Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Archív úradnej tabule

Úradná tabuľa

Návrh VZN o miestnom poplatku za rozvojVytlačiť
 


 

Zverejnené 4.9.2017
Aktualizované: 24.11.2017


 

RozhodnutieVytlačiť
 

Starosta obce Chorvátsky Grob, ako príslušný cestný správny orgán v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, §3 ods. 2 a § 8 ods. 1. Zák. 135/61 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,cestný zákon), podľa § 11 ods. 1, vyhlášky č. 35/1984 Zb. , ktorou sa vykonáva zákon o cestných komunikáciách, v súlade s § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len správny poriadok), na základe žiadosti spoločnosti

Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, v zastúpení spoločnosti SAVEP s.r.o., Plavecký Śtvrtok 391, 900 68 Plavecký Štvrtok,

udeľuje

povolenie na zvláštne užívanie miestnych komunikácií na realizáciu stavby „ Optická prístupová telekomunikačná trasa FTTH“, na ulici Pezinská, Topoľová, Šúrska, Hájska, Brezová, Chorvátsky Grob.

  1. Predpokladaný termín prác 08.10.2018 – 30.10.2018, posedné úpravy 15.11.2018
  2. Žiadateľ svojou činnosťou nesmie ohroziť ani obmedziť ostatných účastníkov cestnej premávky a je povinný vyznačiť a dodržať podmienky stanovené osobitnou úpravou a ďalšie všeobecne právne predpisy.
  3. Žiadateľ mimo rozsahu povoleného zvláštneho užívania miestnej komunikácie a priľahlých priestorov nesmie túto poškodiť alebo znečistiť.
  4. Úpravu a zmeny oproti schválenému rozsahu zvláštneho užívania môže žiadateľ vykonať len so súhlasom cestného správneho orgánu.
  5. Žiadateľ o zvláštne užívanie, pokiaľ ním nie je správca komunikácie a priľahlých priestorov, nesmie umožniť užívanie inej právnickej alebo fyzickej osobe, pokiaľ sa so správcom nedohodne inak.
  6. Žiadateľ musí po skončení prác uviesť verejné priestranstvo do pôvodného stavu – t.j. použiť pôvodné lôžko a zásyp ktoré budú zhutnené.
  7. Povrchová úprava rozkopávky musí byť totožná s pôvodným povrchom do termínu konečnej úpravy.

O d ô v o d n e n i e

Spoločnosť Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, v zastúpení spoločnosti SAVEP s.r.o., Plavecký Śtvrtok 391, 900 68 Plavecký Štvrtok požiadala dňa 5.10.2018 tunajší cestný správny orgán o povolenie rozkopávky ulíc Pezinská, Topoľová, Šúrska, Hajská, Brezová, v Chorvátskom Grobe na realizáciu stavby „ Optická prístupová telekomunikačná trasa FTTH“ v k. ú. Chorvátsky Grob.


Starosta obce, ako cestný správny orgán po posúdení veci a odôvodnenosti potreby pri súčasnom zohľadnení plynulosti a bezpečnosti ostatných užívateľov komunikácie rozhodol tak ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia na Obecný úrad Chorvátsky Grob, Námestie J. Andriča 17, 900 25 Chorvátsky Grob. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.


 

Zverejnené 8.10.2018


 

Stavebné povolenieVytlačiť
 

Stavebnik: Ing. Henrich Šefčík, Anna Šefčíková

Parcela číslo: 1587/785, 1587/883, 1598/6, 1600/2, 1600/241

Lokalita: Kukučínova

Dátum vyvesenia: 24.10.2018

Dátum zvesenia:   08.11.2018


 

Zverejnené 24.10.2018


 

Stavebné povolenieVytlačiť
 

Stavebnik: Tomáš Cibulka, Dominika Cibulková

Parcela číslo: 1587/881, 1587/882, 1598/17, 1598/25

Lokalita: Kukučínova

Dátum vyvesenia: 24.10.2018

Dátum zvesenia:   08.11.2018


 

Zverejnené 24.10.2018


 

Oznámenie začatie územného konaniaVytlačiť
 

Stavebnik: Ing. Daniela Rechtoríková, Igor Rechtorík

Parcela číslo: 1631/93, 1631/94, 1631/95, 1631/96

Lokalita: 5 element

Dátum vyvesenia: 24.10.2018

Dátum zvesenia:   08.11.2018


 

Zverejnené 24.10.2018


 

Oznam o inváznych rastlinách a spôsobe ich odstraňovaniaVytlačiť
 

Ambrózia palinolistá (Ambrosia artemisifolia) je druh, ktorý je uvedený v Zozname inváznych druhov rastlín (príloha 2 a vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov).

V zmysle § 7b, ods. 3 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) je vlastník, správca alebo užívateľ pozemku povinný na vlastné náklady odstraňovať invázne druhy rastlín zo svojho pozemkuspôsobom, ktorý ustanoví ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom, a starať sa opozemok tak, aby sa zamedzilo ich opätovnému šíreniu.

Usmernenie na odstraňovanie ambrózie palinolistej (Ambrosia artemisiifolia L.).

Ambrózia palinolistá (Ambrosia artemisifolia) je jednoročná, 20–150 cm vysoká bylina,s priamou stonkou, ktorá je nevetvená alebo až bohato vetvená, na priereze tupo štvorhranná alebo okrúhla, chlpatá alebo plstnatá. Dolné listy sú protistojné, horné striedavé, v obryse vajcovité až kopijovité, jednoducho až trikrát perovitostrihané, zvyčajne dvakrát perovitostrihané a chlpaté. Na lícnej strane tmavozelené, na rube sivozelené. Koreň je kolovitý a siaha do značnej hĺbky. Ambrózia je jednodomá rastlina s jednopohlavnými úbormi. Samčie úbory môžu obsahovať do 200 kvetov žltej farby. Samičie úbory sú menej početné, jednokveté,

rastúce v pazuchách horných listov. Plodom je nažka svetlohnedej farby, trvalo obalená listeňmi zákrovu, dlhá do 4 mm. Kvitne od júna (júla) do októbra. Patrí medzi vetromopelivé rastliny. Rozmnožuje sa výhradne generatívne (semenami).

Vbohato produkovaných peľových zrnách rastliny sa vyskytujú proteíny, ktoré sú nebezpečnými alergénmi spôsobujúcimi astmu.

Vyskytuje sa na poliach, v kukurici a slnečnici, ale tiež i v obilninách a na strniskách po ich pestovaní, objavuje sa i v okopaninách, šíri sa pozdĺž ciest, železničnej trate, v okolí obcí,Rastie tiež na navážkach zeminy a iných človekom ovplyvnených plochách.

Úspešnému rozširovaniu tohto invázneho druhu napomáha predovšetkým produkcia veľkého množstva semien, ich dlhodobé pretrvávanie v pôde a zväčšovanie výmery zaburinených aneobhospodarovaných pozemkov. Semená ambrózie palinolistej si podľa niektorých autorov uchovávajú klíčivosť 25 - 40 rokov.

Šírenie druhu je možné obmedziť mechanickými zásahmi spočívajúcimi v odstraňovaní kvitnúcich rastlín s cieľom zabrániť tvorbe semien na rastlinách.

Na poľnohospodársky využívaných stanovištiach je vhodná orba a následné osiatie plochy konkurenčne silnejšími rastlinami vyžadujúcimi agrotechnické zásahy v období pred kvitnutím, resp. na začiatku kvitnutia ambrózie palinolistej. Pri silnejšom výskyte je možné mimochránených území likvidovať tento druh i chemicky podľa zoznamu povolených prípravkov na ochranu rastlín. Najvyššia efektívnosť likvidácie tohto druhu bola dosiahnutá pri ošetrení porastov preemergentnými herbicídmi (ošetrenie plochy po osiatí, pred vyklíčením plodiny).

Na neobhospodarovaných plochách je vhodným spôsobom regulácie výskytu ambróziepalinolistej kosenie na začiatku kvitnutia druhu a podľa potreby ďalšie opakované kosenias cieľom zabrániť rastlinám vytvoriť semená. Vzhľadom na semennú banku v pôde a uchovaniesi klíčivosti semien až niekoľko desaťročí sa ako najoptimálnejšie riešenie javí premenaneobhospodarovaných poľnohospodársky v minulosti využívaných plôch na pravidelne kosené trvalé trávne porasty.

Pri dodržaní podmienky odstraňovania druhu pred vytvorením semien je možné pokosenú biomasu kompostovať, prípadne nechať pokosenú biomasu uschnúť na stanovišti a potomkompostovať, alebo pri rešpektovaní ustanovení zákona NR SR č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákono odpadoch“) a zákona NR SR č. 562/2005 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 314/2001Z. z. o ochrane pred požiarmi uschnutú biomasu spáliť.

Súbor na stiahnutie ambrozia.pdf ambrozia.pdf (500.5 kB)

 

Zverejnené 13.9.2018


 

RozhodnutieVytlačiť
 

Povoleniena osobité užívanie vôd - vypúšťanie vôd z povrchového odtoku zo stavby Diaľnica D1 Bratislava - Trnava, križovatka Triblavina, objekt 501-00 odvodnenie diaľnice D1 na parcelách registra "C" číslo: 5125/2, 5125/3, 5120/8, 5120/9, 30005/19, 3005/1, 5141/11, 5125/4, 5125/6 v katastrálnom území obce Bernolákovo a na parcelách  registra "C" číslo: 1675/11, 1675/12, 1675/14, 1675/16, 1675/17 v katastrálnom území Chorvátsky Grob.


 

Zverejnené 17.10.2018


 

OznámenieVytlačiť
 

Stavebník:Miroslava Šrámková

Lokalita: Južná ulica

Parcela: 2333/22

Dátum vyvesenia:  22.10.2018

Dátum zvesenia:    06.11.2018


 

Zverejnené 22.10.2018


 

Oznámenie o zasadnutí obecného zastupiteľstva 06.11.2018 /utorok/ o 18:00 hod.,v priestoroch zasadačky Obecného úraduVytlačiť
 

Oznámenie o zasadnutí obecného zastupiteľstva

 

podľa § 12 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení sa

dňa 06.11.2018 /utorok/ o 18:00 hod.

uskutoční

 

zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Chorvátsky Grob


v priestoroch zasadačky Obecného úradu, Námestie Josipa Andriča 17 v Chorvátskom Grobe,
s nasledovným programom:

 

  1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva, určenie zapisovateľa a skrutátora, schválenie programu
  2. Prerokovanie petície za doriešenie problémov s verejným vodovodom a verejnou kanalizáciou v lokalite Panónsky háj 2 v Chorvátskom Grobe doručenej do podateľne OÚ dňa 08.10.2018.
  3. Záver

               


 

Zverejnené 2.11.2018


 

Oznámenie o zrušení trvalého pobytuVytlačiť
 


 

Zverejnené 17.10.2018


 
Položky 1-10 z 1036


English version
Chorvátska verzia
Úvodná stránka