Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Stanovisko obce k zavádzajúcim správam od AVS

Dátum: 19.08.2022
Počet videní: 175
5 min. čítania
Stanovisko obce k zavádzajúcim správam od AVS

Veľmi nás mrzí, že spoločnosť Agilita napriek právoplatným rozhodnutiam Ministerstva životného prostredia SR, a to rozhodnutiu číslo spisu: 5206/2021-9.2, záznam č.: 47482/2021 zo dňa 30.12.2021 a rozhodnutiu č.: 8060/2022-11.1; 24782/2022; 24784/2022-int. zo dňa 27.05.2022, ktoré jednoznačne konštatujú zánik nútenej správy, a to k momentu uzatvorenia prevádzkovej zmluvy medzi našou obcou a spoločnosťou Inštitút Monitoringu a Analýz s.r.o. (ďalej ako „IMAZ“), t.j. k momentu 31.03.2021, naďalej aktívne šíri medzi odberateľmi a producentmi nepravdivé informácie o tom, že nútená správa stále trvá a rozhodnutia, ktorými bola vyhlásená, sú stále platné a nedotknuté.

Opakovane si Vás dovoľujeme upozorniť, že takéto spoločnosťou Agilita šírené informácie nie sú pravdivé a tieto odporujú právoplatným rozhodnutiam orgánov štátnej správy ako aj samotným platným právnym predpisom.

Rovnako sú skreslené a vytrhnuté z kontextu aj informácie, ktoré spoločnosť Agilita cituje z listu mediálneho odboru Ministerstva životného prostredia č. 27889/2022, č. 836/2022-1.9.2 zo dňa 16.05.2022. Nezrovnalosti obsiahnuté v predmetnom liste mediálneho odboru Ministerstva životného prostredia, ktoré sú predmetom citácie spoločnosti Agilita, opravilo samotné Ministerstvo životného prostredia svojim podaním č. 30492/2022 zo dňa 27.05.2022, v rámci ktorého výslovne zdôrazňuje, že: „...rozhodnutím Okresného úradu Bratislava, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddelenia štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej len „Okresný úrad Bratislava“) č. OU-BA-OSZP2-2021/067904-004 zo dňa 12.04.2021 bola zrušená nútená správa verejných vodovodov a verejných kanalizácií vo vlastníctve obce Chorvátsky Grob. Okresný úrad Bratislava zároveň vylúčil odkladný účinok odvolania a z toho dôvodu sa uvedené rozhodnutie stalo vykonateľnýmVzájomné vzťahy medzi vlastníkom verejného vodovodu a verejnej kanalizácie, obcou Chorvátsky Grob, a ich prevádzkovateľom sa ďalej z dôvodu zabezpečenia ochrany zdravia ľudí a za účelom zabezpečenia kontinuálnej prevádzky verejného vodovodu a verejnej kanalizácie riadia zmluvou medzi ich vlastníkom a prevádzkovateľom, právoplatným cenovým rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví o schválení ceny za dodávku pitnej vody a odvádzanie, prípadne zneškodňovanie odpadových vôd a zákonom č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov.“

Všetky uvedené rozhodnutia a stanoviská Ministerstva životného prostredia SR ako aj ďalšie súvisiace dokumenty sú verejne sprístupnené na webovej stránke našej obce https://www.chorvatskygrob.sk/vodovod-a-kanalizacia.html, kde sa s ich obsahom môžete v prípade Vášho záujmu oboznámiť a presvedčiť sa o nepravdivosti informácií šírených spoločnosťou Agilita.

Opakovane si Vás dovoľujeme uistiť, že  nútená správa verejných vodovodov a verejných kanalizácií v obci Chorvátsky Grob je tohto času zaniknutá a od 01.04.2022 je prevádzka verejných vodovodov a verejných kanalizácií v obci Chorvátsky Grob a dodávka vody Vám ako aj ostatným odberateľom v našej obci ako aj odvádzanie odpadových vôd od Vás ako aj ostatných producentov odpadu v našej obci realizovaná spoločnosťou IMAZ ako novým zazmluvneným oprávneným prevádzkovateľom, a teda od tohto dátumu má spoločnosť IMAZ nárok na úhradu vodného a stočného a od tohto dátumu je výlučne spoločnosť IMAZ oprávnená vystavovať koncovým odberateľom vody a koncovým producentom odpadu zálohové faktúry aj vyúčtovacie faktúry a prijímať úhrady vodného a stočného.

V nadväznosti na konanie spoločnosti Agilita, ktorým sa táto od Vás ako aj od ostatných odberateľov a producentov snaží neoprávnene vylákať finančné plnenia, si Vás opakovane dovoľujeme upozorniť, že spoločnosť Agilita za obdobie od 01.04.2022 nemá Voči Vám ani iným odberateľom a producentom žiaden nárok na úhradu vodného ani stočného ani akýchkoľvek iných platieb.

Odporúčame preto, aby ste boli obozretní a za obdobie od 01.04.2022 do budúcna, v prospech spoločnosti Agilita nerealizovali akékoľvek finančné plnenia.

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.