Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti a upovedomenie o začatí konania, Diaľnica D1 Bratislava - Senec, 2.úsek Triblavina - SenecVytlačiť
 

Obec Chorvátsky Grob informuje obyvateľov obce o Oznámení o zmene navrhovanej činnosti a upovedomení o začatí konania " Diaľnica D1 Bratislava - Senec, 2.úsek "Triblavina - Senec", vypracované podľa Prílohy č.8a zákona,  čím sa začalo správne konanie vo veci posudzovania  vpyvov zmeny navrhovanej činnosti na životné prostredie. 

Uvedené oznámenie o zmene navrhovanej činnosti a upovedomenie o začatí konania je zverejnené na webovom sídle ministerstva na adrese:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/dialnica-d1-bratislava-senec-2-usek-triblavina-senec

Do Oznámenia o zmene navrhovanej činnosti " Diaľnica D1 Bratislava - Senec, 2.úsek "Triblavina -Senec", je možno nahliadnúť na sekretariáte ObÚ Chorvátsky Grob počas úradných hodín do 17. októbra 2018.

Podľa § 29 ods. 9 zákona verejnosť môže doručiť písomné stanovisko k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti do 10 pracovných dní od zverejnenia uvedených informácií  na adresu : Ministerstvo životného prostrediia Slovenskej republiky, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie , Námestie Ľudovíta Štúra č.1, 812 35 Bratislava. Písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď bolo v určenej lehote doručené dotknutej obci.

Podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku účastníci konania a zúčastnené osoby majú možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie. Do spisu je možné nahliadnúť (robiť z neho kópie, odpisy a výpisy) na MŽP SR.

 

Vyvesené dňa:  03.10.2018

Zvesené dňa :   18.10.2018


 

Zverejnené 3.10.2018


 


English version
Úvodná stránka