Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Úradná tabuľa

Verejná vyhláškaVytlačiť
 

účastník konania: Choi Hyunjin

trvale bytom : Malé Vinice 31, 900 25 Chorvátsky Grob


 

Zverejnené 13.9.2017 -mt- Vyprší o 8 dní.


 

Oznámenie o začatí stavebného konaniaVytlačiť
 

Stavebník: Vlastníci BaNP Brezová 15, v zast. Ing. Ľudovít Bajči – L byty

Lokalita: Brezová

Parcelné číslo: 1591/738, 1591/768

Dátum vyvesenia: 13.09.2017

Dátum zvesenia:   28.09.2017


 

Zverejnené 13.9.2017 -mt- Vyprší o 8 dní.


 

Rozhodnutie Diaľnica D1 Bratislava - Trnava, križovatka TriblavinaVytlačiť
 

Prerušenie konania o zmene stavby pred dokončením

Súbor na stiahnutie Rozhodnutie D1.pdf Rozhodnutie D1.pdf (793.5 kB)

 

Zverejnené 13.9.2017 -mt- Vyprší o 8 dní.


 

POZVÁNKA NA ZASADNUTIE OBECNĚHO ZASTUPITEĽSTVA dňa 19.9. o 18:00 Vytlačiť
 

OBECNÝ ÚRAD CHORVÁTSKY GROB Nám. Josipa Andriča 17, 900 25 Chorvátsky Grob ________________________________________________________________________________

POZVÁNKA NA ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Podľa § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

z v o l á v a m

zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Chorvátsky Grob, ktoré sa uskutoční dňa 19.09.2017 /utorok/ o 18,00 hod. v priestoroch Obecného úradu, Námestie Josipa Andriča 17 v Chorvátskom Grobe, s nasledovným programom:

 

1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva, určenie zapisovateľa a skrutátora, schválenie programu

2. Voľba hlavného kontrolóra obce Chorvátsky Grob

3. Protest prokurátora proti uzneseniu č. 214/2017 (zníženie platu starostovi obce)

4. Protest prokurátora proti Všeobecne záväznému nariadeniu obce Chorvátsky Grob č. 6/2017 (VZN o miestnom poplatku za rozvoj v obci Chorvátsky Grob)

5. Protest prokurátora proti uzneseniu č. 223/2017 (rokovací poriadok obecného zastupiteľstva)

6. Prijatie úveru – výstavba novej základnej školy, materskej školy a jedálne

7. Rozpočet obce Chorvátsky Grob na rok 2017

8. Záverečný účet obce Chorvátsky Grob za rok 2016

9. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Chorvátsky Grob o miestnom poplatku za rozvoj

10. Návrh na schválenie uzavretia nájomných zmlúv na pozemky (žiadateľ Gažíková, Boršová)

11. Rôzne a interpelácie poslancov

12. Záver

 

Ing. Radovan Benčík

starosta obce


 

Zverejnené 12.9.2017 -mt- Vyprší dnes.


 

Oznámenie o začatí stavebného konaniaVytlačiť
 

Stavebník: Richard Bachan a Mariana Bachanová

Lokalita: Kukučínova

Parcelné číslo : 1587/886

Dátum vyvesenia: 12.09.2017

Dátum zvesenia:   27.09.2017


 

Zverejnené 12.9.2017 -mt- Vyprší o 7 dní.


 

Oznámenie o uložení zásielkyVytlačiť
 

Obecný úrad Chorvátsky Grob, Námestie Josipa Andriča 17, 900 25  Chorvátsky Grob na základe zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z. oznamuje nasledovným občanom:

Nemčovič Róbert,

že im bola na Obecnom úrade v Chorvátskom Grobe – v podateľni uložená úradná zásielka.

Odberná lehota pre vyzdvihnutie zásielky je 18 kalendárnych dní od vyvesenia oznámenia na úradnej tabuli obce.

 

Vyvesené:  08.09.2017

Zvesené:    26.09.2017


 

Zverejnené 8.9.2017 -mt- Vyprší o 6 dní.


 

Rozhodnutie o dodatočnom povolení stavbyVytlačiť
 

Stavebník: Tomáš Čičák

Lokalita: PH3

Parcelné číslo:1656/380

Dátum vyvesenia: 08.09.2017

Dátum zvesenia:   23.09.2017


 

Zverejnené 8.9.2017 -mt- Vyprší o 3 dni.


 

Návrh VZN o miestnom poplatku za rozvojVytlačiť
 


 

Zverejnené 4.9.2017


 

Oznámenie o uložení zásielky Vytlačiť
 

Obecný úrad Chorvátsky Grob, Námestie Josipa Andriča 17, 900 25  Chorvátsky Grob na základe zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z. oznamuje nasledovným občanom:

Ogrodník Richard,

že im bola na Obecnom úrade v Chorvátskom Grobe – v podateľni uložená úradná zásielka.

Odberná lehota pre vyzdvihnutie zásielky je 18 kalendárnych dní od vyvesenia oznámenia na úradnej tabuli obce.

 

Vyvesené:  04.09.2017

Zvesené:    22.09.2017


 

Zverejnené 4.9.2017 -mt- Vyprší o 2 dni.


 

Oznámenie o zverejnení a prerokovaní návrhu ,,Územný plán obce Chorvátsky Grob – Zmeny a doplnky č. 1/2017“Vytlačiť
 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Obec Chorvátsky Grob, ako príslušný orgán územného plánovania v súlade  so zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení podľa § 4 od. 3 písm.  j)  v znení  neskorších  predpisov a v súlade  so  zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov

oznamuje

v súlade s ustanovením § 22 stavebného zákona dotknutým obciam, samosprávnemu kraju, dotknutým orgánom štátnej správy, správcom inžinierskych sietí a právnickým osobám, že

prerokovanie návrhu  ,,Územný plán obce Chorvátsky Grob – Zmeny  a doplnky č. 1/2017 " sa uskutoční v termíne od  21. 08. 2017 do 22. 09 2017.

Predmetom navrhovanej zmeny  územného plánu je zmena  funkčného využitia  riešeného územia  s cieľom vytvoriť predpoklady pre rozvoj  obytnej zóny určenej pre výstavbu rodinných domov. Riešené územie  sa nachádza vo východnej časti obce pri Hlbokej ceste a susedí s existujúcou zástavbou rodinných domov.

Spracovateľom Územného plánu obce Chorvátsky Grob  - Zmeny a doplnky č. 1/2017 je spoločnosť AUREX, spol. s r. o. Bratislava, hlavný  riešiteľ : Ing. arch. Ľubomír Klaučo, autorizovaný architekt.

Odborne spôsobilou osobou na obstarávanie územnoplánovacej dokumentácie podľa  § 2a stavebného zákona v znení neskorších predpisov je Ing. arch. Marek Adamczak, osvedčenie o odbornej spôsobilosti č. 361

Návrh ,,Územný plán  obce Chorvátsky Grob – Zmeny  a doplnky č. 1/2017" je k nahliadnutiu na sekretariáte Obecného úradu v Chorvátskom Grobe, v digitálnej forme je zverejnený na internetovej  stránke obce Chorvátsky Grob (www.chorvatskygrob.sk).

Lehota na oznámenie stanoviska pre dotknuté obce, samosprávny kraj a dotknuté orgány štátnej správy je 30 dní odo doručenia oznámenia.

Ak sa dožiadaný orgán nevyjadrí v určenej lehote, predpokladá sa, že nemá k návrhu pripomienky.

Pripomienky je potrebné zaslať písomne na adresu : Obec Chorvátsky Grob, Námestie Josipa Andriča 17, 900 25 Chorvátsky Grob

Na námietky podané po uplynutí určenej lehoty sa neprihliada.

Za deň doručenia sa považuje deň podania na pošte alebo v podateľni obce.

 


 

Zverejnené 21.8.2017 -mt- Vyprší o 2 dni.


 
Položky 1-10 z 14


English version
Chorvátska verzia
Úvodná stránka