Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

AKTUALIZOVANÉ: Oznam pre občanov lokality 5.elementVytlačiť
 

Aktualizované NÚTENÁ SPRÁVA zo dňa 22.8.2018.

Vážení občania lokality 5.element / Na dobrom mieste, v prílohe tohoto oznamu nájdete Rozhodnutie Okresného úradu Bratislava o zavedení nútenej správy pre prevádzku vodárenskej a kanalizačnej infraštruktúry vo vašej lokalite od 15.8.2018.

S ohľadom na medializované záležitosti okolo Okr.úradu odbor životného prostredia sme museli dlhšie čakať na ich rozhodnutie. 

Pre vás ako občanov to znamená, že vás nikto nemôže od vody a kanalizácie vypnúť, pretože takéto konanie nie je možné počas nútenej správy. Nútená správa bola vyhlásená vo verejnom záujme ochrany zdravia a majetku občanov lokality.

Informácie o výške faktúr za vodné a stočné a o spôsobe ich uhrádzania vám poskytne nútený správca - spoločnosť Agilita vodárenská spoločnosť, s.r.o. 

Nútená správa pominie až potom, ako sa nútený správca (AVS) dohodne s majiteľom vodárenskej infraštruktúry (Galmond) na podpise zmluvy a následne o tom opäť tozhodne Okresný úrad Bratislava.

 


Aktualizované o list starostu spoločnosti Liberty zo dňa 12.4.2018.

 

OBEC CHORVÁTSKY GROB
Nám. J. Andriča 17, 900 25 Chorvátsky Grob


Vážená spoločnosť Liberty Invest a.s.,

vzhľadom na situáciu týkajúcu sa lokality 5. element a neustále šírenie rôznych dezinformácií si dovoľujem reagovať a uvádzam nasledovné vyjadrenie:

Na poslednom spoločnom rokovaní konanom dňa 12.3.2018 za účasti Vašej spoločnosti, spoločnosti Agilita vodárenská spoločnosť s.r.o. („AVS“) a starostu bolo dohodnuté, že obec Chorvátsky Grob preberie VVaVK v lokalite 5. element do svojho majetku až po tom, ako bude odsúhlasený technický stav VVaVK spoločnosťou AVS. Následne po odsúhlasení technického stavu VVaVK sa pristúpi k prevzatiu VVaVK Kúpnou zmluvou a súčasne sa pristúpi k rozšíreniu zmluvy o nájme vodárenskej infraštruktúry a o prevádzkovaní a poskytovaní služieb súvisiacich s nájmom a prevádzkou vodárenskej infraštruktúry obce Chorvátsky Grob a jej miestnych častí so spoločnosťou AVS formou dodatku k tejto zmluve.

Obec ako kupujúci má právo aj povinnosť prevziať predmet kúpy do svojho vlastníctva bez vád. Z uvedeného dôvodu nie je prioritou podpis Kúpnej zmluvy, nakoľko dohodnutie textu Kúpnej zmluvy a jej následný podpis je až krokom následným, ktorému majú predchádzať dohody, resp. vyporiadania záväzkov tak, aby obec neprevzala do svojho vlastníctva záväzky a dlhy, nakoľko je povinná chrániť majetok obce a tiež sa musí riadiť pravidlami rozpočtového hospodárenia v zmysle príslušných zákonov. V zmysle zákona o majetku obcí je obec povinná hospodáriť s majetkom obce v prospech rozvoja obce a jej občanov a ochrany a tvorby životného prostredia. Prevádzkovateľom vzhľadom na právoplatné predbežné opatrenie súdu a na základe zmluvy o nájme vodárenskej infraštruktúry a o prevádzkovaní a poskytovaní služieb súvisiacich s nájmom a prevádzkou vodárenskej infraštruktúry obce Chorvátsky Grob a jej miestnych častí z 1.7.2012 v prípade prevzatia VVaVK do majetku obce bude spoločnosť AVS.

Pre upresnenie uvádzam, že obec nie je vlastníkom verejného vodovodu a verejnej kanalizácie, vlastníkom je vaša spoločnosť, z čoho pre vás v zmysle spomínaného kolaudačného rozhodnutia zo dňa 22.4.2010 ako aj zákona č. 442/2002 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov vyplývajú povinnosti vlastníka. Nie je správne tvrdenie, že vlastníkom je obec. V zmysle uvedeného kolaudačného rozhodnutia ste ako vlastník mali mať uzatvorenú písomnú zmluvu o prevádzkovaní týchto sietí, avšak do dnešného dňa tak nie je. Preverenie splnenia podmienok kolaudačného rozhodnutia vydaného dňa 22.4.2010 Obvodným úradom životného prostredia je v kompetencii Okresného úradu Senec. Podľa najnovších informácií bol Okresným úradom zvolaný štátny dohľad na úseku verejných vodovodov a verejných kanalizácií na 24.4.2018.

Na základe vyššie uvedeného Vám oznamujem, že Obec Chorvátsky Grob má naďalej záujem prevziať VVaVK infraštruktúru lokality 5.element a pristúpi k podpisu Kúpnej zmluvy až po tom, ako bude predmet kúpy bez tiarch a záväzkov a ako bolo rovnako dohodnuté na stretnutí 12.3.2018 až po následnej kontrole technického stavu VVaVK v lokalite 5.element zo strany spoločnosti AVS, ktorá je odborne spôsobilá za obec túto kontrolu relevantne vykonať. 

      Ing. Radovan Benčík

                                      starosta obce Chorvátsky Grob

V Chorvátskom Grobe, 12. apríla 2018.

 


 

OBEC CHORVÁTSKY GROB
Nám. J. Andriča 17, 900 25 Chorvátsky Grob


Vážení obyvatelia obytnej zóny 5. element,

Obec Chorvátsky Grob v záujme zabezpečenia plynulého prísunu vody do lokality 5. element vyvíjala a naďalej vyvíja aktivity smerujúce k systémovému vyriešeniu situácie (a aj sporov) medzi spoločnosťou Agilita vodárenská spoločnosť s.r.o. („AVS“) a spoločnosťou LIBERTY Invest, a.s. („Liberty“).

Dňa 22.04.2010 vydal Obvodný úrad životného prostredia v Senci kolaudačné rozhodnutie, ktorým povolil stavebníkovi Liberty, užívanie vodnej stavby objekty SO 02 Verejný vodovod a SO 03 Splašková kanalizácia (ďalej len „VVaVK“) pre zástavbu rodinných domov „VILLA RESORT“ (5. element, Na Dobrom Mieste) v Chorvátskom Grobe, časť Čierna voda (ďalej len „kolaudačné rozhodnutie“). V kolaudačnom rozhodnutí boli pre užívanie vodnej stavby určené podmienky, z ktorých však do dnešného dňa Liberty niektoré nesplnila čím porušila povinnosti uložené kolaudačným rozhodnutím, ako aj povinnosti vlastníka VVaVK vyplývajúce zo zákona 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. V zmysle ust. § 15 ods. 1 písm. a) zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 442/2002“) vlastník verejného vodovodu, je povinný zabezpečiť nepretržitú dodávku pitnej vody. Vlastníkom verejného vodovodu v lokalite 5.element je do dnešného dňa spoločnosť Liberty, preto zabezpečenie pitnej vody vo vašej lokalite je zodpovednosťou tejto spoločnosti.

Keďže celá situácia je veľmi nepríjemná a jej načasovanie pred veľkonočnými sviatkami spôsobilo komplikácie, značné pohoršenie a nervozitu obyvateľov, ktorí sa stali rukojemníkmi celej situácie, vyzývame spoločnosť AVS, aby upustila od prerušenia dodávky pitnej vody verejným vodovodom a riadne dodávala vodu aj naďalej a to do vyriešenia celej situácie. V zmysle ust. § 32 ods. 1 zákona č. 442/2002 môže prevádzkovateľ prerušiť alebo obmedziť dodávky vody z verejného vodovodu alebo odvádzanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie len z taxatívne uvedených dôvodov, z ktorých v tomto prípade nebol naplnený ani jeden, nakoľko obyvatelia lokality si riadne faktúry za vodné a stočné uhrádzali.

Na základe doterajších informácií sa domnievame, že ak vznikol dlh voči spoločnosti AVS a je úplne jedno, či tento dlh vznikol v dôsledku pripojenia vlastníka verejného vodovodu (spoločnosti Liberty), alebo čiernymi odbermi so súhlasom Liberty, ale bez súhlasu AVS, resp. bez zmluvného vzťahu medzi odberateľmi a AVS, žiadame spoločnosť Liberty, aby tento preukázateľný dlh bez odkladu jeho pôvodca uhradil.

V prípade, že aj napriek upozorneniu obce smerom k obidvom spoločnostiam AVS aj Liberty na nezákonnosť odpojenia od pitnej vody dôjde k prerušeniu dodávky pitnej vody, v dôsledku nezabezpečenia nepretržitej dodávky pitnej vody zo strany spoločnosti Liberty, zabezpečí Obec Chorvátsky Grob náhradné zásobovanie pitnou vodou na účet vlastníka verejného vodovodu a to spoločnosti Liberty.

Obec Chorvátsky Grob s oboma spoločnosťami vedie už niekoľko mesiacov rokovania o prevzatí VVaVK infraštruktúry do majetku obce. Na stretnutí dňa 12.3.2018 medzi AVS, Liberty a starostom bolo dohodnuté, že AVS preverí stav VVaVK, po odsúhlasení funkčného technického stavu obec preberie VVaVK v lokalite 5.element do majetku a uzavrie so spoločnosťou AVS dodatok k zmluve o prevádzke vody a kanalizácie v tejto lokalite. Iné riešenie nateraz nie je možné, pretože obec má z hľadiska nakladania s VVaVK  momentálne “zviazané ruky” z dôvodu vydaného predbežného opatrenia súdu na základe prebiehajúceho súdneho sporu so spoločnosťou AVS. Veríme, že sa situácia medzi AVS a Liberty, vyrieši čo najskôr v prospech obyvateľov lokality a že sa po odstránení všetkých prekážok obec stane majiteľom VVaVK v lokalite 5.element, aby sa už podobná situácia neopakovala.

 

                                   Ing. Radovan Benčík

                                      starosta obce Chorvátsky Grob

V Chorvátskom Grobe, 5. apríla 2018.

Súbor na stiahnutie LIST5EL VVAVK.pdf LIST5EL VVAVK.pdf (139.4 kB)

 

Zverejnené 5.4.2018
Aktualizované: 22.8.2018


 


English version
Úvodná stránka