Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Zasadnutie zo dňa 16.4.2019

SÚBOR VIDEO
Dátum: 16.04.2019
Počet videní: 48
Informácie zo zasadnutia
V prílohe si môžeťe stiahnuť všetky informácie k zasadnutiu

Súbory na stiahnutie

uznesenia

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
(121.4 kB) Uznesenia_OZ_16_04_2019.pdf Veľkosť: 121.4 kB Formát: pdf Dátum: 28.9.2023

zápisnica

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
(378.5 kB) Zapisnica_OZ_16_04_2019.pdf Veľkosť: 378.5 kB Formát: pdf Dátum: 28.9.2023

materiály k zasadaniu

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
(66.3 MB) Materiály OCZ.zip
Súbory, ktoré obsahuje archív: 1 Pozvánka.docx, 2 Návrh na zmenu Rokovacieho poriadku OCZ v obci Chorvátsky Grob/Návrh na zmenu a doplnenie Rokovacieho poriadku.docx, 3 VZN ƒ 2019 µtatút obce Chorvátsky Grob/VZN ƒ. ... 2019 µtatút obce Chorvátsky Grob.docx, 4 VZN ƒ 2019 o vyhradení miest na umiestσovanie volebn∞ch plagátov/VZN ƒ ...2019 o vyhradení miest na umiestσovanie volebn∞ch plagátov.docx, 5 VZN ƒ 2019 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Chorvátsky Grob/VZN Zásady hospodárenia s majetkom obce.docx, 6 VZN ƒ 2019 o odstraσovaní invazívnych druhov rastlín/Návrh Vτeobecne záväzného nariadenia ƒ. 2019 o odstraσovaní invazívnych druhov rastlín.DOCX, 7 VZN ƒ 2019 v∞τka dotácie na prevádzku a mzdy na ºiaka ZUµ, die£a Mµ poslaneck∞ návrh/VZN2-19- o urƒení v∞τky dotácie na prvádzku a mzdy ºiaka ZUµ, die£a Mµ navrh.pdf, 8 VZN ƒ 2019 o miestnom poplatku za rozvoj v obci Chorvátsky Grob, ktor∞m sa mení VZN ƒ. 62017 o miestnom poplatku za rZmena VZN ƒ. 6 2017 o miestnom poplatku za rozvoj/VZN ƒ. .......2019 o miestnom poplatku .DOCX, 9 Predloºenie ºiadosti o dotáciu Zvyτovanie energ. úƒinnosti/Predloºenie ºiadosti o poskytnutie dotácie - Zvyτovanie energetickej úƒinnosti existujúcich verejn∞ch budov vrátane zatepûovania .docx, 10 Návrh na poskytnutie ƒlenského príspevku OµK/Dohoda o v∞τke ƒlenského príspevku_OµK Chorvátsky Grob_Obec Chorvátsky Grob_20171221_doba urƒitá.docx, 10 Návrh na poskytnutie ƒlenského príspevku OµK/Návrh na poskytnutie ƒlenského príspevku OµK .docx, 10 Návrh na poskytnutie ƒlenského príspevku OµK/OµK elektrika.pdf, 10 Návrh na poskytnutie ƒlenského príspevku OµK/Stanovy OµK CHG.pdf, 10 Návrh na poskytnutie ƒlenského príspevku OµK/Uznesenie 298 2018.docx, 10 Návrh na poskytnutie ƒlenského príspevku OµK/ªiadost OSK 2019.pdf, 11 Návrh rozpoƒtu obce Chorvátsky Grob na rok 2019/Návrh rozpoƒtu obce Chorvátsky Grob na rok 2019.docx, 11 Návrh rozpoƒtu obce Chorvátsky Grob na rok 2019/Rozpocet_2019_2021_01.04.2019.pdf, 12 Návrh Dohody o mimosúdnom vysporiadaní záväzkov úƒastníkov (Obec Chorvátsky Grob c a PMA spol. s.r.o)/OZ - materiál -PMA dohoda o urovnaní.docx, 13 Prípad hodn∞ osobitného zreteûa prenájom pozemkov v uºívaní PD/Prípad hodn∞ osobitného zreteûa - prenájom pozemkov v uºívaní PD .docx, 14 Schválenie zámeru na uzavretie nájomnej zmluvy so spol. LENNSON s.r.o/2019_03_14 Lensson_osobity zretel a dovodova sprava.doc, 14 Schválenie zámeru na uzavretie nájomnej zmluvy so spol. LENNSON s.r.o/GP_SPORTOVA_NAVRH.pdf, 14 Schválenie zámeru na uzavretie nájomnej zmluvy so spol. LENNSON s.r.o/Schválenie zámeru na uzavretie nájomnej zmluvy so spol. LENNSON s.r.o. .docx, 14 Schválenie zámeru na uzavretie nájomnej zmluvy so spol. LENNSON s.r.o/ZNALECKY POSUDOK 40-2019_CHG_OBEC_POZEMKY.pdf, 15 Zverenie správy nehnuteûností vo vlastníctve obce Chorvátsky Grob Zµ s Mµ/Zverenie majetku ZS a MS JA 2019.docx, 16 Nelegálne kompostovisko v areáli poûnohospodárskeho druºstva na Hlbokej ceste/Kompostovisko - Hlboka cesta.docx, 16 Nelegálne kompostovisko v areáli poûnohospodárskeho druºstva na Hlbokej ceste/kompostovisko_silazna jama.jpg, 16 Nelegálne kompostovisko v areáli poûnohospodárskeho druºstva na Hlbokej ceste/list_vlastnictva_silazny zlab.pdf, 16 Nelegálne kompostovisko v areáli poûnohospodárskeho druºstva na Hlbokej ceste/policajna zapisnica.pdf, 16 Nelegálne kompostovisko v areáli poûnohospodárskeho druºstva na Hlbokej ceste/r-kobera-bernolakovo-zastavene konania.pdf, 16 Nelegálne kompostovisko v areáli poûnohospodárskeho druºstva na Hlbokej ceste/rozsah hodnotenia navrh cinnosti kompostaren bernolakovo.pdf, 16 Nelegálne kompostovisko v areáli poûnohospodárskeho druºstva na Hlbokej ceste/vyjadrenie okresny urad senec.pdf, 17 ªiados£ o odkúpenie ƒasti pozemku 2942 Jureníková/IMG_0003.jpg, 17 ªiados£ o odkúpenie ƒasti pozemku 2942 Jureníková/IMG_20180515_194035.jpg, 17 ªiados£ o odkúpenie ƒasti pozemku 2942 Jureníková/IMG_20180515_194051.jpg, 17 ªiados£ o odkúpenie ƒasti pozemku 2942 Jureníková/Jurenikova - odkupenie pozemku.docx, 17 ªiados£ o odkúpenie ƒasti pozemku 2942 Jureníková/ºiados£ o odkúpenie pozemku 2.odt, 17 ªiados£ o odkúpenie ƒasti pozemku 2942 Jureníková/ºiados£ o odkúpenie pozemku-doplnenie kúpnej ceny.odt, 18 Rieτenie kritického úseku Monarská Alej Pezinská ulica/CHORV_GROB_CENTRUM_µtúdia priechodov_pracovn∞ v∞kres.pdf, 18 Rieτenie kritického úseku Monarská Alej Pezinská ulica/Nebezpecne useky.pdf, 18 Rieτenie kritického úseku Monarská Alej Pezinská ulica/Pezinska-Monarska Alej.docx, 18 Rieτenie kritického úseku Monarská Alej Pezinská ulica/Popis Rizikového úseku.pptx, 19 ªiados£ o montẠspomaûovaƒov na Jaseσovej ulici/Spomalovac - Jaseσova.docx, 20 Informácia o stave súdnych konaní/Informácia o stave súdnych konaní.docx, 21 Informácia o plnení uznesení/CO.docx, 21 Informácia o plnení uznesení/OZ VV a VK.docx, 21 Informácia o plnení uznesení/Pezinská - búracie.docx, 21 Informácia o plnení uznesení/Stavebna uzavera .docx
Veľkosť: 66.3 MB Formát: zip Dátum: 28.9.2023

Video