Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Rozšírenie kapacít ZŠ Javorová alej

GALÉRIA SÚBOR
Počet videní: 361
7 min. čítania
Rozšírenie kapacít ZŠ Javorová alej

Obec v v auguste 2021 predkladložila žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej ŽoNFP) za účelom realizácie projektu „Rozšírenie kapacít ZŠ Javorová alej.

Chorvátsky Grob“ realizovaného v rámci výzvy z Integrovaného regionálneho operačného programu, Prioritná os: 7-REACT-EU, Kód výzvy: IROP-PO7-SC74-2021-73, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom obce a platným programom rozvoja obce;

Investičná priorita: 7.1. – Podpora nápravy dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID-19 a príprava zelenej, digitálnej a odolnej obnovy hospodárstva, Špecifický cieľ: 7.4. – Zvýšenie kapacít základných škôl v Bratislavskom kraji, Kód výzvy: IROP-PO7-SC74-2021-73, Fond: Európsky fond regionálneho rozvoja, Poskytovateľ: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako riadiaci orgán;

Maximálna výška príspevku je: 3.000.000,00 eur. Spoluúčasť obce z maximálnej výšky príspevku je 150.000,00 eur.

V predmetnej výzve sú oprávnené aktivity:

Výstavba nových objektov, rozširovanie kapacít existujúcich objektov základných škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov;
Výstavba a stavebno-technické úpravy jedální, kuchýň a telocviční so zázemím vo vzťahu k rozširovaniu kapacít ZŠ;
Výstavba a stavebno-technické úpravy areálu základnej školy vrátane ihrísk, športových zariadení, záhrad s možnosťou celoročnej prevádzky;
Zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov základných škôl vo vzťahu k rozširovaniu kapacít.
Medzi podmienkami poskytnutia príspevku je aj podmienka „Podmienka SMART školy“.

V rámci výzvy sa podpora sústredí na projekty zamerané na riešenie nedostatku kapacít základných škôl a na zamedzenie zavádzania dvojzmennej prevádzky, ktorá ohrozuje základnú dostupnosť kvalitnej výchovy a vzdelávania vo viacerých základných školách na území Bratislavského kraja. Zároveň však v zmysle nastavenia Prioritnej osi 7 musí byť podpora škôl založená na koncepte „SMART“ škôl, ktorý je založený na myšlienke vytvárania zariadení, ktoré sú centrom vzdelávania, kultúry, športu a voľnočasových aktivít pre všetkých obyvateľov obce, mesta či mestskej časti a ktorej školská infraštruktúra zabezpečuje vzdelanie a komplexný rozvoj zodpovedajúci 21. storočiu.

Predkladané žiadosti o poskytnutie NFP musia jednoznačne prispieť k jednotlivým cieľom a funkciám konceptu SMART školy. Zmena klasického vzdelávacieho zariadenia na modernú a efektívnu SMART školu si však vyžaduje investične, časovo aj realizačne náročné zásahy – jedná sa o kontinuálny proces rozdelený do viacerých fáz. Investície REACT-EU budú prvým krokom v tomto procese, ktorý odstráni kritický kapacitný problém a poskytne tak priestor pre realizáciu ďalších súčastí konceptu SMART školy.

V zmysle tejto podmienky bude v rámci procesu hodnotenia žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku hodnotený prínos realizácie projektu k transformácii klasickej školy na modernú vzdelávaciu inštitúciu s uplatnením prvkov SMART školy.

Predkladaný projekt v ŽoNFP s názvom „Rozšírenie kapacít ZŠ Javorová alej, novostavba telocvične“ je zameraný na zvýšenie kapacít základnej školy, zabezpečiť základné služby v oblasti vzdelávania, športu a inklúzie vo vzťahu k rastúcemu počtu detí v rámci Obce Chorvátsky Grob.

Hlavný cieľ bude dosiahnutý výstavbou - prístavieb a novostavieb objektov ZŠ (rozšírenie jedálne, kuchyne, novostavba telocvične), ktoré budú slúžiť k vzdelávaniu detí a mládeže vrátane vykonávania voľno časových aktivít, ktoré budú v súlade s dodržiavaním prevádzkového poriadku ZŠ. V konečnej etape výstavby je navrhovaných v prístavbe Základnej školy 12 učební, z nich 8 klasických kmeňových tried a 4 odborné učebne a hygienicko-prevádzkové zázemie detí a zamestnancov.

Realizáciou projektu sa dosiahne rozšírenie vyučovacích kapacít objektu ZŠ zo súčasných 344 na 520 žiakov čím vznikne nových 176 miest čím budú zabezpečené podmienky dostupnosti verejnej služby školského vzdelávania.

 

Dňa 19.04.2022 bolo Obci doručené Rozhodnutie o schválení žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku.

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Integrovaný operačný program na základe výsledkov konania o žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku:
Názov projektu: Rozšírenie kapacít ZŠ Javorová alej, Chorvátsky Grob
Kód žiadosti o NFP: NFP302070BKW4
rozhodol tak, že v súlade s ustanovením § 57 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon o príspevku z EŠIF“) žiadosť s ch v a ľ u j e s výškou nenávratného finančného príspevku maximálne 2 850 000,00 EUR, pričom celkové oprávnené výdavky projektu boli schválené vo výške 3 000 000,00 EUR.

Výzva na dodávateľa diela – stavby „Rozšírenie kapacít ZŠ Javorová alej, novostavba telocvične“ – do 09.04.2021

Výzvu ako aj súťažné podmienky nájdete v priloženom linku, kde sú dokumenty zverejnené:

http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/430251 

Projekt po realizačnej stránke presúvame do projektov roku 2022.

Súbory na stiahnutie

Výzva na „Rozšírenie kapacít ZŠ Javorová alej, novostavba telocvične – stavebný dozor“- do 11.11.202

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
3_Vyzva_predkladanie_ponuk_stavebny_dozor_ZSJA Veľkosť: 551.6 kB Formát: pdf Dátum: 5.9.2023
3_Priloha_1_MZ_vykon_STDI_rozsirenie_kapacit_ZSJA_20_10_21 Veľkosť: 351.1 kB Formát: pdf Dátum: 5.9.2023
3_Priloha_2_Navrh_uchadzaca_plnenie_kriterii Veľkosť: 132.6 kB Formát: pdf Dátum: 5.9.2023

Ostatné dokumenty

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
IROP_Rozsirenie kapacit ZS JA Veľkosť: 124.3 kB Formát: pdf Dátum: 5.9.2023

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.