Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Úradná tabuľa

Rozhodnutie Zmeny a doplnky č.1 Územného plánu regiónu - Bratislavský samosprávny krajVytlačiť
 


 

Zverejnené 21.7.2017 -mt- Vyprší o 16 dní.


 

Oznámenie obce Chorvátsky Grob o zámere prenajať nehnuteľnosť ako prípad hodný osobitného zreteľa Vytlačiť
 

1. Obec Chorvátsky Grob, sídlom Námestie Josipa Andriča 17, 900 25 Chorvátsky Grob, týmto podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí oznamuje zámer prenajať nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Chorvátsky Grob, nasledovne :

prenájom pozemku :

parcely  registra  "C"  č.  2901/29  o  výmere  166  m2,  druh  pozemku : Zastavaná plocha  a  nádvorie,  katastrálne  územie Chorvátsky  Grob, zapísané  na  liste  vlastníctva  č.  864, katastrálne územie Chorvátsky Grob, okres Senec, ktorý vznikol na základe Geometrického plánu na oddelenie pozemkov č. 45/2017 zo dňa 24.05.2017, vyhotovený Ing. Ľubomírou Ogurčákovou a úradne overený Okresným úradom Senec dňa 05.06.2017,

od prenajímateľa : Obec Chorvátsky Grob, Námestie Josipa Andriča 17, 900 25 Chorvátsky Grob,

pre nájomcu : Andrea Gažíková, bydliskom Triblavinská 15, 900 25 Chorvátsky Grob

za nájomné :  vo výške 1 Eur/m2/rok,

na dobu : do 30.09.2026,

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí za účelom zriadenia predzáhradky pre nájomcu vedľa ktorej sa nachádza byt nájomcu.

2. Obec Chorvátsky Grob, sídlom Námestie Josipa Andriča 17, 900 25 Chorvátsky Grob, týmto podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí oznamuje zámer prenajať nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Chorvátsky Grob, nasledovne :

prenájom pozemku :

parcely  registra  "C"  č.  2901/30  o  výmere  128  m2,  druh  pozemku : Zastavaná plocha  a  nádvorie,  katastrálne  územie Chorvátsky  Grob, zapísané  na  liste  vlastníctva  č.  864, katastrálne územie Chorvátsky Grob, okres Senec, ktorý vznikol na základe Geometrického plánu na oddelenie pozemkov č. 45/2017 zo dňa 24.05.2017, vyhotovený Ing. Ľubomírou Ogurčákovou a úradne overený Okresným úradom Senec dňa 05.06.2017,

od prenajímateľa : Obec Chorvátsky Grob, Námestie Josipa Andriča 17, 900 25 Chorvátsky Grob,

pre nájomcu : Jana Boršová, bydliskom Pezinská 8, 900 25 Chorvátsky Grob

za nájomné :  vo výške 1 Eur/m2/rok,

na dobu : do 30.09.2026,

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí za účelom zriadenia predzáhradky pre nájomcu vedľa ktorej sa nachádza byt nájomcu.

Súbor na stiahnutie prenajom.jpg prenajom.jpg (192.3 kB)
Súbor na stiahnutie prenajom2.jpg prenajom2.jpg (336.2 kB)
Súbor na stiahnutie prenajom3.jpg prenajom3.jpg (188.5 kB)

 

Zverejnené 21.7.2017 -mt- Vyprší o 16 dní.


 

Oznámenie o uložení zásielkyVytlačiť
 

Obecný úrad Chorvátsky Grob, Námestie Josipa Andriča 17, 900 25  Chorvátsky Grob na základe zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z. oznamuje nasledovným občanom:

Ing. Stanislav Ondečko,

Lucia Behúlová,

že im bola na Obecnom úrade v Chorvátskom Grobe – v podateľni uložená úradná zásielka.

Odberná lehota pre vyzdvihnutie zásielky je 18 kalendárnych dní od vyvesenia oznámenia na úradnej tabuli obce.

 

Vyvesené: 21.07.2017

Zvesené:   08.08.2017


 

Zverejnené 21.7.2017 -mt- Vyprší o 17 dní.


 

Oznámenie o uložení zásielkyVytlačiť
 

Obecný úrad Chorvátsky Grob, Námestie Josipa Andriča 17, 900 25  Chorvátsky Grob na základe zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z. oznamuje nasledovným občanom:

Martin Rakyta Komendák,

Matúš Javorka,

že im bola na Obecnom úrade v Chorvátskom Grobe – v podateľni uložená úradná zásielka.

Odberná lehota pre vyzdvihnutie zásielky je 18 kalendárnych dní od vyvesenia oznámenia na úradnej tabuli obce.

 

Vyvesené: 20.07.2017

Zvesené:   07.08.2017

 


 

Zverejnené 20.7.2017 -mt- Vyprší o 16 dní.


 

Oznámenie o začatí stavebného konaniaVytlačiť
 

Stavebnik: Dagmar Brzová

Lokalita: PH3

Parcela číslo: 1656/390

Dátum vyvesenia: 14.07.2017

Dátum zvesenia:   28.07.2017


 

Zverejnené 14.7.2017 -mt- Vyprší o 9 dní.


 

Program odpadového hospodárstva Bratislavského kraja na roky 2016–2020Vytlačiť
 

Príslušný orgán - Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, v súlade s § 6 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení o neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní“) informuje verejnosť, že oznámenie o strategickom dokumente „Program odpadového hospodárstva Bratislavského kraja na roky 2016 - 2020“ je sprístupnené na webovom sídle Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky://http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-odpadoveho-hospodarstva-bratislavskeho-kraja-na-roky-2016-2020.

Stanoviská verejnosti k oznámeniu o strategickom dokumente „Program odpadového hospodárstva Bratislavského kraja na roky 2016 - 2020“ je možné predkladať najneskôr do 15 dní od zverejnenia na adresu: Okresný úrad Bratislava, Odbor starostlivosti o životné prostredie,oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 3

K nahliadnutiu do dokumentu, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie, na podatelni Obecného úradu počas úradných hodín do 28.07.2017
 

Konzultácie podľa § 6 ods. 3 zákona o posudzovaní k oznámeniu o strategickom dokumente „Program odpadového hospodárstva Bratislavského kraja na roky 2016 - 2020“  je možné uskutočniť na Okresnom úrade Bratislava, odbore starostlivosti o životné prostredie, oddelení ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Tomášikova 46, v Bratislave, počas celého procesu posudzovania vplyvov strategického dokumentu na životné prostredie, v pracovných dňoch počas úradných hodín (termín konzultácie odporúčame dohodnúť vopred telefonicky – 0961046685, alebo e-mailom jana.malikova@minv.sk).

Súbor na stiahnutie Oznamenie o SD.pdf Oznamenie o SD.pdf (3 MB)

 

Zverejnené 14.7.2017 -mt- Vyprší o 9 dní.


 

Výberové konanie na obsadenie funkcie hlavného kontrolóra obce Chorvátsky GrobVytlačiť
 

Obec Chorvátsky Grob v súlade s uznesením č. 251/2017 vyhlasuje
výberové konanie 


na obsadenie funkcie hlavného kontrolóra obce Chorvátsky Grob
v polovičnom úväzku


Voľba sa uskutoční v rámci zasadnutia Obecného zastupiteľstva dňa 28.8.2017


1.  Kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie

 • ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie

2.  Ďalšie predpoklady 

 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
 • bezúhonnosť
 • znalosť zákona o účtovníctve, zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite, zákona o rozpočtových  pravidlách, zákona o výkone prác vo verejnom záujme, zákona o obecnom  zriadení, zákona o majetku obcí, zákona o sťažnostiach, zákonníka práce
 • prax v kontrolnej činnosti vítaná

3.  Náležitosti prihlášky

 • meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, bydlisko, kontaktné údaje (e-mail, telefón)
 • profesijný životopis
 • informáciu o tom, či ku dňu podania prihlášky podniká alebo vykonáva inú zárobkovú činnosť a je členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť
 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
 • úradne overenú fotokópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 • písomný súhlas kandidáta na spracovanie osobných údajov v zmysle zákona č.122/2013  Z.z. o ochrane osobných údajov pre účely vykonania voľby hlavného kontrolóra na zasadnutí obecného zastupiteľstva

4.  Spôsob doručenia prihlášky

Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra musí odovzdať svoju písomnú prihlášku najneskôr 
14 dní pred dňom konania voľby, t.j. do 11.8.2017 na Obecnom úrade Chorvátsky Grob, Nám. Josipa Andriča 17, 900 25 Chorvátsky Grob, v zalepenej obálke s označením „VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA – NEOTVÁRAŤ“


                                                                                                                            Ing. Radovan Benčík                                                                                                                                        starosta obce 


 

Zverejnené 7.7.2017 -mt- Vyprší o 38 dní.


 

Oznam o realizácii telekomunikačných optických prípojok do rodinných domovVytlačiť
 


 

Zverejnené 15.6.2017


 
Položky 1-8 z 8


English version
Chorvátska verzia
Úvodná stránka