Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Chorvátsky Grob

Výzva a upozornenie na orez, výrub drevín a stromov v ochrannom pásme elektrických sietí a prevádzok ZSDIS, a.s.Vytlačiť
 

i_3912433.jpgZápadoslovenská distribučná,  a.s. ako poverený správca elekrtrických sietí na distribúciu elektrickej energie v súlade so Zákonom č.251/2012 Z.z. §11 odst. 1 o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

vyzýva  

všetkých vlastníkov, nájomcov alebo správcov (ďalej len vlastníkov) nehnuteľností, na ktorých sa nachádzajú nadzemné i podzemné elektrické vedenia v správe ZSDIS, a.s. na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky vedení distribučnej sústavy a to v rozsahu podľa § 43 Zák. č. 251/2012 Z.z. v platnom znení.

Orezy drevín v ochrannom pásme elektrických sietí a prevádzok je možné realizovať celoročne     do ø5 cm. Nad ø5 cm v období od 1. apríla  do 30. septembra príslušného roku.

Výruby drevín v ochrannom pásme z dôvodu bezpečnej prevádzky elektrických sietí je možné vykonávať v termíne od 1.októbra do 31.marca príslušného roku.

Pred vykonaním je potrebné túto skutočnosť oznámiť orgánu ochrany prírody, Okresnému úradu odbor starostlivosti o životné prostredie. Orgán ochrany prírody je povinný do 15 pracovných dní od doručenia oznámenia vydať stanovisko, že výrub sa môže uskutočni alebo rozhodnúť o jeho obmedzení alebo zákaze.

V období hniezdenia chránených druhov živočíchov sa výrub a orez drevín nevykonáva!

Využitie drevnej hmoty po oreze alebo jej likvidácia je v plnej kompetencii a zodpovednosti vlastníka nehnuteľnosti.

O nevyhnutné vypnutie vedenia z bezpečnostných dôvodov pre prípad výrubu a orezu porastov je nutné požiadať v lehote minimálne 25 dní pred plánovanou realizáciou prác ZSDIS, a.s. u príslušného špecialistu správy sietí podľa obce.

UPOZORNENIE

pre vlastníkov a užívateľov pozemkov vo veci 

OREZU a VÝRUBU STROMOV

v ochrannom pásme vonkajších vysokonapäťových vedení a v blízkosti a pod vonkajším nízkonapäťovým vedením.

Upozorňujeme Vás na povinnosť udržiavať stromy a kríky v ochrannom pásme vedení maximálne do výšky 3m od zeme. Zároveň je potrebné udržiavať bezlesie v šírke 4m po oboch stranách elektrického vedenia.

V prípade, že stromy a kríky prerastú nad výšku 3m, je potrebné z Vašej strany zabezpečiť ich orezanie, respektíve vyrezanie.  Ak sa stromy priblížili vodičom vedenia na už nebezpečnú vzdialenosť,  je možnépožiadať v lehote minimálne 25 dní od plánovaného termínu prác o vypnutie vedenia u príslušného špecialistu správy energetických zariadení podľa obce. 

Táto povinnosť vypýva vlastníkovi respektíve užívateľovi pozemku zo zákona č.251/2012 Z.z. v platnom znení.

Včasné a správne orezanie stromov má zásadný vplyv na kvalitnú a bezpečnú dodávku elektrickej energie aj pre Vaše odberné miesto.

Súbor na stiahnutie Vyzva ZSDIS as.pdf Vyzva ZSDIS as.pdf (420.5 kB)

 
 

Oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania

Zverejnené 20.1.2014


 

Verejná vyhláška

účastník konania: Choi Hyunjin
trvale bytom : Malé Vinice 31, 900 25 Chorvátsky Grob
viac...

Zverejnené 13.9.2017 -mt- Vyprší o 7 dní.


 

Oznámenie o uložení zásielky

Obecný úrad Chorvátsky Grob, Námestie Josipa Andriča 17, 900 25  Chorvátsky Grob na základe zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákon ...viac...

Zverejnené 28.8.2017 -mt-


 

Oznámenie o začatí stavebného konania

Stavebník: Vlastníci BaNP Brezová 15, v zast. Ing. Ľudovít Bajči – L byty
Lokalita: Brezová
Parcelné číslo: 1591/738, 1591/768
Dátum vyvesenia: 13.09.2017
Dátum zvesenia:   ...viac...

Zverejnené 13.9.2017 -mt- Vyprší o 7 dní.


 
Položky 1-4 z 846


English version
Chorvátska verzia
Úvodná stránka