Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Chorvátsky Grob

POZVÁNKA NA ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 19.9. o 18:00Vytlačiť
 

OBECNÝ ÚRAD CHORVÁTSKY GROB Nám. Josipa Andriča 17, 900 25 Chorvátsky Grob ________________________________________________________________________________

POZVÁNKA NA ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Podľa § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

z v o l á v a m

zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Chorvátsky Grob, ktoré sa uskutoční dňa 19.09.2017 /utorok/ o 18,00 hod. v priestoroch Obecného úradu, Námestie Josipa Andriča 17 v Chorvátskom Grobe, s nasledovným programom:

 

1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva, určenie zapisovateľa a skrutátora, schválenie programu

2. Voľba hlavného kontrolóra obce Chorvátsky Grob

3. Protest prokurátora proti uzneseniu č. 214/2017 (zníženie platu starostovi obce)

4. Protest prokurátora proti Všeobecne záväznému nariadeniu obce Chorvátsky Grob č. 6/2017 (VZN o miestnom poplatku za rozvoj v obci Chorvátsky Grob)

5. Protest prokurátora proti uzneseniu č. 223/2017 (rokovací poriadok obecného zastupiteľstva)

6. Prijatie úveru – výstavba novej základnej školy, materskej školy a jedálne

7. Rozpočet obce Chorvátsky Grob na rok 2017

8. Záverečný účet obce Chorvátsky Grob za rok 2016

9. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Chorvátsky Grob o miestnom poplatku za rozvoj

10. Návrh na schválenie uzavretia nájomných zmlúv na pozemky (žiadateľ Gažíková, Boršová)

11. Rôzne a interpelácie poslancov

12. Záver

 

Ing. Radovan Benčík

starosta obce


 

Zverejnené 12.9.2017 -mt-


 

Úradná tabuľa

Verejná obchodná súťaž

Zverejnené 29.9.2017 -mt-


 

Stavebné povolenie

Stavebník: Ing. Marek Kittner
Lokalita:Kukučínova
Parcela číslo: 1598/2 a 1587/784
Dátum vyvesenia: 14.11.2017
Dátum zvesenia:   29.11.2017
viac...

Zverejnené 14.11.2017 -mt- Vyprší o 10 dní.


 

Verejná vyhláška

Rozhodnutie
Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy podľa § 5 ods.1 zák. NR SR č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostl ...viac...

Zverejnené 31.10.2017 -mt-


 

Stavebné povolenie

Stavebník:Lucia Mikušová a Roman Mikuš
Lokalita:Kukučínova
Parcela číslo: 1587/876 a 1598/12
Dátum vyvesenia: 14.11.2017
Dátum zvesenia:   29.11.2017
viac...

Zverejnené 14.11.2017 -mt- Vyprší o 10 dní.


 
Položky 1-4 z 879


English version
Chorvátska verzia
Úvodná stránka