Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Archív úradnej tabule

Verejné vyhlášky

Oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávaniaVytlačiť
 

Oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania OZNAMENIEo_zacati_konani.pdf OZNAMENIEo_zacati_konani.pdf (123.6 kB)

 

Zverejnené 20.1.2014


 

Oznámenie o uložení zásielkyVytlačiť
 

Obecný úrad Chorvátsky Grob, Námestie Josipa Andriča 17, 900 25  Chorvátsky Grob na základe zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z. oznamuje nasledovným občanom:

Peter Vojtek

že im bola na Obecnom úrade v Chorvátskom Grobe – v podateľni uložená úradná zásielka.

Odberná lehota pre vyzdvihnutie zásielky je 18 kalendárnych dní od vyvesenia oznámenia na úradnej tabuli obce.

 

Vyvesené:  28.08.2017

Zvesené:    18.09.2017


 

Zverejnené 28.8.2017 -mt-


 

Oznámenie o uložení zásielkyVytlačiť
 

Obecný úrad Chorvátsky Grob, Námestie Josipa Andriča 17, 900 25  Chorvátsky Grob na základe zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z. oznamuje nasledovným občanom:

Kurňavová Andrea

že im bola na Obecnom úrade v Chorvátskom Grobe – v podateľni uložená úradná zásielka.

Odberná lehota pre vyzdvihnutie zásielky je 18 kalendárnych dní od vyvesenia oznámenia na úradnej tabuli obce.

 

Vyvesené:  30.08.2017

Zvesené:    18.09.2017


 

Zverejnené 30.8.2017 -mt-


 

POZVÁNKA NA ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA dňa 28.8.2017 v pondelok o 9.00 hod.Vytlačiť
 

OBECNÝ ÚRAD CHORVÁTSKY GROB Nám. Josipa Andriča 17, 900 25 Chorvátsky Grob

________________________________________________________________________________

POZVÁNKA NA ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Podľa § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

zvolávam

zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Chorvátsky Grob,
ktoré sa uskutoční dňa 28.08.2017 /pondelok/ o 9,00 hod. v priestoroch Obecného úradu,
Námestie Josipa Andriča 17 v Chorvátskom Grobe, s nasledovným programom:

 

1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva, určenie zapisovateľa a skrutátora, schválenie    
    programu
2. Voľba hlavného kontrolóra obce Chorvátsky Grob
3. Protest prokurátora proti uzneseniu č. 214/2017 (zníženie platu starostovi obce)
4. Protest prokurátora proti Všeobecne záväznému nariadeniu obce Chorvátsky Grob č. 6/2017 (VZN
    o miestnom poplatku za rozvoj v obci Chorvátsky Grob)
5. Protest prokurátora proti uzneseniu č. 223/2017 (rokovací poriadok obecného zastupiteľstva)
6. Záver

Ing. Radovan Benčík

starosta obce 

 

Link na materiály: http://www.chorvatskygrob.sk/2017-08-28-zasadnutie/mid/243966/ma2/9/.html#m_243966 


 

Zverejnené 25.8.2017


 

POZVÁNKA NA ZASADNUTIE OBECNĚHO ZASTUPITEĽSTVA dňa 11.9. o 9:00 hod.Vytlačiť
 

OBECNÝ ÚRAD CHORVÁTSKY GROB Nám. Josipa Andriča 17, 900 25 Chorvátsky Grob

________________________________________________________________________________

POZVÁNKA NA ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Podľa § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

zvolávam

zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Chorvátsky Grob,
ktoré sa uskutoční dňa 11.09.2017 /pondelok/ o 9,00 hod.
v priestoroch Obecného úradu,
Námestie Josipa Andriča 17 v Chorvátskom Grobe, s nasledovným programom:

1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva, určenie zapisovateľa a skrutátora, schválenie    
    programu
2. Voľba hlavného kontrolóra obce Chorvátsky Grob
3. Protest prokurátora proti uzneseniu č. 214/2017 (zníženie platu starostovi obce)
4. Protest prokurátora proti Všeobecne záväznému nariadeniu obce Chorvátsky Grob č. 6/2017 (VZN
    o miestnom poplatku za rozvoj v obci Chorvátsky Grob)
5. Protest prokurátora proti uzneseniu č. 223/2017 (rokovací poriadok obecného zastupiteľstva)
6. Záver

Ing. Radovan Benčík

starosta obce 

 

Link na materiály: http://www.chorvatskygrob.sk/2017-08-28-zasadnutie/mid/243966/ma2/9/.html#m_243966 


 

Zverejnené 4.9.2017 -mt-


 

Oznámenie o začatí stavebného konaniaVytlačiť
 

Stavebník: u.Construction s.r.o.,

Lokalita: PH3

Parcela číslo: 1656/413

Dátum vyvesenia: 21.08.2017

Dátum zvesenia:   05.09.2017


 

Zverejnené 21.8.2017 -mt-


 

Stavebné povolenieVytlačiť
 

Stavebník: Samuel Schlarmann

Lokalita: PH3

Parcela číslo: 1656/434

Dátum vyvesenia: 21.08.2017

Dátum zvesenia:   04.09.2017


 

Zverejnené 21.8.2017 -mt-


 

Rozhodnutie o povolení zmeny stavby pred jej dokončenímVytlačiť
 

Stavebník: Igor Kyrinovič a Daniela Kyrinovičová

Lokalita: Južná ulica

Parcela číslo: 2333/27, 2333/54

Dátum vyvesenia: 17.08.2017

Dátum zvesenia:   02.09.2017


 

Zverejnené 17.8.2017 -mt-


 

Výberové konanie na obsadenie funkcie hlavného kontrolóra obce Chorvátsky GrobVytlačiť
 

Obec Chorvátsky Grob v súlade s uznesením č. 251/2017 vyhlasuje
výberové konanie 


na obsadenie funkcie hlavného kontrolóra obce Chorvátsky Grob
v polovičnom úväzku


Voľba sa uskutoční v rámci zasadnutia Obecného zastupiteľstva dňa 28.8.2017


1.  Kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie

 • ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie

2.  Ďalšie predpoklady 

 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
 • bezúhonnosť
 • znalosť zákona o účtovníctve, zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite, zákona o rozpočtových  pravidlách, zákona o výkone prác vo verejnom záujme, zákona o obecnom  zriadení, zákona o majetku obcí, zákona o sťažnostiach, zákonníka práce
 • prax v kontrolnej činnosti vítaná

3.  Náležitosti prihlášky

 • meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, bydlisko, kontaktné údaje (e-mail, telefón)
 • profesijný životopis
 • informáciu o tom, či ku dňu podania prihlášky podniká alebo vykonáva inú zárobkovú činnosť a je členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť
 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
 • úradne overenú fotokópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 • písomný súhlas kandidáta na spracovanie osobných údajov v zmysle zákona č.122/2013  Z.z. o ochrane osobných údajov pre účely vykonania voľby hlavného kontrolóra na zasadnutí obecného zastupiteľstva

4.  Spôsob doručenia prihlášky

Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra musí odovzdať svoju písomnú prihlášku najneskôr 
14 dní pred dňom konania voľby, t.j. do 11.8.2017 na Obecnom úrade Chorvátsky Grob, Nám. Josipa Andriča 17, 900 25 Chorvátsky Grob, v zalepenej obálke s označením „VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA – NEOTVÁRAŤ“


                                                                                                                            Ing. Radovan Benčík                                                                                                                                        starosta obce 


 

Zverejnené 7.7.2017 -mt-


 

Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby a nariadenie ústneho pojednávaniaVytlačiť
 

Stavebník:Peter Pajser a Stanislava Pajserová

Lokalita: PH3

Parcela číslo: 1656/464

Dátum vyvesenia: 09.8.2017

Dátum zvesenia:   24.8.2017


 

Zverejnené 9.8.2017 -mt-


 
Položky 1-10 z 832


English version
Chorvátska verzia
Úvodná stránka