Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Úradná tabuľa

Verejná vyhláškaVytlačiť
 

Oznámenie o zverejnení a prerokovaní návrhu „Územný plán obce Chorvátsky Grob - Zmeny a doplnky č. 1/2017" a žiadosť o zaslanie stanoviska

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Obec Chorvátsky Grob, ako príslušný orgán územného plánovania, v súlade so zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení podl'a § 4 odst.3 písm. j) v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov na základe požiadavky verejnosti

oznamuje

v súlade s ustanovením § 22 stavebného zákona predĺženie termínu pre

prerokovanie návrhu „Územný plán obce Chorvátsky Grob - Zmeny a doplnky č.1/2017" v termíne do 27.10. 2017.

Predmetom navrhovanej zmeny územného plánu je zmena funkčného využitia riešeného územia s cieľom vytvoriť predpoklady pre rozvoj obytnej zóny určenej pre výstavbu rodinných domov.

Riešené územie sa nachádza vo východnej časti obce pri Hlbokej ceste a susedí s existujúcou zástavbou rodinných domov.

Spracovateľom Územného plánu obce Chorvátsky Grob - Zmeny a doplnky č.1/2017 je spoločnosť AUREX, spol. s r.o., Bratislava, hlavný riešiteľ: Ing. arch. Ľubomír Klaučo, autorizovaný architekt.

Odborne spôsobilou osobou na obstarávanie územnoplánovacej dokumentácie podľa § 2a stavebného zákona v znení neskorších predpisov je Ing. arch. Marek Adamczak, osvedčenie o odbornej spôsobilosti č. 361

Návrh „Územný plán obce Chorvátsky Grob - Zmeny a doplnky č. 1/2017" je k nahliadnutiu na Obecnom úrade v Chorvátskom Grobe, v digitálnej forme je zverejnený na internetovej stránke obce Chorvátsky Grob (www.chorvatskygrob.sk).

V zmysle § 22 ods. 1 stavebného zákona je verejnosť oprávnená podať pripomienky k návrhu územnoplánovacej dokumentácie do 30 dní odo dňa oznámenia.

Pripomienky je potrebné zaslať písomne na adresu: Obec Chorvátsky Grob, Námestie Josipa Andriča 17, 900 25 Chorvátsky Grob

Na námietky podané po uplynutí určenej lehoty sa neprihliada.

Za deň doručenia sa považuje deň podania na pošte alebo v podateľni obce.

 

S pozdravom

 

Ing. Radovan Benčík

                                                                                                     starosta obce

 

Kontaktná osoba: Mária Tomanová, tel.: 02/322 230 01, maria.tomanova@chorvatskygrob.sk

 


 

Zverejnené 27.9.2017 -mt- Vyprší o 8 dní.


 
Položky 11-11 z 11


English version
Chorvátska verzia
Úvodná stránka