Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Oznámenie obce Chorvátsky Grob o zámere prenajať nehnuteľnosť ako prípad hodný osobitného zreteľaVytlačiť
 

Obec Chorvátsky Grob, sídlom Námestie Josipa Andriča 17, 900 25 Chorvátsky Grob, týmto podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí oznamuje zámer prenajať nehnuteľnosti vo
vlastníctve obce Chorvátsky Grob, nasledovne :

prenájom nebytového priestoru o výmere 50m2 : nachádzajúci sa v nebytovej budove, vedenej v katastri nehnuteľností ako "zdravotné stredisko", označenej súpisným číslom 472, nachádzajúcej sa na parcele registra "C" č. 375/12, zapísanej na liste vlastníctva č. 602, k.ú. Chorvátsky Grob, obec: Chorvátsky Grob, okres: Senec

od prenajímateľa : Obec Chorvátsky Grob, Námestie Josipa Andriča 17, 900 25 Chorvátsky Grob,
pre nájomcu : AVS, s. r. o., Panenská 7, Bratislava 811 03,
za nájomné : určené obecným zastupiteľstvom obce Chorvátsky Grob,

na dobu : neurčitú, 

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí za účelom prevádzkovania zákazníckeho centra nájomcu pre občanov Chorvátskeho Grobu


 

Zverejnené 4.6.2018


 


English version
Úvodná stránka