Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Dohodovacie konanie 10/2021 (OU BA, MŠVVaŠ SR)

Počet videní: 136
4 min. čítania

Dohodovacie konanie 10/2021

V mesiaci Október 2021 Obec doručuje žiadosť na Okresný úrad odbor školstva rieši potrebu dofinancovania normatívnych finančných prostriedkov na rok 2021 pre školy, konkrétne na zabezpečenie:

  • mzdových prostriedkov
  • dofinancovanie zvýšených nákladov na energiách v súvislosti s výstavbou nových tried pre ZŠ JA a dostavby krčka pre ZŠ Školská
  • nákup a zabezpečenie materiálno-technického vybavenia pre školy: zariadenie - stoly, stoličky, tabule, skrine, katedry, učiteľské stoličky, nábytkové zostavy,...
  • ostatné prevádzkové náklady pre obe školy týkajúce sa údržby škôl

Obec žiada o finančné prostriedky v celkovej výške: 136.095,00 eur, pričom osobné náklady (ON) tvoria čiastku vo výške: 60.945,00 eur (610,620) a prevádzkové náklady vo výške: 75.150,00 eur.


V mesiaci September 2021 Obec doručovala žiadosť na Okresný úrad odbor školstva dohodovacie konanie na zabezpečenie finančných prostriedkov na osobné náklady zamestnancov škôl (formou osobného príplatku alebo mimoriadnej odmeny).


V mesiaci November 2021 Obe doručovala žiadosť v rámci dohodovacieho konania na zabezpečenie finančných prostriedkov na dofinancovanie prevádzkových nákladov pre ZŠ v obci.


Obci boli v Novembri pridelené finančné prostriedky z MŠVVaŠ SR v rámci doručených žiadostí o dohodovacie konanie nasledovne:

1./ Odmeny (KZ) vo výške: 6.246,00 eur

2./ Stabilizačná odmena ped. a odb. zamestnancov  vo výške: 9.761,00 eur

3./ Dofinancovanie prevádzkových nákladov vo výške: 18.240,00 eur.

Výška finančných prostriedkov bola vypočítaná ako 30 € na jedného žiaka v dennej forme štúdia podľa údajov zo zberu dát k 15.9.2021 s rozdelením:

  • Základná škola Javorová alej:  12.420 eur (na počet 414 žiakov)

Základná škola s MŠ Školská:   5.820 eur (na počet 194 žiakov)


V mesiaci December 2021 boli Obci pridelené dodatočné finančné prostriedky v rámci dohodovacieho konania na dofinancovanie osobných nákladov vo výške: 3.414,00 eur. (UR V_14)

Výška príspevku na jedného zamestnanca sa vypočítala z prepočítaného počtu zamestnancov k 30.9.2021 podľa Štvrťročného výkazu o práci v školstve Škol(MŠVVŠ SR) 1-04 a sumy 50 € na pedagogického, odborného a nepedagogického zamestnanca a prislúchajúce odvody


V mesiaci December bola Obec informovaná o pridelení finančných prostriedkov v rámci dohodovacieho konania na dofinancovanie prevádzkových nákladov (PN) vo výške: 33.000,00 eur (verzia UR V_15).

Požiadavky na finančné prostriedky vychádzajú z požiadaviek škôl ZŠ Javorová alej a ZŠ Školská, ako aj obce ako zriaďovateľa, na prevádzku:

  • Energie (dofinancovanie zvýšených nákladov na energiách v súvislosti s výstavbou nových tried pre ZŠ JA a dostavby krčka pre ZŠ Školská)
  • Materiál (Prostriedky na vybavenie tried (stoly, stoličky, katedry, tabule) pre obe školy a taktiež na všeobecný materiál na chod školy, hygienické prostriedky, ...)
  • Údržba (Prostriedky na údržbu: na využitie bežných opráv ako: maľovanie, opravy v priestoroch, podporu údržby a revitalizácie areálu,.... )

Spolu Obec získala k poslednej aktualizácii UR V_15  pre obe školy z hore uvedených dohodovacích konaní finančné prostriedky vo výške: 70.661,00 eur.

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.