Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná

Úradná tabuľa

Oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania Vytlačiť
 

Stavebník: Ivan Šafárik a Katarína Šafáriková

Lokalita: PH2

Parcelné číslo: 1658/440, 1658/798

Dátum vyvesenia: 25.4.2017

Dátum zvesenia:   10.5.2017


 

Zverejnené 25.4.2017 -mt- Vyprší o 15 dní.


 

Oznámenie o začatí stavebného konaniaVytlačiť
 

Stavebník: Samuel Schlarmann

Lokalita: PH3

Parcelné číslo: 1656/434

Dátum vyvesenia: 25.4.2017

Dátum zvesenia:   10.5.2017


 

Zverejnené 25.4.2017 -mt- Vyprší o 15 dní.


 

Oznámenie o strategickom dokumenteVytlačiť
 

Obstarávateľ: Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, P.O.Box 106, 820 05 Bratislava doručil podľa § 5 zákona č. 24/2006 o posudzovaní vplyvu na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Okresnému úradu Bratislava, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Tomášiková 46, 832 05 Bratislava, ako príslušného podľa § 3 písm. k) a § 55 písm. b) zákona o posudzovaní oznámenie o zmene strategického dokumentu " Zmeny a doplnky č.1 Územného plánu regionu - Bratislavský samosprávny kraj ".

Obec Chorvátsky Grob oznamuje verejnosti, že oznámenie o zmene strategického dokumentu " Zmeny a doplnky č.1 Územného plánu regionu - Bratislavský samosprávny kraj ", je sprístupnené na nahliadnutie vo vybraných obciach :

 1. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 
 2. Mesto Malacky - Mestký úrad, Bernolákova 1A, 901 01 Malacky
 3. Mesto Pezinok, Mestský úrad, Radničné nám. 7, 902 01 Pezinok
 4. Mesto Senec, Mestský úrad, Mierové nám. 8, 903 01 Senec

Oznámenie so strategickým dokumentom s vyznačením navrhovanej zmeny je zverejnené na webovom sídle MŽP SR: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zmeny-doplnky-c-1-uzemneho-planu-regionu-bratislavsky-samospravny-kraj.

Konzultácie podľa § 63 zákona o posudzovaní k oznámenia je možné vykonať na OÚ Bratislava, odbore starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 3, počas celého procesu v pracovných dňoch počas úradných hodín ( termín konzultácie je odporúčané si vopred dohodnúť telefonicky 0961046685, alebo e-mailom jana.malikova@minv.sk )

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko Okresnému úradu Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 3,  do 15 dní odo zverejnenia tohto oznámenia.


 

Zverejnené 25.4.2017 -mt- Vyprší o 15 dní.


 

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 25.4.2017 v utorok o 18:00Vytlačiť
 

 

OBEC CHORVÁTSKY GROB

Obecný úrad Chorvátsky Grob,

Nám. Josipa Andriča 17, 900 25 Chorvátsky Grob

 

Podľa § 12 ods. 1 a ods. 7 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

z v o l á v a m

zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Chorvátsky Grob
(pokračovanie z 28.02.2017, 21.03.2017, 04.04.2017, 11.04.2017),

 

ktoré sa uskutoční dňa 25. apríla 2017 /utorok/ o 18:00 hod.

v priestoroch Bizmayer, Pezinská ulica, Čierna Voda v Chorvátskom Grobe
s nasledovným programom:

 

 1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva, určenie zapisovateľa a skrutátora, schválenie programu
 2. Prezentácia dôvodovej správy k rozpočtu na rok 2017
 3. Schválenie účasti obce Chorvátsky Grob na projekte Rozšírenia materskej školy v Chorvátskom Grobe
 4. Prijatie úveru - výstavba novej základnej školy, materskej školy a jedálne
 5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Chorvátsky Grob o miestnom poplatku za rozvoj v obci Chorvátsky Grob
 6. Rozpočet obce Chorvátsky Grob na rok 2017
 7. Návrh na schválenie predaja pozemku ako prípad hodný osobitného zreteľa (žiadatelia Cebecaueroví)
 8. Návrh na schválenie uzavretia nájomnej zmluvy k pozemku (žiadateľ Monika Boršová)
 9. Návrh na schválenie uzavretia nájomnej zmluvy k nebytovým priestorom v zdravotnom stredisku (žiadateľ Agilita vodárenská spoločnosť, s.r.o.)
 10. Rôzne a interpelácie

 

 

 

                                                                        Ing. Radovan Benčík

                                                                           starosta obce

 

 

 


 

Zverejnené 21.4.2017


 

Oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávaniaVytlačiť
 

Stavebník: Michal Rievaj a Monika Rievajová

Lokalita: PH2

Parcela číslo: 1658/605

Dátum vyvesenia: 19.4.2017

Dátum zvesenia: 5.5.2017

 


 

Zverejnené 19.4.2017 Vyprší o 10 dní.


 

Kolaudačné rozhodnutieVytlačiť
 

Stavebník: Jozef Paula

Lokalita: PH3

Parcela číslo: 1656/406

Dátum vyvesenia: 13.4.2017

Dátum zvesenia: 2.5.2017

 


 

Zverejnené 13.4.2017 Vyprší o 7 dní.


 

Stavebné povolenieVytlačiť
 

Stavebník: Mgr. Lea Gečová

Lokalita: PH3

Parcela číslo: 1656/481

Dátum vyvesenia: 13.4.2017

Dátum zvesenia: 2.5.2017

 


 

Zverejnené 13.4.2017 Vyprší o 7 dní.


 

Stavebné povolenieVytlačiť
 

Stavebník: Jozef Paula

Lokalita: PH3

Parcelné číslo: 1656/527

Dátum vyvesenia: 13.4.2017

Dátum zvesenia: 2.5.2017

 


 

Zverejnené 13.4.2017 Vyprší o 7 dní.


 
Položky 1-8 z 8


English version
Chorvátska verzia
Úvodná stránka