Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Oznámenie obce Chorvátsky Grob o zámere prenajať nehnuteľnosť ako prípad hodný osobitného zreteľaVytlačiť
 

Obec Chorvátsky Grob, so sídlom Námestie Josipa Andriča 17, 900 25 Chorvátsky Grob,
týmto podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí oznamuje zámer
prenajať nehnuteľnosť vo vlastníctve obce Chorvátsky Grob, nasledovne:

prenájom časti nehnuteľnosti - nebytového priestoru:
6 tried a dve menšie učebne (z toho jedna počítačová) na prvom poschodí o celkovej výmere
cca 373 m²; časť nehnuteľnosti – stavby súp. č. 4044, druh stavby zákl. škola s jedálňou a
mater. školou, postavenej na pozemku parcela registra „C“ parc. č. 2813/4, nachádzajúci sa
na ulici Javorová alej 1, postavenej v k.ú. Chorvátsky Grob, obec Chorvátsky Grob, zapísanej na LV. Č. 602, vedenej správou katastra Senec od prenajímateľa: Obec Chorvátsky Grob, Námestie Josipa Andriča 17, 900 25 Chorvátsky Grob,

pre nájomcu: Súkromná základná umelecká škola, Osloboditeľská 27, Bratislava, 831 07, IČO:
42357187

za nájomné: vo výške 1,79 Eur za m 2 za 1 mesiac,

na dobu: 5 rokov od platnosti a účinnosti zmluvy

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí za účelom výučby.
 


 

Zverejnené 4.1.2019


 


English version
Úvodná stránka