob, týmto podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí oznamuje zámer prenajať nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Chorvátsky Grob, nasledovne :

prenájom pozemku :

parcely č. registra "E" 1044/1 o výmere 26954 m2, druh pozemku Trvalý trávnatý porast, katastrálne územie Chorvátsky Grob, okres Senec, zapísané na liste vlastníctva č. 602

od prenajímateľa : Obec Chorvátsky Grob, Námestie Josipa Andriča 17, 900 25 Chorvátsky Grob,

pre nájomcu : Občianske združenie, Obecný športový klub (OŠK) Chorvátsky Grob, Nám. Josipa Andriča 17, 900 25 Chorvátsky Grob,

za nájomné : určené obecným zastupiteľstvom obce Chorvátsky Grob vo výške 1 Eur/rok,

na dobu : určené obecným zastupiteľstvom obce Chorvátsky Grob na 50 rokov

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí za účelom vybudovania športového areálu.


 

Zverejnené 27.10.2017 -mt-


 

Oznámenie obce Chorvátsky Grob o zámere prenajať nehnuteľnosť ako prípad hodný osobitného zreteľa Vytlačiť
 

Obec Chorvátsky Grob, sídlom Námestie Josipa Andriča 17, 900 25 Chorvátsky Grob, týmto podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí oznamuje zámer prenajať nehnuteľnosť vo vlastníctve obce Chorvátsky Grob, nasledovne :

prenájom časti nehnuteľnosti - nebytového priestoru :

nebytové priestory o celkovej výmere 49,62 m² označené ako predná miestnosť od vstupu do budovy vľavo o výmere 35 m² a zadná miestnosť o výmere 14,62 m²  - časť nehnuteľnosti – stavby súp. č. 478, druh stavby Klubový dom, postavenej na pozemku parcela registra „C“ parc č. 48/1, nachádzajúci sa na ulici Mila Urbana 6, postavenej v k.ú. Chorvátsky Grob, obec Chorvátsky Grob, zapísanej na LV. Č. 602, vedenej správou katastra Senec

od prenajímateľa : Obec Chorvátsky Grob, Námestie Josipa Andriča 17, 900 25 Chorvátsky Grob,

pre nájomcu : Súkromná základná umelecká škola, IČO: 50441574, Školská 11, Slovenský Grob 900 26

za nájomné : vo výške ....... Eur/mesiac/rok,

na dobu :  5 rokov od platnosti a účinnosti zmluvy

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č.


 

Zverejnené 27.10.2017 -mt-


 

Oznámenie obce Chorvátsky Grob o zámere prenajať nehnuteľnosť ako prípad hodný osobitného zreteľa Vytlačiť
 

Obec Chorvátsky Grob, sídlom Námestie Josipa Andriča 17, 900 25 Chorvátsky Grob, týmto podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí oznamuje zámer prenajať nehnuteľnosť vo vlastníctve obce Chorvátsky Grob, nasledovne :

prenájom časti nehnuteľnosti - nebytového priestoru :

nebytové priestory o celkovej výmere 52 m² označené ako predná miestnosť od vstupu do budovy vľavo o výmere 35 m² a predná miestnosť od vstupu do budovy vpravo o výmere 17 m²  - časť nehnuteľnosti – stavby súp. č. 478, druh stavby Klubový dom, postavenej na pozemku parcela registra „C“ parc č. 48/1, nachádzajúci sa na ulici Mila Urbana 6, postavenej v k.ú. Chorvátsky Grob, obec Chorvátsky Grob, zapísanej na LV. Č. 602, vedenej správou katastra Senec

od prenajímateľa : Obec Chorvátsky Grob, Námestie Josipa Andriča 17, 900 25 Chorvátsky Grob,

pre nájomcu : Chorvátsky kultúrny spolok v Chorvátskom Grobe, Mila Urbana 6, 900 25 Chorvátsky Grob,

za nájomné : vo výške ....... Eur/mesiac/rok,

na dobu :  5 rokov od platnosti a účinnosti zmluvy

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí za účelom vzdelávania, vyvíjania prednáškovej, umeleckej a kultúrnej činnosti v záujme zachovania zvykov a tradícií.

 

 


 

Zverejnené 27.10.2017 -mt-


 

Oznámenie o začatí stavebného konaniaVytlačiť
 

Stavebník: Beata Hrdá a Marek Hrdý

Lokalita: PH2

Parcelné číslo: 1658/469

Dátum vyvesenia: 11.10.2017

Dátum zvesenia:   26.10.2017


 

Zverejnené 11.10.2017 -mt-


 

Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávaniaVytlačiť
 

Stavebník: immosvr s.r.o.

Lokalita: PH4

Parcelné číslo: 1631/333,1631/334,1631/335

Dátum vyvesenia: 16.10.2017

Dátum zvesenia:   31.10.2017


 

Zverejnené 16.10.2017 -mt-


 

Oznámenie o uložení zásielkyVytlačiť
 


 

Zverejnené 13.10.2017 -mt-


 
Položky 1-10 z 866


English version
Chorvátska verzia
Úvodná stránka