Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Chorvátsky Grob

Pozvánka na obecné zastupiteľstvo dňa 21. 3. 2017 o 17:30 v BizmayeriVytlačiť
 

OBEC CHORVÁTSKY GROB

Obecný úrad Chorvátsky Grob,

Nám. Josipa Andriča 17, 900 25 Chorvátsky Grob

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

 

Podľa § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení z v o l á v a m

zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Chorvátsky Grob (pokračovanie z 28.02.2017), ktoré sa uskutoční dňa 21.03.2017 /utorok/ o 17,30 hod. v priestoroch Bizmayer (oproti hotelu Agátka/Kamila), v Chorvátskom Grobe s nasledovným programom:

1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva, určenie zapisovateľa a skrutátora, schválenie programu

2. Rozpočet obce Chorvátsky Grob na rok 2017

3. Návrh na schválenie predaja pozemku ako prípad hodný osobitného zreteľa (žiadatelia Cebecaueroví)

4. Návrh na schválenie uzavretia nájomnej zmluvy k nebytovým priestorom v zdravotnom stredisku (žiadateľ Agilita vodárenská spoločnosť, s.r.o.)

5. Schválenie účasti obce Chorvátsky Grob na projekte rozšírenia materskej škole v Chorvátskom Grobe

6. Schválenie účasti obce Chorvátsky Grob na projekte rozšírenia cyklotrasy v obci Chorvátsky Grob

7. Rôzne a interpelácie

                                                                                                                              Ing. Radovan Benčík

                                                                                                                                     starosta obce

 

OBEC CHORVÁTSKY GROB

Obecný úrad Chorvátsky Grob,

Nám. Josipa Andriča 17, 900 25 Chorvátsky Grob

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

 

Podľa § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení z v o l á v a m

zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Chorvátsky Grob, ktoré sa uskutoční dňa 21.03.2017 /utorok/ o 18,00 hod. v priestoroch Bizmayer (oproti hotelu Agátka/Kamila), v Chorvátskom Grobe s nasledovným programom:

1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva, určenie zapisovateľa a skrutátora, schválenie programu

2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Chorvátsky Grob o miestnom poplatku za rozvoj v obci Chorvátsky Grob

3. Prijatie úveru - výstavba novej základnej školy, materskej školy a jedálne

4. Návrh na schválenie uzavretia nájomnej zmluvy k pozemku (žiadateľ Monika Boršová)

5. Schválenie dotácie pre POŠTA PARTNER 3, Rubínová 1 Chorvátsky Grob (OC Monar)

                                                                                                                               Ing. Radovan Benčík

                                                                                                                                      starosta obce

 


 
 

Oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania

Zverejnené 20.1.2014


 

Rozhodnutie Zmeny a doplnky č.1 Územného plánu regiónu - Bratislavský samosprávny kraj

Zverejnené 21.7.2017 -mt- Vyprší o 15 dní.


 

Rozhodnutie o povolení zmeny stavby pred jej dokončením

Stavebník: Ing. Alexander Alstock
Lokalita: Južná ulica
Parcela číslo: 2333/28, 2333/55
Dátum vyvesenia:  04.07.2017
Dátum zvesenia:   19.07.2017
viac...

Zverejnené 4.7.2017 -mt-


 

Oznámenie obce Chorvátsky Grob o zámere prenajať nehnuteľnosť ako prípad hodný osobitného zreteľa

1. Obec Chorvátsky Grob, sídlom Námestie Josipa Andriča 17, 900 25 Chorvátsky Grob, týmto podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí oznamuje zámer prenajať nehnuteľnosti vo vlas ...viac...

Zverejnené 21.7.2017 -mt- Vyprší o 15 dní.


 
Položky 1-4 z 820


English version
Chorvátska verzia
Úvodná stránka