Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

RozhodnutieVytlačiť
 

Starosta obce Chorvátsky Grob, ako príslušný cestný správny orgán v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, §3 ods. 2 a § 8 ods. 1. Zák. 135/61 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,cestný zákon), podľa § 11 ods. 1, vyhlášky č. 35/1984 Zb. , ktorou sa vykonáva zákon o cestných komunikáciách, v súlade s § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len správny poriadok), na základe žiadosti spoločnosti

Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, v zastúpení spoločnosti SAVEP s.r.o., Plavecký Śtvrtok 391, 900 68 Plavecký Štvrtok,

udeľuje

povolenie na zvláštne užívanie miestnych komunikácií na realizáciu stavby „ Optická prístupová telekomunikačná trasa FTTH“, na ulici Pezinská, Topoľová, Šúrska, Hájska, Brezová, Chorvátsky Grob.

  1. Predpokladaný termín prác 08.10.2018 – 30.10.2018, posedné úpravy 15.11.2018
  2. Žiadateľ svojou činnosťou nesmie ohroziť ani obmedziť ostatných účastníkov cestnej premávky a je povinný vyznačiť a dodržať podmienky stanovené osobitnou úpravou a ďalšie všeobecne právne predpisy.
  3. Žiadateľ mimo rozsahu povoleného zvláštneho užívania miestnej komunikácie a priľahlých priestorov nesmie túto poškodiť alebo znečistiť.
  4. Úpravu a zmeny oproti schválenému rozsahu zvláštneho užívania môže žiadateľ vykonať len so súhlasom cestného správneho orgánu.
  5. Žiadateľ o zvláštne užívanie, pokiaľ ním nie je správca komunikácie a priľahlých priestorov, nesmie umožniť užívanie inej právnickej alebo fyzickej osobe, pokiaľ sa so správcom nedohodne inak.
  6. Žiadateľ musí po skončení prác uviesť verejné priestranstvo do pôvodného stavu – t.j. použiť pôvodné lôžko a zásyp ktoré budú zhutnené.
  7. Povrchová úprava rozkopávky musí byť totožná s pôvodným povrchom do termínu konečnej úpravy.

O d ô v o d n e n i e

Spoločnosť Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, v zastúpení spoločnosti SAVEP s.r.o., Plavecký Śtvrtok 391, 900 68 Plavecký Štvrtok požiadala dňa 5.10.2018 tunajší cestný správny orgán o povolenie rozkopávky ulíc Pezinská, Topoľová, Šúrska, Hajská, Brezová, v Chorvátskom Grobe na realizáciu stavby „ Optická prístupová telekomunikačná trasa FTTH“ v k. ú. Chorvátsky Grob.


Starosta obce, ako cestný správny orgán po posúdení veci a odôvodnenosti potreby pri súčasnom zohľadnení plynulosti a bezpečnosti ostatných užívateľov komunikácie rozhodol tak ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia na Obecný úrad Chorvátsky Grob, Námestie J. Andriča 17, 900 25 Chorvátsky Grob. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.


 

Zverejnené 8.10.2018


 


English version
Úvodná stránka