Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Archív úradnej tabule

Verejné vyhlášky

Oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávaniaVytlačiť
 

Oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania OZNAMENIEo_zacati_konani.pdf OZNAMENIEo_zacati_konani.pdf (123.6 kB)

 

Zverejnené 20.1.2014


 

Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby Vytlačiť
 

Stavebník :  Alfréd Murín

Lokalita :      ulica Brezová

Parcelné číslo :      1591/416 a 1591/17

Dátum vyvesenia : 05.05.2017

Dátum zvesenia :  19.05.2017


 

Zverejnené 5.5.2017 -mt-


 

Uznesenia č.235 - 247/2017 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Chorvátsky Grob zo dňa 25.04.2017 (pokračovanie zasadnutia z 28.02.2017, 21.03.2017, 04.04.2017, 11.04.2017)Vytlačiť
 


 

Zverejnené 5.5.2017 -mt-


 

Rozhodnutie Projekt Triblavina, kostrová infraštruktúra, objekt SO 401 Splašková kanalizáciaVytlačiť
 


 

Zverejnené 3.5.2017 -mt-


 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a na žiaka školských zariadení, ktoré sú zriadené na území obce Chorvátsky Grob Vytlačiť
 


 

Zverejnené 3.5.2017 -mt-


 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Chorvátsky Grob č. 6/2017 o miestnom poplatku za rozvoj v obci Chorvátsky Grob Vytlačiť
 


 

Zverejnené 3.5.2017 -mt-
Aktualizované: 22.5.2017 -mt-


 

Návrh Všeobecne záväzné nariadenie obce Chorvátsky Grob č. .../2017, ktorým sa ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie obce Chorvátsky Grob č. 2/2016 o nakladaní s komunálnym odpadom, drobnými stavebnými odpadmi, objemným odpadom a o prevádzkovaní zberného dvora schválené dňa 11.10.2016 Vytlačiť
 


 

Zverejnené 4.5.2017 -mt-


 

Upovedomenie účastníkov konania o podaní rozkladu Diaľnica D4 Bratislava, Ivanka sever - RačaVytlačiť
 

Ministrestvo dopravy a výstavby SR sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií, odbor špeciálny stavebný úrad pre diaĺnice  u p o v e d o m u j e  podľa § 56 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov ostatných účastníkov konania o obsahu podaného rozkladu zaslaním jeho kópie. Zároveń vyzýva ostatných účastníkov konania, aby sa k obsahu podaného rozkladu vyjadrili do 5 (slovom päť) pracovných dní odo dňa doručenia tohto upovedomenia.

 

 


 

Zverejnené 29.4.2017 -mt-


 

Oznámenie o strategickom dokumenteVytlačiť
 

Obstarávateľ: Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, P.O.Box 106, 820 05 Bratislava doručil podľa § 5 zákona č. 24/2006 o posudzovaní vplyvu na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Okresnému úradu Bratislava, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Tomášiková 46, 832 05 Bratislava, ako príslušného podľa § 3 písm. k) a § 55 písm. b) zákona o posudzovaní oznámenie o zmene strategického dokumentu " Zmeny a doplnky č.1 Územného plánu regionu - Bratislavský samosprávny kraj ".

Obec Chorvátsky Grob oznamuje verejnosti, že oznámenie o zmene strategického dokumentu " Zmeny a doplnky č.1 Územného plánu regionu - Bratislavský samosprávny kraj ", je sprístupnené na nahliadnutie vo vybraných obciach :

  1. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 
  2. Mesto Malacky - Mestký úrad, Bernolákova 1A, 901 01 Malacky
  3. Mesto Pezinok, Mestský úrad, Radničné nám. 7, 902 01 Pezinok
  4. Mesto Senec, Mestský úrad, Mierové nám. 8, 903 01 Senec

Oznámenie so strategickým dokumentom s vyznačením navrhovanej zmeny je zverejnené na webovom sídle MŽP SR: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zmeny-doplnky-c-1-uzemneho-planu-regionu-bratislavsky-samospravny-kraj.

Konzultácie podľa § 63 zákona o posudzovaní k oznámenia je možné vykonať na OÚ Bratislava, odbore starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 3, počas celého procesu v pracovných dňoch počas úradných hodín ( termín konzultácie je odporúčané si vopred dohodnúť telefonicky 0961046685, alebo e-mailom jana.malikova@minv.sk )

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko Okresnému úradu Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 3,  do 15 dní odo zverejnenia tohto oznámenia.


 

Zverejnené 25.4.2017 -mt-


 

Oznámenie o začatí stavebného konaniaVytlačiť
 

Stavebník: Samuel Schlarmann

Lokalita: PH3

Parcelné číslo: 1656/434

Dátum vyvesenia: 25.4.2017

Dátum zvesenia:   10.5.2017


 

Zverejnené 25.4.2017 -mt-


 
Položky 1-10 z 790


English version
Chorvátska verzia
Úvodná stránka