Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Archív úradnej tabule

Verejné vyhlášky

Oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávaniaVytlačiť
 

Oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania OZNAMENIEo_zacati_konani.pdf OZNAMENIEo_zacati_konani.pdf (123.6 kB)

 

Zverejnené 20.1.2014


 

Oznámenie o začatí stavebného konania Vytlačiť
 

Stavebník: Samuel Vavrík

Lokalita: PH3

Parcela číslo: 1656/553

Dátum vyvesenia: 9. 2. 2017

Dátum zvesenia: 24. 2. 2017

 

 


 

Zverejnené 9.2.2017
Aktualizované: 10.2.2017


 

Oznámenie o začatí stavebného konaniaVytlačiť
 

Stavebník: Mgr. Andrea Štefanková

Lokalita: PH3

Parcela číslo: 1656/412

Dátum vyvesenia: 9. 2. 2017

Dátum zvesenia: 24. 2 .2017

 


 

Zverejnené 9.2.2017


 

Oznámenie o začatí stavebného konaniaVytlačiť
 

Stavebník: Šimon Košťál                              

Lokalita: PH3

Parcela číslo: 1656/444

Dátum vyvesenia: 9. 2. 2017

Dátum zvesenia: 24. 2. 2017

 


 

Zverejnené 9.2.2017
Aktualizované: 10.2.2017


 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Chorvátsky Grob č. x/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a na žiaka školských zariadení, ktoré sú zriadené na území obce Chorvátsky GrobVytlačiť
 


 

Zverejnené 9.2.2017


 

Verejná vyhláška_ Oznámenie o odvolaní proti rozhodnutiu OÚ Senec _výzva na vyjadrenieVytlačiť
 


 

Zverejnené 6.2.2017 -mt-


 

Oznámenie o podanom odvolaníVytlačiť
 

Stavebník: DEVELOPMENT SOLUTIONS, s.r.o.

Lokalita: MA2

Dátum vyvesenia: 7.2.2017

Dátum zvesenia:   22.2.2017


 

Zverejnené 7.2.2017


 

Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavbyVytlačiť
 

Stavebník :              Ing. Ján Uher

Lokalita :                  ul.Brezová

Parcelné číslo :      1591/520, 1591/521

Dátum vyvesenia : 02.02.2017

Dátum zvesenia :   17.02.2017


 

Zverejnené 2.2.2017 -mt-


 

Správne konanie - Výrub dreviny v lokalitách L 45 a L52Vytlačiť
 

Správne konanie Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomuje ako orgán ochrany prírody o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody. č. konania: č. sp. : ŽP-25-2017-AN-DIAL, v lokalitách L 45 a L52 v k.ú. Chorvátsky Grob.

Lokality predstavujú existujúcu zeleň na svahu účelovej cesty z Ivanky pri Dunaji na Čiernu Vodu.

Zverejnené 31.1.2017

Dátum začatia konania: 2.1.2017

Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní: 5 pracovných dní

Predmet konania: Výrub dreviny /18 ks stromov a 1170 m2 krov v lokalitách L 45 a L52


 

Zverejnené 31.1.2017
Aktualizované: 2.2.2017 -mt-


 

Diaľnica D1 Bratislava - Trnava, križovatka Triblvaina (3) - upovedomenie o podkladoch rozhodnutiaVytlačiť
 

Ministerstvo životného prostredia SR, podľa § 29 ods. 6 zverejnilo oznámenie o zmene navrhovanej činnosti na svojom webovom sídle a zaslalo ho povoľujúcemu orgánu, dotknutým orgánom, rezotnému orgánu, dotknutým obciam a vyzvalo na doručenie stanoviska v zákonom stanovenej lehote. 

Podľa §33 ods. 2 správneho poriadku oznamujeme, že účastníci konania a zúčastnené osoby majú možnosť sa pred vydaním rozhodnutia vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie. Do spisu je možné nahliadnúť (robiť z neho kópie, odpisy,  výpisy) na MŽP SR Námestie Ľudovíta Štúra1, 812 35 Bratislava, v pracovných dňoch v čase od 9:00 do 15:00, v termíne do 7 dní od doručenia tohto upovedomenia.

 

 

 


 

Zverejnené 30.1.2017 -mt-


 
Položky 1-10 z 745


English version
Chorvátska verzia
Úvodná stránka