Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Úradná tabuľa

Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy rok 2007 v znení neskorších zmien a doplnkov Zmeny a doplnky 06

Verejnosť môže do oznámenia nahliadnuť na stavebnom oddelení počas úradných dní (pondelok 7:00-12:00 a 13:00-16:00, streda 13:00-18:00)
viac...

Zverejnené 14.6.2019


 

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva - 18.06.2019 /utorok/ o 18:15 hod.

POZVÁNKA NA ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
podľa § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
 
z v o l á v a m zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Chorvátsky Grob, ...viac...

Zverejnené 11.6.2019


 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENIE O ZAČATÍ STAVEBNÉHO KONANIA

Stavebník: Mgr. Katarína Wentz
Lokalita: MA1
Parc. č.: 1578/566
Stavba: Rodinný dom s tromi bytovými jednotkami
Vyvesené dňa: 05.06.2019
Zvesené dňa: 20.06.2019
...viac...

Zverejnené 5.6.2019


 

OZNÁMENIE O ZAČATÍ VEREJNÉHO PREROKOVANIA

Prerokovanie návrhu územnoplánovacej dokumentácie "Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy rok 2007 v znení neskorších zmien a doplnkov - Zmeny a doplnky 06".
viac...

Zverejnené 3.6.2019


 

Oznámenie obce Chorvátsky Grob o zámere predaja pozemku ako zákonom upravenú výnimku - parcela registra E číslo 294/48

Obec Chorvátsky Grob, sídlom Námestie Josipa Andriča 17, 900 25 Chorvátsky Grob, týmto podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí oznamuje zámer predať pozemok vo vlastníctve obc ...viac...

Zverejnené 3.6.2019


 

Zverejnenie zámeru prenájmu nebytového priestoru o výmere 1,5 m2 v priestoroch Obecného úradu na prízemí.

Predmet prenájmu: nebytové priestory o výmere  1,5  m2  v predmetnej nehnuteľnosti 
Doba prenájmu: na dobu neurčitú 
Výmera na prenájom: 1,5 m2 
Nájomca: Prima banka Slovensko, a.s.  ...viac...

Zverejnené 3.6.2019


 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTIE súhlas na výrub drevín rastúcich mimo lesa – 22 ks stromov a 110 m2 krov - v lokalitách L2 až L6 v k.ú. Chorvátsky Grob

Žiadateľ: Regionálne cesty, a.s.
Lokalita: časť cesty III/1059 Chorvátsky Grob – Čierna Voda, časť pri Dávidovom kanály, časť pri Mlynskom potoku
Vyvesenie: 03.06.2019
Zvesenie: 18.06.2 ...viac...

Zverejnené 3.6.2019


 

Informácia pre verejnosť na základe Zákona o civilnej ochrane obyvateľstva

Informácia pre verejnosť Obce Chorvátsky Grob vyplývajúca z plnenia povinností podľa §14 ods. 1 písm. p) zákona NR SR č.42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v zn.n.p. a nariadení, podľa § 15a ...viac...

Zverejnené 26.4.2019


 


English version
Úvodná stránka