Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Úradná tabuľa

Rozhodnutie MDV SR o povolení zmeny stavby pred dokončenímVytlačiť
 

R O Z H O D NU T I E

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ako špeciálny stavebný úrad pre diaľnice a rýchlostné cesty (ďalej len „špeciálny stavebný úrad“) podľa § 3a ods.1 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, v spojení s § 120 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, podľa § 68 ods. 1 stavebného zákona, podľa zákona č. 669/2007 o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a rýchlostných ciest a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností (katastrálny úrad) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 669/2007 Z. z.“) a podľa § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

p o v o ľ u j e zmenu stavby pred dokončením


na stavbu: „Diaľnica D1 Bratislava – Trnava, križovatka Triblavina“, 

 

Celý dokument si môžete stiahnuť ako prílohu tohoto oznamu.

 

 

Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky:

Dátum vyvesenia: 20.3.2018

Dátum zvesenia: 

 


 

Zverejnené 20.3.2018 Vyprší o 21 dní.


 

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 20.03.2018 /utorok/ o 18,00 hod. v priestoroch Obecného úraduVytlačiť
 

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

 

Podľa § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení    

 

z v o l á v a m

 

zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Chorvátsky Grob, ktoré sa uskutoční dňa 20.03.2018 /utorok/ o 18,00 hod. v priestoroch Obecného úradu, Námestie Josipa Andriča 17 v Chorvátskom Grobe, s nasledovným programom:

 

1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva, určenie zapisovateľa a skrutátora, schválenie programu

2. Návrh na schválenie Dohody o výške členského príspevku medzi Obcou Chorvátsky Grob a Obecným športovým klubom  (OŠK) Chorvátsky Grob

3. Rôzne a interpelácie poslancov

4. Záver              

                             

 

                                                                                               Ing. Radovan Benčík, starosta obce


 

Zverejnené 16.3.2018 -mt- Vyprší o 1 deň.


 

Oznámenie o zrušení pobytuVytlačiť
 


 

Zverejnené 14.3.2018 -mt- Vyprší o 9 dní.


 

Návrh na obmedzenie vlastníckeho právaVytlačiť
 

"Diaľnica D1 Bratislava - Senec, skapacitnenie, I. etapa (Bratislava-Triblavina)"

NDS 0047004/2018


 

Zverejnené 12.3.2018 -mt- Vyprší o 7 dní.


 

Návrh na obmedzenie vlastníckeho právaVytlačiť
 

"Diaľnica D1 Bratislava - Senec, skapacitnenie, I. etapa (Bratislava-Triblavina)"

NDS 0047008/2018


 

Zverejnené 12.3.2018 -mt- Vyprší o 7 dní.


 

Zisťovacie konanie o posudzovaní vplyvov strategického dokumentu na životné prostredie: Regionálna integrovaná územná stratégia Bratislavského kraja na roky 2014-2020 - ZMENAVytlačiť
 

Zmena strategického dokumentu "Regionálna integrovaná územná stratégia Bratislavského kraja na roky 2014-2020 - ZMENA je zverejnená na webovom sídle MŽP SR:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-odpadoveho-hospodarstva-bratislavskeho-kraja-na-roky-2016-2020

Konzultácie k oznámeniu je možné vykonať na Okresnom úrade Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Tomašíková 46, 832 05 Bratislava 3, počas celého procesu zisťovacieho konania o posudzovaní vplyvov strategického dokumentu v pracovných dňoch počas úradných hodín (termín dohodnúť vopred telefonicky - 0961046685 alebo mailom jana.malikova@minv.sk).

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k správe, najneskôr do 27.03.208 na adresu: Okresný úrad Bratislava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Tomašikova 46, 832 05 Bratislava 

Pre veľký počet dotknutých obcí bude Oznámenie k nahliadnutiu len vo vybraných obciach:

  1. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne námestie 1 P.O.BOX 192, 814 99 Bratislava 1
  2. mesto Malacky, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky
  3. mesto Pezinok, Radnčné nám. 7, 902 01 Pezinok
  4. mesto Senec, Mierové nám. č.8, 903 01 Senec

 

 

 


 

Zverejnené 12.3.2018 -mt- Vyprší o 7 dní.


 

Návrh na obmedzenie vlastníckeho právaVytlačiť
 

"Diaľnica D1 Bratislava - Senec, skapacitnenie, I. etapa (Bratislava-Triblavina)"

NDS 0047005/2018


 

Zverejnené 7.3.2018 -mt- Vyprší o 2 dni.


 

Návrh na obmedzenie vlastníckeho právaVytlačiť
 

"Diaľnica D1 Bratislava - Senec, skapacitnenie, I. etapa (Bratislava-Triblavina)"

NDS 0047010/2018


 

Zverejnené 7.3.2018 -mt- Vyprší o 2 dni.


 

Návrh na obmedzenie vlastníckeho právaVytlačiť
 

"Diaľnica D1 Bratislava - Senec, skapacitnenie, I. etapa (Bratislava-Triblavina)"

NDS 0047012/2018


 

Zverejnené 7.3.2018 -mt- Vyprší o 2 dni.


 

Oznámenie o uložení zásielkyVytlačiť
 


 

Zverejnené 7.3.2018 -mt- Vyprší o 5 dní.


 
Položky 1-10 z 11


English version
Chorvátska verzia
Úvodná stránka