Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

PRACUJTE V ODBORNEJ KOMISII - PODIEĽAJTE SA NA RIADENÍ OBCEVytlačiť
 

Prosíme záujemcov z radov verejnosti, ktorí majú záujem o dobrovoľnú prácu v jednej z troch odborných komisií obecného zastupiteľstva (viď zoznam na konci článku), aby najneskôr do 11.1.2019, 12:00 hod. zaslali svoju stručnú Žiadosť o členstvo v komisii emailom na adresu predsedu príslušnej odbornej komisie (viď zoznam komisií nižšie).

Uchádzači v žiadosti uvedú stručnú informáciu o svojom profesionálnom pracovnom zameraní a základnú predstavu o svojom pôsobení v komisii (ciele, návrhy na fungovanie a odporúčania pre prácu komisie a pod.).

V termíne od 15.1.2019 do 18.1.2019 sa uskutočnia rokovania komisií, na ktorých budú uchádzači verejne vypočutí s možnosťou prezentovať svoje návrhy na fungovanie komisie a odporúčania pre prácu komisie. Všetci prihlásení uchádzači budú do 14.1.2019, 12:00 hod. predsedom príslušnej komisie na rokovanie pozvaní prostredníctvom emailu.

Verejná voľba členov komisie sa uskutoční na rokovaní obecného zastupiteľstva dňa 22.1.2019.

Tešíme sa na účasť aktívnych obyvateľov. Prácou v komisii sa môžete podieľať na riadení a smerovaní obce.

 

ZOZNAM A NÁPLŇ PRÁCE KOMISIÍ

KOMISIA PRE FINANCIE, DOTÁCIE A SOCIÁLNE VECI
Náplň práce komisie:

 • spracováva a predkladá návrh na schválenie obecného rozpočtu, jeho zmien a doplnkov,
 • vyjadruje sa k hospodáreniu obce s finančnými prostriedkami a majetkom obce,
 • vypracováva stanoviská k návrhom na zavedenie, zmenu alebo zrušenie miestnych daní a poplatkov, 
 • vyjadruje sa k návrhu záverečného účtu obce a návrhom na prijatie úveru, 
 • posudzuje žiadosti na kúpu a odpredaj nehnuteľností a hmotného investičného majetku obce, 
 • sleduje možnosti získania dotácií pre obec a podieľa sa na príprave príslušných materiálov, 
 • zaoberá sa sociálnou problematikou v obci a vyjadruje sa k nej, 
 • navrhuje stanoviská k opatrovateľskej činnosti, stravovaniu dôchodcov, zlepšovaniu práce so seniormi.

Predseda komisie: Ing. PhD. Jozef Selep
E-mailová adresa: jozefselep99@gmail.com

 

KOMISIA PRE ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE, VÝSTAVBU, ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A BEZPEČNOSŤ
Náplň práce komisie:

 • spracúva návrhy k územnému plánu obce a vyjadruje sa k zadaniam a návrhom na zmeny a doplnky k územnému plánu obce, k územnoplánovacej dokumentácii (urbanistické štúdie, zóny), 
 • oboznamuje sa s investičnými zámermi a aktivitami v oblasti výstavby a územného plánovania a podieľa sa na tvorbe podkladov pre ich návrh z hľadiska svojej pôsobnosti,
 • rieši sťažnosti občanov ohľadom nepovolených stavieb alebo stavebných úprav,
 • spolupodieľa sa na tvorbe a ochrane životného prostredia a vyjadruje sa ku koncepčným otázkam rozvoja životného prostredia v obci,
 • vyjadruje sa k problematike zberu, prepravy, separácie a zneškodňovania komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu,
 • podáva návrhy k eliminovaniu negatívnych javov v obci, sleduje bezpečnostnú situáciu v obci.

Predseda komisie: Ing. Robert Kaffan
E-mailová adresa: kaffan@chorvatskygrob.sk

 

KOMISIA PRE ŠKOLSTVO, KULTÚRU A ŠPORT
Náplň práce komisie:

 • spolupracuje s vedením obecných a súkromných školských zariadení v obci, školskou radou a predkladá návrhy na zvýšenie kvality vzdelávacieho i mimoškolského procesu, ako i návrhy na opravu a údržbu školských nehnuteľnosti, resp. výstavbu nových školských zariadení", 
 • vyjadruje sa k návrhom na zriadenie, zrušenie alebo zlúčenie škôl a školských zariadení, 
 • spolupracuje so všetkými organizáciami a fyzickými/právnickými osobami pri organizovaní kultúrnospoločenských podujatí v obci, 
 • vytvára podmienky pre záujmovú a športovú činnosť v obci a spolupracuje so všetkými subjektmi pri organizovaní obecných športových podujatí, 
 • sleduje na území obce účelné vytváranie možností pre výstavbu a prevádzku kultúrnych, športových a rekreačných zariadení.

Predseda komisie: Mgr. Katarína Bálintová
E-mailová adresa: balintova@chorvatskygrob.sk

 


 

Zverejnené 3.1.2019


 


English version
Úvodná stránka