Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

Pavol Solanka (nezávislý) - solanka.pavol@gmail.com - predseda od 11.12.2014 - 31.12.2015 a od 1.1. - 31.12.2018

Dana Michálková - (SaS) - dana@michalkova.sk - predseda od 1.1. - 31.12.2016

Martina Múčková - (KDH, SIEŤ, SDKÚ-DS, NOVA, SZ) - muckova.tina@gmail.com  - predseda od 1.1.- 31.12.2017


Okruh pôsobnosti:

V zmysle ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, ktorý nadobudol účinnosť 1. októbra 2004 vyplynula pre mestá a obce konkrétna úloha zriadiť komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov obce a vymedzenie jej úloh. Podľa čl. 7 ods. 5 a) a b) ústavného zákona dotknutí funkcionári obce (starosta obce a poslanci obecného zastupiteľstva) predkladajú písomne oznámenia osobitnej komisii obecného zastupiteľstva - Komisii pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov obce.

  • prijíma písomné oznámenia starostu obce a poslancov obecného zastupiteľstva podľa čl. 7 ods. 1 a čl. 8 ods. 5 zákona č. 357/2004. V prípade pochybnosti o ich úplnosti a pravdivosti požadovať od dotknutých funkcionárov vysvetlenia
  • podáva podnety príslušnému daňovému orgánu na začatie konania podľa zákona č. 511/1992 Zb. na preskúmanie úplnosti a pravdivosti písomných oznámení
  • sprístupňuje (poskytje) informácie o prijatých písomných oznámeniach podľa čl. 7 ods. 1 v rozsahu a spôsobom ustanovenom zákonom č. 211/2002 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám rešpektujúc limity ustanovené ústavným zákonom podľa čl. 7 ods. 7 až 9
  • predkladá obecnému zastupiteľstvu návrhy na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu
  • preskúma podnety na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu, najmä skúma, či obsahujú náležitosti ustanovené ústavným zákonom v čl. 9 ods. 2 a v prípade ich splnenia predkladať obecnému zastupiteľstvu návrhy na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu
  • udeľuje výnimky podľa čl. 8 ods. 4 starostovi obce do jedného roka od ukončenia funkcie zo zákazov uvedených v čl. 8 ods. 1 ústavného zákona
  • kontroluje dodržiavanie ústavného zákona a príslušných ustanovení zákona o obecnom zriadení funkcionármi obce (vrátane hlavného kontrolóra) a v prípade potreby predkladať príslušné návrhy obecnému zastupiteľstvu

 


English version
Chorvátska verzia
Úvodná stránka