Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

PRIZNANIE K DANI Z NEHNUTEĽNOSTI JE TREBA PODAŤ DO 31.01.2019Vytlačiť
 

Priznanie k dani z nehnuteľností na rok 2019 je daňovník povinný podať príslušnému správcovi dane osobne, elektronicky alebo poštou do 31. januára 2019.

Daňové priznanie podávajú IBA tie fyzické osoby (občan, podnikateľ) alebo právnické osoby, ktoré v priebehu roka 2018:

  • nadobudli nehnuteľnosť, pričom k 1. januáru 2019 sú zapísaní v katastri nehnuteľností,
  • predali nehnuteľnosť a k 1. januáru 2019 už nie sú zapísaní v katastri nehnuteľností,
  • vykonali také zmeny oproti minulému roku, ktoré majú vplyv na vyrubenie dane (napr. zmena druhu alebo výmery pozemku, účelu využitia stavby, bytu alebo nebytového priestoru, stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie, preukaz ZŤP a pod.).

 

Ak ste v priebehu roka 2018 nehnuteľnosť nenadobudli, nepredali ani nevykonali žiadne zmeny v nehnuteľnom majetku, daňové priznanie NEPODÁVATE. Úrad vám poštou doručí oznámenie o výške daňovej povinnosti (marec, alebo apríl 2019).

Ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých daňovníkov, daňovníkom je každý spoluvlastník podľa výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Ak sa všetci spoluvlastníci dohodnú, daňovníkov zastupuje jeden z nich a ostatní spoluvlastníci za daň ručia do výšky svojho podielu na dani. Ak je nehnuteľnosť v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, daňovníkom sú obaja manželia, ktorí ručia za daň spoločne a nerozdielne. Daňové priznanie podáva len jeden z nich.

Na vyrubenie dane z nehnuteľností je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia, sa neprihliada. V prípade nadobudnutia nehnuteľnosti vydražením v priebehu roka daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa vydražiteľ stal vlastníkom nehnuteľnosti alebo prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni schválenia príklepu súdom. Pri zániku vlastníckych práv vydražením daňová povinnosť zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom zanikli vlastnícke práva k vydraženej nehnuteľnosti. Pri nadobudnutí nehnuteľnosti dedením v priebehu roka daňová povinnosť dedičovi vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa dedič stal vlastníkom nehnuteľnosti na základe právoplatného osvedčenia o dedičstve alebo rozhodnutia o dedičstve.

Tlačivá aktuálnych priznaní sú k dispozícii na obecnom úrade, na stránke obce, príp. na stránke Ministerstva financií SR.  Určené sú pre fyzické aj právnické osoby a sú spoločné pre daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje.
 

Tlačivo pre daň z nehnuteľnosti si prosím stiahnite z nasledovného linku:

http://www.chorvatskygrob.sk/samosprava-obce/tlaciva.html


 

Zverejnené 7.1.2019


 


English version
Úvodná stránka