Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Úradná tabuľa

Územné rozhodnutieVytlačiť
 

Stavebník: Ing. Henrich Šefčík, Tomáš Cibulka, Dominika Cibulková, Anna Šefčíková

Lokalita: Kukukčínova

Parcela číslo: 1587/785, 1587/881, 1587/882, 1598/6, 1598/25, 1600/2, 1600/241,15887/883

Dátum vyvesenia: 15.01.2018

Dátum zvesenia:   30.1.2018


 

Zverejnené 15.1.2018 -mt- Vyprší o 14 dní.


 

Územné rozhodnutieVytlačiť
 

Stavebník: immosvr,s.r.o.

Lokalita: Pri Šúre – Súbor 40 rodinných domov

Parcela číslo: 1631/333, 1631/334, 1631/335 v zmysle geometrického plánu na oddelenie pozemkov č.1211/16, úradne overeného Okresným úradom Senec, katastrálnym odborom pod č. G1-1841/2016  dňa 9.9.2016, ktoré vznikli odčlenením z pôvodných pozemkov parcela číslo: 1631/5, 1631/6, 1631/49

Dátum vyvesenia: 15.01.2018      

Dátum zvesenia:   30.01.2018


 

Zverejnené 15.1.2018 -mt- Vyprší o 14 dní.


 

Oznámenie o uložení zásielkyVytlačiť
 


 

Zverejnené 10.1.2018 -mt- Vyprší o 1 deň.


 

Oznámenie o zrušení pobytuVytlačiť
 


 

Zverejnené 9.1.2018 -mt- Vyprší o 4 dni.


 

Rozhodnutie o dodatočnom povolení stavbyVytlačiť
 

Stavebník: SINT INVEST s.r.o.

Lokalita:PH3

Parcela číslo: 1656/687

Dátum vyvesenia: 05.01.2018

Dátum zvesenia:   20.01.2018


 

Zverejnené 5.1.2018 -mt- Vyprší o 4 dni.


 

Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaníVytlačiť
 

strategický dokument "Územný plán obce Chorvátsky Grob - Zmeny a doplnky č.1/2017"


 

Zverejnené 3.1.2018 -mt- Vyprší o 2 dni.


 

Program odpadového hospodárstva Bratislavského kraja na roky 2016-2020 na životné prostredie - zaslanie správy o hodnotení strategického dokumentuVytlačiť
 

Príslušný orgán - Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja v súlade s § 9 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov,  v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní“) informuje verejnosť, že správa o hodnotení strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Bratislavského kraja na roky 2016 - 2020“ spolu s návrhom strategického dokumentu je sprístupnená na webovom sídle Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky:

www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-odpadoveho-hospodarstva-bratislavskeho-kraja-na-roky-2016-2020.

Stanoviská verejnosti k správe o hodnotení strategického dokumentu a k návrhu strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Bratislavského kraja na roky 2016 - 2020“ je možné predkladať najneskôr do 21 dní od zverejnenia na adresu: Okresný úrad Bratislava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava

Konzultácie podľa § 63 zákona o posudzovaní k strategickému dokumentu a návrhu strategického dokumentu je možné vykonať na Okresnom úrade Bratislava, odbore starostlivosti o životné prostredie, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava počas celého procesu posudzovania predmetného dokumentu v pracovných dňoch počas úradných hodín (termín konzultácie odporúčame dohodnúť vopred telefonicky: 0961046685, alebo e-mailom: jana.malikova@minv.sk).

Do správy o hodnotení strategického dokumentu a návrhu strategického dokumentu je možné nahliadnuť, robiť z nich výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie v pracovných dňoch počas úradných hodín v obciach určených príslušným orgánom:

  1. Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy, Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava
  2. Mesto Malacky - Mestký úrad, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky
  3. Mesto Pezinok  - Mestký úrad, Radničné námestie 7, 902 01 Pezinok
  4. Mesto Senec     - Mestký úrad, Mierové námestie 8, 903 01 Senec

 


 

Zverejnené 28.12.2017 -mt- Vyprší o 7 dní.


 
Položky 1-7 z 7


English version
Chorvátska verzia
Úvodná stránka