Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Úradná tabuľa

Oznámenie obce Chorvátsky Grob o zámere prenajať nehnuteľnosť ako prípad hodný osobitného zreteľaVytlačiť
 

Obec Chorvátsky Grob, sídlom Námestie Josipa Andriča 17, 900 25 Chorvátsky Grob, týmto podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí oznamuje zámer prenajať nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Chorvátsky Grob, nasledovne :
prenájom pozemku : parcely  registra  "C"  č.  294/18  o  výmere  44  m2,  druh  pozemku  Zastavaná plocha  a  nádvorie,  katastrálne  územie Chorvátsky  Grob,  zapísané  ako  súčasť  parcely  registra  "E"  číslo  294/2,  zapísané  na  liste  vlastníctva  č.  4623, katastrálne územie Chorvátsky Grob, okres Senec od prenajímateľa : Obec Chorvátsky Grob, Námestie Josipa Andriča 17, 900 25 Chorvátsky Grob, pre nájomcu : Monika Boršová, Výhon 7/66, 900 25 Chorvátsky Grob,
za nájomné : určené obecným zastupiteľstvom obce Chorvátsky Grob vo výške ... Eur/m2/rok,
na dobu : do 31.12.2018, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí za účelom zabezpečenia prístupu (prechod a prejazd) nájomcu k nehnuteľnostiam vo vlastníctve nájomcu.


 

Zverejnené 27.2.2017 -mt- Vyprší o 14 dní.


 

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 28.02.2017 o 17:30Vytlačiť
 

OBEC CHORVÁTSKY GROB

Obecný úrad Chorvátsky Grob,

Nám. Josipa Andriča 17, 900 25 Chorvátsky Grob

 

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Podľa § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení     z v o l á v a m

zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Chorvátsky Grob (pokračovanie z 10.01.2017), ktoré sa uskutoční dňa 28.02.2017 /utorok/ o 17,30 hod. v priestoroch Bizmayer (oproti hotelu Agátka/Kamila), v Chorvátskom Grobe s nasledovným programom:

 1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva
 2. Návrh poslankyne Vydrovej : Likvidácia OPS
 3. Návrh poslankyne Vydrovej : Zrušenie uznesenie č. 159/2014
 4. Informácia o výsledkoch kontroly Najvyššieho kontrolného úradu SR v obci Chorvátsky Grob
 5. Informácia o plnení PHSR v obci Chorvátsky Grob za rok 2016

                                                                                                                                      Ing. Radovan Benčík

                                                                                                                                       starosta obce

 

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

 

                Podľa § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení    z v o l á v a m

zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Chorvátsky Grob, ktoré sa uskutoční dňa 28.02.2017 /utorok/ v čase 18,00 v priestoroch Bizmayer (oproti hotelu Agátka/Kamila), v Chorvátskom Grobe s nasledovným programom:

 1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva
 2. Určenie zapisovateľa a skrutátora, voľba návrhovej komisie
 3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Chorvátsky Grob o miestnom poplatku za rozvoj v obci Chorvátsky Grob
 4. Prijatie úveru - výstavba novej základnej školy, materskej školy a jedálne
 5. Záverečný účet obce za rok 2015
 6. Rozpočet obce Chorvátsky Grob na rok 2017
 7. Schválenie účasti obce Chorvátsky Grob na projekte rozšírenia materskej škole v Chorvátskom Grobe
 8. Schválenie účasti obce Chorvátsky Grob na projekte rozšírenia cyklotrasy v obci Chorvátsky Grob
 9. Informácia o výstavbe v lokalite Hájiček
 10. Informácia o získaní pozemku od Slovenského pozemkového fondu v zmysle poverenia pre poslankyňu Vydrovú a poslanca Voleka
 11. Informácia o žiadosti obce Chorvátsky Grob na Slovenský zväz ľadového hokeja - vybudovanie haly
 12. Žiadosť manželov Luníčkových o zavedenie všeobecného zákazu používania pyrotechniky na území obce Chorvátsky Grob
 13. Návrh na schválenie predaja pozemku ako prípad hodný osobitného zreteľa (žiadatelia Cebecaueroví)
 14. Návrh na schválenie uzavretia nájomnej zmluvy k nebytovým priestorom v zdravotnom stredisku (žiadateľ Agilita vodárenská spoločnosť, s.r.o.)
 15. Správy hlavného kontrolóra obce Chorvátsky Grob
 16. Návrh poslankyne Michálkovej : Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Chorvátsky Grob č. x/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a na žiaka školských zariadení, ktoré sú zriadené na území obce Chorvátsky Grob
 17. Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva v Chorvátskom Grobe
 18. Rôzne a Interpelácie poslancov

                                                                                                                                       Ing. Radovan Benčík

                                                                                                                                 starosta obce


 

Zverejnené 24.2.2017 -mt- Vyprší o 1 deň.


 

Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby a nariadenie ústneho pojednávania Vytlačiť
 

Stavebník: Jozef Paula

Lokalita: PH3

Parcela číslo: 1656/406

Dátum vyvesenia: 22.2.2017

Dátum zvesenia: 9.3.2017

 


 

Zverejnené 22.2.2017 Vyprší o 9 dní.


 

Rozhodnutie o dodatočnom povolení stavbyVytlačiť
 

Stavebník: Nguyen Hung Kien a Hong Ngo Thi Nguyen Hung

Lokalita: PH3

Parcela číslo: 1656/545

Dátum vyvesenia: 17.2.2017

Dátum zvesenia: 6.3.2017

 

Súbor na stiahnutie Nguyen_DSP_PH3.pdf Nguyen_DSP_PH3.pdf (231.8 kB)

 

Zverejnené 17.2.2017 Vyprší o 6 dní.


 

Stavebné povolenieVytlačiť
 

Stavebník: Monika Malovcová a Dušan Malovec

Lokalita: PH3

Parcela číslo: 1656/430

Dátum vyvesenia :17.2.2017

Dátum zvesenia: 6.3.2017

 


 

Zverejnené 17.2.2017 Vyprší o 6 dní.


 

Rozhodnutie o povolení zmeny stavby pred jej dokončenímVytlačiť
 

Prosim na web:

Stavebník: Michal Malovec

Lokalita: PH3

Parcela číslo: 1656/431

Dátum vyvesenia: 17.2.2017

Dátum zvesenia: 6.3.2017

 


 

Zverejnené 17.2.2017 Vyprší o 6 dní.


 

Stavebné povolenieVytlačiť
 

Stavebík: Božena Baranová, v zast. Ing. Teodor Doval

Lokalita: PH3

Parcela číslo: 1656/480

Dátum vyvesenia: 17.2.2017

Dátum zvesenia: 6.3.2017


 

Zverejnené 17.2.2017 Vyprší o 6 dní.


 

Návrh rozpočtu na rok 2017Vytlačiť
 

Navrhovaný rozpočet bude predmetom rokovania obecného zastupiteľstva, dňa 28.2.2017.


 

Zverejnené 14.2.2017


 

Oznámenie obce Chorvátsky Grob o zámere predať nehnuteľnosť ako prípad hodný osobitného zreteľa Vytlačiť
 

Obec Chorvátsky Grob, sídlom Námestie Josipa Andriča 17, 900 25 Chorvátsky Grob, týmto podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí oznamuje zámer predať nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Chorvátsky Grob, nasledovne:

predaj pozemku parcela registra "C" číslo 294/47 o výmere 2m2, druh pozemku Zastavaná plocha a nádvorie, katastrálne územie Chorvátsky Grob, ktorý vznikol na základe geometrického plánu č. 151/2016 zo dňa 23.01.2017 odčlenením z parcely registra "E" 294/2, druh pozemku Zastavaná plocha a nádvorie, katastrálne územie Chorvátsky Grob, okres Senec, zapísané na liste vlastníctva č. 4623.

 


 

Zverejnené 9.2.2017 Vyprší o 1 deň.


 

Oznámenie obce Chorvátsky Grob o zámere prenajať nehnuteľnosť ako prípad hodný osobitného zreteľa Vytlačiť
 

Obec Chorvátsky Grob, sídlom Námestie Josipa Andriča 17, 900 25 Chorvátsky Grob, týmto podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí oznamuje zámer prenajať nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Chorvátsky Grob, nasledovne :

prenájom nebytového priestoru o výmere 50m2 :

nachádzajúci sa v nebytovej budove, vedenej v katastri nehnuteľností ako "zdravotné stredisko", označenej súpisným číslom 472, nachádzajúcej sa na parcele registra "C" č. 375/12, zapísanej na liste vlastníctva č. 602, k.ú. Chorvátsky Grob, obec: Chorvátsky Grob, okres: Senec


 

Zverejnené 9.2.2017 Vyprší o 1 deň.


 
Položky 1-10 z 11


English version
Chorvátska verzia
Úvodná stránka