Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zástupca starostu

Poslanec obecného zastupiteľstva Ján Granec

Bol poverený zastupovaním starostky s účinnosťou od 09.02.2019 v nasledovnom rozsahu:

Rozsah zastupovania:
V oblasti
a) kultúrno-spoločenskej
b) športu
c) verejného poriadku

V čase dlhodobej neprítomnosti starotsky alebo nespôsobiliosti na výkon funkcie starostky v trvaní minálne 30 dní (dovolenka, služobné cesty, choroba alebo liečečnie úrazu, iné osobné prekážky pre výkon funkcie) je splnomocnený na podpisovanie územných rozhodnutí, stavebných povolení a kolaudačných rozhodnutíá, rozhodnutí vydávaných podľa druhej časti stavebného zákona a podpisovanie platobných výmerov (rozhodnutí) na úseku správy daní a poplatkov.

 

Zákonná úprava zastupovanie starostu

§ 13b zákona č. 369/1990 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov:

(1) Starostu zastupuje zástupca starostu, ktorého spravidla na celé funkčné obdobie poverí zastupovaním starosta do 60 dní od zloženia sľubu starostu; ak tak neurobí, zástupcu starostu zvolí obecné zastupiteľstvo. Zástupca starostu môže byť len poslanec. Ak obec má viac ako 20 000 obyvateľov, starosta môže poveriť zastupovaním dvoch zástupcov starostu, pričom určí ich poradie. Starosta môže zástupcu starostu kedykoľvek odvolať. Ak starosta odvolá zástupcu starostu, poverí zastupovaním ďalšieho poslanca do 60 dní od odvolania zástupcu starostu.

(2) Ak je v obci zriadená obecná rada, zástupca starostu je jej členom.

(3) Zástupca starostu zastupuje starostu v rozsahu určenom starostom v písomnom poverení.

(4) Ak zanikne mandát starostu pred uplynutím funkčného obdobia [§ 13a ods. 1 písm. c) až i)], plní úlohy starostu v plnom rozsahu zástupca starostu; ak sú poverení zastupovaním dvaja zástupcovia starostu, plnia tieto úlohy v poradí, v ktorom boli poverení za zástupcov starostu. Zastupovanie sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu.

(5) Zástupcovi starostu, ktorý plní úlohy starostu podľa odseku 4, patrí plat podľa osobitného zákona.11)

 


 
English version
ÚvodÚvodná stránka