Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Chorvátsky Grob

POZVÁNKA NA ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 19.9. o 18:00Vytlačiť
 

OBECNÝ ÚRAD CHORVÁTSKY GROB Nám. Josipa Andriča 17, 900 25 Chorvátsky Grob ________________________________________________________________________________

POZVÁNKA NA ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Podľa § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

z v o l á v a m

zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Chorvátsky Grob, ktoré sa uskutoční dňa 19.09.2017 /utorok/ o 18,00 hod. v priestoroch Obecného úradu, Námestie Josipa Andriča 17 v Chorvátskom Grobe, s nasledovným programom:

 

1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva, určenie zapisovateľa a skrutátora, schválenie programu

2. Voľba hlavného kontrolóra obce Chorvátsky Grob

3. Protest prokurátora proti uzneseniu č. 214/2017 (zníženie platu starostovi obce)

4. Protest prokurátora proti Všeobecne záväznému nariadeniu obce Chorvátsky Grob č. 6/2017 (VZN o miestnom poplatku za rozvoj v obci Chorvátsky Grob)

5. Protest prokurátora proti uzneseniu č. 223/2017 (rokovací poriadok obecného zastupiteľstva)

6. Prijatie úveru – výstavba novej základnej školy, materskej školy a jedálne

7. Rozpočet obce Chorvátsky Grob na rok 2017

8. Záverečný účet obce Chorvátsky Grob za rok 2016

9. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Chorvátsky Grob o miestnom poplatku za rozvoj

10. Návrh na schválenie uzavretia nájomných zmlúv na pozemky (žiadateľ Gažíková, Boršová)

11. Rôzne a interpelácie poslancov

12. Záver

 

Ing. Radovan Benčík

starosta obce


 
 

Oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania

Zverejnené 20.1.2014


 

Verejná vyhláška

účastník konania: Choi Hyunjin
trvale bytom : Malé Vinice 31, 900 25 Chorvátsky Grob
viac...

Zverejnené 13.9.2017 -mt- Vyprší o 7 dní.


 

Oznámenie o uložení zásielky

Obecný úrad Chorvátsky Grob, Námestie Josipa Andriča 17, 900 25  Chorvátsky Grob na základe zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákon ...viac...

Zverejnené 28.8.2017 -mt-


 

Oznámenie o začatí stavebného konania

Stavebník: Vlastníci BaNP Brezová 15, v zast. Ing. Ľudovít Bajči – L byty
Lokalita: Brezová
Parcelné číslo: 1591/738, 1591/768
Dátum vyvesenia: 13.09.2017
Dátum zvesenia:   ...viac...

Zverejnené 13.9.2017 -mt- Vyprší o 7 dní.


 
Položky 1-4 z 846


English version
Chorvátska verzia
Úvodná stránka