Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva dňa 18.09.2018 /utorok/ o 18:00 hod.Vytlačiť
 

POZVÁNKA NA ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Podľa § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení    

z v o l á v a m

zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Chorvátsky Grob, ktoré sa uskutoční

dňa 18.09.2018 /utorok/ o 18,00 hod.

v priestoroch Obecného úradu, Námestie Josipa Andriča 17 v Chorvátskom Grobe, s nasledovným programom:

 1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva, určenie zapisovateľa a skrutátora, schválenie programu
 2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Chorvátsky Grob, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné  nariadenie obce Chorvátsky Grob č. 3/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpad
 3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Chorvátsky Grob, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné   nariadenie obce Chorvátsky Grob č. 6/2017 o miestnom poplatku za rozvoj v obci Chorvátsky Grob
 4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Chorvátsky Grob, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie obce Chorvátsky Grob č .15/2015 o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Chorvátsky Grob
 5. Zverenie správy nehnuteľností vo vlastníctve obce Chorvátsky Grob Základnej škole s materskou školou, Školská 4, 900 25 Chorvátsky Grob
 6. Návrh na schválenie predaja pozemku ako prípad hodný osobitného zreteľa (žiadatelia Umysoví)
 7. Predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy zameranej na realizáciu vodozádržných opatrení v urbanizovanej krajine Vodozádržné opatrenia v obci Chorvátsky Grob
 8. Informácia - hlavný kontrolór obce Chorvátsky Grob     
 9. Informácia – predaj pozemku vo vlastníctve obce (žiadateľka Jureníková)
 10. Rôzne a interpelácie poslancov
 11. Záver            

 

                                                                                     Ing. Radovan Benčík

                                                                                    starosta obce


 

Zverejnené 14.9.2018


 


English version
Úvodná stránka