Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Chorvátsky Grob

Poplatok za rozvoj v našej obci zatiaľ žiadnyVytlačiť
 

Zákonodárstvo Slovenskej replubliky síce neskoro ale predsa vyšlo vústrety žiadostiam samospráv. Od januára 2016 nadobudol účinnosť zákon č. 447/2015 Z.z. o miestnom poplatku za rozvoj, podľa ktorého môže obec vyrubovať miestny poplatok za rozvoj. Platili by ho stavebníci pri získaní právoplatného stavebného povolenia.

Stavebné činnosti v našej obci sú intenzívne, stavia sa veľa rodinných domov a lokalít. Niektoré okolité obce už poplatok schválili. Podľa zákona môže byť jeho rozpätie od 3 do 35 eur za m2

Pre porovnanie:

Vajnory - 35 eur za m2 na rodinné bývanie a 35 eur za m2 pre priemyselné stavby

Bernolákovo - 15 eur za m2 na rodinné bývanie a 35 eur za m2 pre priemyselné stavby

Ivanka pri Dunaji - 22 eur za m2 na rodinné bývanie a 22 eur za m2 pre priemyselné stavby

Obec Chorvátsky Grob nemá spomínaný poplatok schválený. Na prerokovanie obecnému zastupiteľstvu bol predložený návrh VZN  v roku 2017 nasledovne: 10.1, 28.2, 21.3, 4.4, 11.4. Z dôvodu neuznášaniaschopnosti a z dôvodu názorových rozdielov medzi poslancami nebol prijatý. Najbližšie sa poslanci priblížili k jeho prerokovaniu dňa 28.2. 2017

Za prijatie poplatku boli poslanci: p.Bilík, p.Borovský, p.Goliašová, p.Tokarčík

zdržali sa: p. Granec, p. Keblešová, p. Múčková, p. Michálková, p. Volek, p. Vydrová.

Na základe štatistických informácií zo stavebného úradu a pri poplatku napr. 20 eur za m2 prichádza obec o 40 tisíc eur mesačne. Skutočné peniaze na rozvoj obce budeme vidieť až po schválení poplatku. Jeho použitie v obci je dané zákonom:

Stavby:

-    zariadenie starostlivosti o deti

-    slúžiace na poskytovanie sociálnych, športových a kutúrnych služieb

-    na sociálne bývanie

-    školské zariadenia

-    zdravotnícke zariadenia

-    verejne prístupný park, úprava verejnej zelene

-    budovanie miestnych komunikácií, parkovacích plôch, verejného osvetlenia a technickej i         infraštruktúry

Obecný úrad predloží Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o miestnom poplatku za rozvoj na najbližšie zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré bude dňa 25.4. o 17:30.

Informácie o Návrhu VZN nájdete na stránke obce.


 
 

Oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania

Zverejnené 20.1.2014


 

Rozhodnutie Zmeny a doplnky č.1 Územného plánu regiónu - Bratislavský samosprávny kraj

Zverejnené 21.7.2017 -mt- Vyprší o 15 dní.


 

Rozhodnutie o povolení zmeny stavby pred jej dokončením

Stavebník: Ing. Alexander Alstock
Lokalita: Južná ulica
Parcela číslo: 2333/28, 2333/55
Dátum vyvesenia:  04.07.2017
Dátum zvesenia:   19.07.2017
viac...

Zverejnené 4.7.2017 -mt-


 

Oznámenie obce Chorvátsky Grob o zámere prenajať nehnuteľnosť ako prípad hodný osobitného zreteľa

1. Obec Chorvátsky Grob, sídlom Námestie Josipa Andriča 17, 900 25 Chorvátsky Grob, týmto podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí oznamuje zámer prenajať nehnuteľnosti vo vlas ...viac...

Zverejnené 21.7.2017 -mt- Vyprší o 15 dní.


 
Položky 1-4 z 820


English version
Chorvátska verzia
Úvodná stránka