Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Vyjadrenie adresované obyvateľom obytnej zóny 5. elementVytlačiť
 

Vážení obyvatelia obytnej zóny 5. element,

vzhľadom na to, že v súčasnosti prebieha voči našej spoločnosti Agilita vodárenská spoločnosť, s.r.o.(ďalej len „AVS“), ako aj voči obci Chorvátsky Grob (ďalej len „obec“) dezinformačná kampaň zo strany LIBERTY Invest, a.s. (ďalej aj ako „vlastník“), Vám oznamujeme nasledovné:

Dňa 22.04.2010 vydal Obvodný úrad životného prostredia v Senci rozhodnutie, ktorým povolil stavebníkovi LIBERTY Invest, a.s., Vansovej 2, 811 03 Bratislava, užívanie vodnej stavby objekty SO 02 Verejný vodovod a SO 03 Splašková kanalizácia (ďalej len „VVaVK“) pre zástavbu rodinných domov „VILLA RESORT“ (5. element, Na Dobrom Mieste) v Chorvátskom Grobe, časť Čierna voda (ďalej len „kolaudačné rozhodnutie“).

V kolaudačnom rozhodnutí boli pre užívanie vodnej stavby určené podmienky, z ktorých však do dnešného dňa LIBERTY Invest, a.s. ani jednu nesplnila, a teda porušila povinnosti uložené kolaudačným rozhodnutím, ako aj povinnosti vlastníka verejného vodovodu a verejnej kanalizácie, vyplývajúce zo zákona 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.

V kolaudačnom rozhodnutí je určeným prevádzkovateľom verejného vodovodu spoločnosť PreVaK, s.r.o. a prevádzkovateľom  verejnej kanalizácie spoločnosť Hydrotech, a.s. Tieto spoločnosti si do dnešného dňa svoje povinnosti neplnia.

Z vyššie uvedených dôvodov, dňa 02.03.2018 AVS odoslala príslušnému štátnemu orgánu, podnet na zvolanie dohľadu na úseku verejných vodovodov a verejných kanalizácií, za účelom kontroly plnenia povinností vlastníka VVaVK. O výsledku tohto konania budete určite informovaní.

Od roku 2010, obec v záujme ochrany práv občanov, aj napriek hore uvedeným skutočnostiam dodávala pitnú vodu a odvádzala odpadové vody, pretože bolo dohodnuté, že kúpnou zmluvou bude prevedené vlastníctvo VVaVK na obec. Do dnešného dňa k uzatvoreniu žiadnej kúpnej zmluvy nedošlo, a to z dôvodov na strane vlastníka, nakoľko VVaVK boli v technicky nevyhovujúcom stave.

AVS po tom, čo od 01.07.2012 začala prevádzkovať obecnú infraštruktúru, pokračovala v dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd, aby neboli občania (obyvatelia 5. elementu) poškodení, nakoľko po tom, čo mala byť uzatvorená kúpna zmluva s obcou, Dodatkom o rozšírení Zmluvy o nájme vodárenskej infraštruktúry (uzatvorenej medzi obcou a AVS) sa AVS mala stať prevádzkovateľom aj tejto obytnej zóny.

Keďže sa tak ani po niekoľkých rokoch nestalo (obec sa nestala vlastníkom a AVS sa nestala prevádzkovateľom VVaVK), AVS prestala uzatvárať zmluvy s občanmi, a to až do doby, kým nedôjde k majetkoprávnemu usporiadaniu vzťahov.

LIBERTY Invest, a.s. vidiac, že niekto iný za ňu plní jej povinnosti, ako vlastník začala vydávať neoprávnené  súhlasy na napojenie sa na inžinierske siete v jej vlastníctve, stavebníkom, ktorým predala pozemky, a v rozpore so zákonom, nakoľko pripojenie na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu je možné len na základe písomnej zmluvy.

Toto bol jediný prípad, kedy sa LIBERTY Invest, a.s. správala ako vlastník VVaVK, a to iba z toho dôvodu, aby z toho mohla profitovať ako developer. Vedome pritom občanov, stavebníkov uvádzala do omylu.

Pritom za vodu, ktorú takto stavebníci neoprávnene odobrali (podľa našich informácií ide o napojenie bez osadeného vodomeru), nikomu nezaplatili.

V dôsledku takejto stavebnej činnosti, je možné, že aj v dôsledku poruchy na verejnom vodovode, dochádzalo k zvýšeným odberom, príp. únikom pitnej vody, čím vznikol na hlavnom vodomere na vstupe do obytnej zóny 5. element rozdiel (rozdiel medzi nameraným množstvom na hlavnom vodomere na vstupe a súčtom stavov vodomerov konečných odberateľov), ktorý AVS vyfakturovala vlastníkovi, LIBERTY Invest, a.s.

Všetky faktúry, ktoré AVS vystavila a poslala LIBERTY Invest, a.s., nám vrátili ako neopodstatnené, bezpredmetné, vystavené omylom, resp. že nám ju vracajú z dôvodu, že ona žiadnu vodu neodoberá, že si od AVS žiadne služby neobjednali a pod.

Počas tohto obdobia vznikol voči AVS dlh v čiastke 12 900,47 Eur.

Dňa 12.03.2018 našu spoločnosť LIBERTY Invest, a.s. obvinila, že neoprávnene a  v rozpore so zákonom využívame ich vodárenskú infraštruktúru.

Zároveň nám oznámila, že ak dôjde k prerušeniu dodávky pitnej vody verejným vodovodom, môže dôjsť k reálnemu ohrozeniu majetku a života obyvateľov lokality 5. element, a tým okrem iného k naplneniu skutkovej podstaty trestného činu verejného ohrozenia podľa § 284 a § 285 Trestného zákona.

Vedenie LIBERTY Invest, a.s. zrejme dobre pozná Trestný zákon, len ho evidentne  zle vykladá.

Ona je tá, ktorá sa takéhoto činu dopúšťa. Ona už 8. rok koná v rozpore s právoplatným kolaudačným rozhodnutím a nezabezpečuje dodávku pitnej vody pre lokalitu 5. element, tak ako jej to ako vlastníkovi vyplýva z § 15 zákona 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.

Záujmom  obce aj AVS počas celej doby, čo si LIBERTY Invest, a.s. neplní svoje zákonné povinnosti, bolo zabezpečiť pre obyvateľov obce pitnú vodu a odvádzanie odpadových vôd.

Tento záujem stále trvá a iba neochota LIBERTY Invest, a.s. spôsobila, že AVS musela pristúpiť k ukončeniu zmluvných vzťahov s 28 občanmi lokality 5. element.

Naša spoločnosť je spolu s obcou pripravená Vám poskytnúť pomoc a súčinnosť, avšak nie tým spôsobom, že AVS bude uhrádzať dlhy za LIBERTY Invest, a.s.

Žiadame Vás preto, aby ste sa so všetkými otázkami v súvislosti s dodávkou vody po termíne 06.04.2018 obracali na vlastníka, LIBERTY Invest, a.s.

 

Za porozumenie ďakujeme.

S pozdravom

Agilita vodárenská spoločnosť, s.r.o

 

http://www.a-vs.sk/?id_menu=0&module_action__232867__id_ci=158628#m_232867


 

Zverejnené 1.6.2018


 


English version
Úvodná stránka