Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Úradná tabuľa

Stavebné povolenieVytlačiť
 

Stavebník: Ing. Marek Kittner

Lokalita:Kukučínova

Parcela číslo: 1598/2 a 1587/784

Dátum vyvesenia: 14.11.2017

Dátum zvesenia:   29.11.2017


 

Zverejnené 14.11.2017 -mt- Vyprší o 10 dní.


 

Stavebné povolenieVytlačiť
 

Stavebník:Lucia Mikušová a Roman Mikuš

Lokalita:Kukučínova

Parcela číslo: 1587/876 a 1598/12

Dátum vyvesenia: 14.11.2017

Dátum zvesenia:   29.11.2017


 

Zverejnené 14.11.2017 -mt- Vyprší o 10 dní.


 

Oznámenie o spojení územného a stavebného konania a o začatí spojeného konania Vytlačiť
 

Stavebník: Ing. Jana Šuranová, Klincová 9, 821 08  Bratislava,
Lukáš Šuran, Klincová 9, 821 08  Bratislava, ktorého zastupuje Peter Kyška, Kafendova 6, 831 06  Bratislava

Lokalita: NAPAS

Parcela číslo: 1591/408

Dátum vyvesenia: 14.11.2017   

Dátum zvesenia:   29.11.2017


 

Zverejnené 14.11.2017 -mt- Vyprší o 10 dní.


 

Oznámenie o začatí územného konania Vytlačiť
 

Stavebník: Ing. Henrich Šefčík, Hviezdoslavova 30, 900 25 Chorvátsky Grob,
Tomáš Cibulka, Chalupkova 8, 900 25 Chorvátsky Grob,
Dominika Cibulková, Chalupkova 8, 900 25  Chorvátsky Grob,
Anna Šefčíková, Hviezdoslavova 30, 900 25 Chorvátsky Grob

Lokalita:Kukučínova

Parcela číslo: 1587/785, 15887/883, 1587/881, 1587/882, 1598/25, 1598/6, 1600/2, 1600/241

Dátum vyvesenia: 14.11.2017

Dátum zvesenia:   29.11.2017


 

Zverejnené 14.11.2017 -mt- Vyprší o 10 dní.


 

RozhodnutieVytlačiť
 

Ministerstvo dopravy a výstavby SR ako špeciálny stavebný úrad pre diaľnice a rýchlostné cesty (ďalej len "špeciálny stavebný úrad") podľa§ 3a ods. 1 zákona č.135/196 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov v spojení s § 120 ods. 1 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, podľa zákona č. 669/2007 Z.z. o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľníc a rýchlostných ciest a o doplnení zákona NR SR č.162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č.669/2007 Z.z.") a podľa § 60 ods.1 zákona č.50/1976 Zb. a § 29 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb.o správnom konaní (správny poriadok) v neskorších predpisov,

prerušuje konanie o zmene stavby pred jej dokončením

stavebníkovi: NDS, a.s. Dúbravská cesta 14 Bratislava na 60 dní odo dňa doručenia stavebníkovi 

na stavbu: "Diaľnica D1 Bratislava - Trnava, križovatka Triblavina".


 

Zverejnené 13.11.2017 -mt- Vyprší o 9 dní.


 

Stavebné povolenieVytlačiť
 

Stavebník: u.Construction s.r.o.,

Lokalita: PH3

Parelné čísklo: 1656/413

Dátum vyvesenia: 08.11.2017

Dátum zvesenia:  23.11.2017


 

Zverejnené 8.11.2017 -mt- Vyprší o 4 dni.


 

Oznámenie o začatí územného konaniaVytlačiť
 

Stavebník: Ing. Juraj Škvarka a Ing. Alžbeta Škvarková, v zastúpení Ing. Marta Sáková

Lokalita: PH3

Parcelné číslo: 1656/402

Dátum vyvesenia: 08.11.2017

Dátum zvesenia:   23.11.2017


 

Zverejnené 8.11.2017 -mt- Vyprší o 4 dni.


 

Zisťovacie konanie o posudzovaní strategického dokumentu Územný plán obce Chorvátsky Grob - ZaD č.2/2017Vytlačiť
 

Malá zmena strategického dokumentu "Územný plán obce Chorvátsky Grob - ZaD č. 2/2017" pre oblasť plánovania uvedená v § 4 ods. 2 písmena c) zákona je predmetom zisťovacieho konania o posudzovaní vplyvov strategického dokumentu podľa §7 zákona.

Do oznámenia o vypracovaní strategického dokumentu je možné nahliadnúť aj na webovom sídle ministerstva : www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-obce-chorvatsky-grob-zmeny-doplnky-c-2-2007

Konzultácie podľa § 63 zákona k oznámeniu o strategickom dokumente " Územný plán obce Chorvátsky Grob - ZaD č. 2/2017" je možné uskutočniť na  Okresnom úrade Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hurbanova 21, 90301 Senec počas celého procesu posudzovania vplyvov strategického dokumentu, v pracovných dňoch počas úradných hodín (termín konzultácie odporúčame dohodnúť vopred telefonicky  - 02/40202480 alebo emailom (hedviga.guldanova@minv.sk)

Do známenia o strategickom dokumente " Územný plán obce Chorvátsky Grob - ZaD č. 2/2017" je možno nahliadnúť, robiť z neho výpisy odpisy alebo na vlastné náklady kópie na sekretariáte ObÚ Chorvátsky Grob počas úradných hodín do 20.11.2017.

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko Okresnému úradu Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hurbanova 21, 90301 Senec do 15 dní odo zverejnenia tohto oznámenia.


 

Zverejnené 6.11.2017 -mt- Vyprší o 2 dni.


 

Stavebné povolenieVytlačiť
 

Stavebník: Vlastníci BaNP Brezová 15, v zast. Ing. Ľudovít Bajči – L byty

Lokalita: Brezová

Parcelné číslo : 1591/738, 1591/768

Dátum vyvesenia: 02.11.2017

Dátum zvesenia:   20.11.2017


 

Zverejnené 2.11.2017 -mt- Vyprší o 1 deň.


 

Oznámenie o uložení zásielkyVytlačiť
 


 

Zverejnené 30.10.2017 -mt- Vyprší o 1 deň.


 
Položky 1-10 z 13


English version
Chorvátska verzia
Úvodná stránka