Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Výzva majiteľom pozemkov: Kosenie pozemkov je vaša zákonná povinnosť

Dátum: 03.06.2024
Autor: Chorvátsky Grob
Počet videní: 670
4 min. čítania
Výzva majiteľom pozemkov: Kosenie pozemkov je vaša zákonná povinnosť

Majitelia neudržiavaných pozemkov porušujú zákon. Hrozí im pokuta až do výšky 33 000 euro. Upozorňujeme na zákonnú povinnosť predchádzať výskytu a šíreniu burín. Pozemky je potrebné kosiť minimálne 2x ročne (máj/jún, august/september).

Vzhľadom na značný výskyt zanedbaných a nepokosených pozemkov v našej obci VYZÝVAME vlastníkov – nájomcov (užívateľov) poľnohospodárskych i nepoľnohospodárskych pozemkov, aby v čo najkratšom čase realizovali opatrenia  proti rozširovaniu burín, inváznych rastlín a náletových drevín, spočívajúce najmä v pravidelnom udržiavaní pozemkov ich kosením v čase pred kvitnutím, ale aj v nasledujúcich mesiacoch, čím sa zabráni ďalšiemu šíreniu burín a škodcov.

Takmer na každom zo zaburinených pozemkov nájdete invázne rastliny ako napr. ambróziu palinolistú, durman či topinambur, na ktoré sa vzťahujú prísne pravidlá pre zamedzovanie ich šírenia (§2 a §3 Vyhlášky č. 170/2021 Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny).

Obec Chorvátsky Grob vykonáva kontrolu a na majiteľov pozemkov, ktoré budú zaburinené, bude podaný podnet na príslušný orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy – Okresný úrad Senec, Pozemkový a lesný odbor, na začatie konania vo veci nedodržiavania platných právnych predpisov.

Za nesplnenie zákonných povinností môže byť fyzickej osobe uložená pokuta za priestupok až do výšky 333,- EUR a právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie uložená pokuta až do výšky 33 000,- EUR za jeden hektár pozemku.       

Zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov ukladá podľa § 3 ods. 1 písmeno b) vlastníkom, nájomcom a správcom poľnohospodárskej pôdy povinnosť predchádzať výskytu a šíreniu burín na pozemkoch.  Poľnohospodárskou pôdou je pôda evidovaná v katastri nehnuteľností ako orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, záhrady a trvalé trávne porasty.

V zmysle zákona č. 193/2005 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti a zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny – je každý zo zákona povinný chrániť prirodzené funkcie poľnohospodárskej pôdy, ktorá je nezastupiteľnou zložkou životného prostredia.

Na základe uvedeného vyzývame všetkých vlastníkov a užívateľov pozemkov, aby udržiavali svoje poľnohospodárske a nepoľnohospodárske pozemky v nezaburinenom stave pravidelným a včasným odstraňovaním burín a kosením.

Ďakujeme.