Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 335/2018 - Voľba hlavného kontrolóra. Vytlačiť
 

Uznesenie č. 335/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Chorvátsky Grob

 

A. berie na vedomie 

informáciu o vzdaní sa funkcie hlavného kontrolóra obce Chorvátsky Grob Ing. Ferdinanda Kolčáka k 21.12.2018

 

B. vyhlasuje 

deň konania voľby hlavného kontrolóra Obce Chorvátsky Grob na deň 06.02.2019, pričom voľba sa uskutoční v rámci zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Chorvátsky Grob. Pracovný úväzok hlavného kontrolóra: polovičný úväzok.

 

C. žiada 

starostu Obce Chorvátsky Grob, aby v termíne podľa § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zabezpečil vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra Obce Chorvátsky Grob na úradnej tabuli Obce Chorvátsky Grob

 

D. ustanovuje 

podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra Obce Chorvátsky Grob a náležitosti prihlášky takto: 

 

Predpoklady na výkon funkcie a náležitosti prihlášky: 

Kvalifikačným predpokladom na funkciu hlavného kontrolóra Obce Chorvátsky Grob je ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie. Prax z kontrolnej činnosti vítaná. Písomná prihláška, ktorá bude tvoriť prílohu materiálu k voľbe hlavného kontrolóra, musí obsahovať: 

a) meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, bydlisko, kontaktné údaje (e-mail, telefón),

b) profesijný životopis, 

c) informáciu o tom, či ku dňu podania prihlášky podniká alebo vykonáva inú zárobkovú činnosť a je členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť.

 

K prihláške je potrebné priložiť nasledovné prílohy:

 

a) výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace, 

b) úradne overenú fotokópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, 

c) písomný súhlas kandidáta na spracovanie osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov pre účely vykonania voľby hlavného kontrolóra na zasadnutí obecného zastupiteľstva.

 

Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra musí odovzdať svoju písomnú prihlášku najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby na Obecnom úrade Chorvátsky Grob, Námestie Josipa Andriča 17, 900 25 Chorvátsky Grob, v zalepenej obálke s označením "VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA - NEOTVÁRAŤ".

 

Spôsob vykonania voľby:

Voľby hlavného kontrolóra sa uskutočňujú tajným hlasovaním. O spôsobe hlasovania rozhodne obecné zastupiteľstvo pred začiatkom voľby, v deň konania voľby. Otváranie obálok a kontrolu splnenia podmienok vykoná starosta Obce Chorvátsky Grob za prítomnosti 3 poslancov schválených obecným zastupiteľstvom v kancelárii starostu Obce Chorvátsky Grob. O výsledku spíše starosta Obce Chorvátsky Grob zápisnicu, ktorú podpíšu všetci prítomní, a ktorá sa bude predkladať do zastupiteľstva ako príloha k materiálu o voľbe hlavného kontrolóra. Zápisnica musí obsahovať najmä údaj o tom, koľko obálok bolo v stanovenom termíne doručených a menný zoznam kandidátov, ktorí splnili a ktorí nesplnili stanovené podmienky. V prípade, že niektorá z osôb prítomných pri otváraní obálok a kontrole splnenia podmienok odmietne zápisnicu podpísať, je povinná do zápisnice uviesť dôvod, pre ktorý tak odmietla urobiť. 

 

Každý kandidát na hlavného kontrolóra, ktorý splní podmienky, bude písomne pozvaný na zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 06.02.2019 a bude mať právo vystúpiť na tomto rokovaní zastupiteľstva v rámci bodu ,,Voľba hlavného kontrolóra Obce Chorvátsky Grob“ v časovom rozsahu max. 10 min. Kandidát na hlavného kontrolóra, ktorý nesplnil stanovené podmienky, bude o tejto skutočnosti písomne informovaný do 5-tich dní odo dňa otvorenia obálok. Tajné hlasovanie Voľba hlavného kontrolóra tajným hlasovaním poslancov obecného zastupiteľstva sa uskutoční v počas zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Chorvátsky Grob. Voľby riadi volebná komisia, ktorú pred začiatkom voľby hlavného kontrolóra schvália poslanci uznesením. Voľby sa konajú za prítomnosti zapisovateľa, ktorého uznesením schvália poslanci obecného zastupiteľstva. Volebná komisia vydá hlasovací lístok a obálku poslancom proti ich vlastnoručnému podpisu do zoznamu vydaných hlasovacích lístkov. Hlasovací lístok a obálka, ktoré nebudú označené okrúhlou červenou pečiatkou ,,Obec Chorvátsky Grob“, sa budú považovať za neplatné. Na hlasovacom lístku budú uvedení všetci kandidáti, ktorí splnili podmienky na funkciu hlavného kontrolóra v abecednom poradí. Poslanec môže udeliť svoj hlas len jednému z kandidátov zakrúžkovaním jeho poradového čísla, ktoré mu bolo pridelené. Hlasovací lístok, na ktorom budú označení dvaja a viacerí kandidáti, resp. žiaden kandidát, sa bude považovať za neplatný. Po označení kandidáta vloží poslanec hlasovací lístok do obálky, ktorá mu bola vydaná a vhodí ju do volebnej urny nachádzajúcej sa v miestnosti. Po skončení hlasovania všetkých poslancov, ktorí si prevzali hlasovací lístok a obálku, pristúpia po jednom k hlasovaniu rovnakým spôsobom i členovia volebnej komisie. Následne volebná komisia otvorí volebnú urnu a pristúpi k sčítaniu hlasov. O priebehu voľby a o jej výsledku spíše zapisovateľ zápisnicu. Zápisnica musí obsahovať najmä údaje o počte vydaných, vrátených a nevrátených hlasovacích lístkov, o počte platných a neplatných hlasovacích lístkoch a o počte hlasov, ktoré získali jednotliví kandidáti v prvom, resp. druhom kole voľby. Ďalej musí zápisnica obsahovať údaj o tom, ktorý z kandidátov bol zvolený za hlavného kontrolóra v prvom kole. V prípade konania druhého kola voľby musí obsahovať údaj o tom, ktorí kandidáti do neho postúpili, koľko platných hlasov v ňom získali a ktorý z nich bol zvolený za hlavného kontrolóra. Zápisnicu podpisujú všetci členovia volebnej komisie. V prípade, že niektorý člen volebnej komisie odmietne zápisnicu podpísať, je povinný do zápisnice uviesť dôvod, pre ktorý tak odmietol urobiť.

 

Výsledok voľby oznámi obecnému zastupiteľstvu predseda volebnej komisie, ktorého si spomedzi seba zvolili členovia volebnej komisie. V prípade konania druhého kola voľby hlavného kontrolóra vyhlási predsedajúci po oznámení výsledku prvého kola voľby predsedom volebnej komisie prestávku, počas ktorej sa volebná komisia organizačne pripraví na druhé kolo volieb. Po skončení prestávky predsedajúci vyzve poslancov, aby pristúpili k hlasovaniu o voľbe hlavného kontrolóra v druhom kole. 

 

Vykonanie voľby: 

Na zvolenie hlavného kontrolóra sa vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov. Ak ani jeden z kandidátov takú väčšinu nezíska, obecné zastupiteľstvo ešte na tej istej schôdzi vykoná druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí v prvom kole získali najväčší počet platných hlasov. V prípade rovnosti hlasov postupujú do druhého kola volieb všetci kandidáti s najväčším počtom platných hlasov. V druhom kole volieb je zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov. Pri rovnosti hlasov v druhom kole volieb sa rozhoduje žrebom. Žrebovanie v zasadačke Obecného úradu Chorvátsky Grob riadi a výsledok žrebovania zastupiteľstvu a prítomnej verejnosti oznamuje v prípade tajného hlasovania predseda volebnej komisie. 

 

Hlavný kontrolór nesmie bez súhlasu obecného zastupiteľstva podnikať alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť a byť členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť. Toto obmedzenie sa nevzťahuje na vedeckú činnosť, pedagogickú činnosť, lektorskú činnosť, prednášateľskú činnosť, prekladateľskú činnosť, publicistickú činnosť, literárnu alebo umeleckú činnosť a na správu vlastného majetku alebo správu majetku svojich maloletých detí. Kontrolnú činnosť vykonáva nezávisle a nestranne v súlade so základnými pravidlami kontrolnej činnosti. 

 

Funkcia hlavného kontrolóra Obce Chorvátsky Grob je nezlučiteľná s funkciou: a) poslanca, b) starostu, c) člena orgánu právnickej osoby, ktorej zriaďovateľom alebo zakladateľom je obec, d) iného zamestnanca obce, e) podľa osobitného zákona. Výkon funkcie hlavného kontrolóra trvá šesť rokov.

 

E. schvaľuje 

týchto členov komisie na otváranie obálok voľby hlavného kontrolóra Obce Chorvátsky Grob: 

poslankyňa Patrícia Fatulová

poslanec Róbert Kaffan

poslanec Katarína Bálintová

 

Hlasovanie:

za: 11

Mgr. Katarína Bálintová

JUDr.Ing. Ľubomír Baník

Ing. Gábor Bungyi

Bc. Kristína Cedulová

Ing. Patrícia Fatulová

Ing. Ján Granec

Ing. Robert Kaffan

Ing. Dana Michálková

Ing. PhD. Jozef Selep

Mgr. Ferdinand Turinič

PhamDr. Beata Valocká

proti : 0

zdržal sa: 0

nehlasovali: 0

neprítomní pri hlasovaní: 0

Uznesenie bolo prijaté

 

 

JUDr. Vladimíra Vydrová

starosta obce

21.12.2018

 


 

Zverejnené 21.12.2018
Aktualizované: 2.1.2019


 


English version
Úvodná stránka