Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Archív úradnej tabule

Úradná tabuľa

Výzva na predkladanie cenových ponúk na predmet zákazky „Chorvátsky Grob - Čierna Voda, verejná splašková kanalizácia ulíc Vajnorská, Pezinská, Triblavinská a Hlavný dvor – I. etapa – Pezinská ul., Vajnorská ul.Vytlačiť
 


 

Zverejnené 9.5.2019
Aktualizované: 15.8.2019


 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Chorvátsky Grob, ktorým sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie č. 72/2004 obce Chorvátsky Grob zo dňa 17.12.2004, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 6/OZ-2001 zo dňa 05.03.2001, ktorými sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Chorvátsky GrobVytlačiť
 


 

Zverejnené 2.9.2019


 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Chorvátsky Grob, ktorým sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie č. 72/OZ-2004 obce Chorvátsky Grob zo dňa 16.12.2004, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 6/OZ-2001 zo dňa 05.03.2001, ktorými sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Chorvátsky GrobVytlačiť
 


 

Zverejnené 2.9.2019


 

Návrh VZN, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie obce Chorvátsky Grob č. 9/2019 o zriadení Základnej školy Javorová Alej 1, 900 25 Chorvátsky Grob a jej súčastí - školský klub detí, školská kuchyňa a školská jedáleň dňom 1. septembra 2019Vytlačiť
 


 

Zverejnené 2.9.2019


 

POZVÁNKA NA ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA DŇA 17.09.2019 /utorok/, 17:00 hod. ZASADAČKA OÚVytlačiť
 

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Chorvátsky Grob sa uskutoční dňa 17.09.2019 /utorok/ o 17:00 hod. v priestoroch Obecného úradu, Nám. Josipa Andriča 17 v Chorvátskom Grobe, s nasledovným návrhom programu:

    1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva, určenie zapisovateľa a skrutátora, schválenie návrhovej komisie, schválenie programu. 
    2. Vystúpenie občanov
    3. Predstavenie zámeru Slovak Telekom, a.s. položiť optickú infraštruktúru v obci Chorvátsky Grob
    4. Správa o kontrole zákonnosti výšky príjmu starostu obce a jeho zástupcov za roky 2014-2019
    5. Návrh uznesenia spoluúčasť k výzve NFP kultúra
    6. Návrh uznesenia spoluúčasť k výzvam envirofondu – kotle
    7. Návrh uznesenia – spoluúčasť zberný dvor
    8. Návrh VZN, ktorým sa ruší VZN č.72/2004 zo dňa 17.12.2004
    9. Návrh zmeny § 1 Všeobecne záväzného nariadenia obce Chorvátsky Grob  č. 9/2019 o zriadení Základnej školy Javorová Alej 1, 900 25 Chorvátsky Grob a jej súčastí - školský klub detí, školská kuchyňa a školská jedáleň dňom 1. septembra  2019
    10. Návrh na schválenie nájmu nebytových priestorov  pre Chorvátsky kultúrny spolok v Chrovátskom Grobe - Hrvatsko kulturno družstvo u Hrvatskom Grobu ako prípad hodný osobitného zreteľa
    11. Návrh na schválenie prenájmu pozemkov pre Poľnohospodárske družstvo Chorvátsky Grob Bernolákovo ako prípad hodný osobitného zreteľa. Návrh na zrušenie Uznesenia č. 74/2019 zo dňa 18.06.2019
    12. Rozpočtové opatrenie č. 4
    13. Rozpočtové opatrenie č. 5
    14. Návrh na odpis pohľadávok k 31.08.2019
    15. Pridelenie dotácií
    16. Návrh na schválenie zámeru financovania nákupu techniky na zimnú a letnú údržbu
    17. Návrh doplnenie kontrolnej činnosti HK na II polrok 2019
    18. Informácia o plnení príjmov a výdavkov rozpočtu obce Chorvátsky Grob k 30.06.2019
    19. Návrh Rokovacieho poriadku
    20. PARO
    21. PHSR
    22. Oboznámenie poslancov OcZ s výsledkom prešetrenia a vybavenia petície ČS PH PROMCEN
    23. Poslanecký návrh - Úprava areálových plôch a pridanie pešo/cyklo vstupu pre ZŠ na Javorovej aleji
    24. Plnenie uznesení
    25. Návrhy a odporúčania komisií OcZ
    26. Rôzne
    27. Interpelácie poslancov
    28. Záver

JUDr. Vladimíra Vydrová, v.r.     
              starostka


 

Zverejnené 13.9.2019


 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA STAVEBNÉ POVOLENIE Vytlačiť
 

Stavebník:   
Ing. Tomáš Kelemen, Buková 8, 900 25 Chorvátsky Grob,
Mgr. Miroslava Vaculčiaková, Buková 8, 900 25 Chorvátsky Grob

Lokalita: PH3
PARC. č.: 1656/447
Dátum vyvesenia: 27.8.2019
Dátum zvesenia: 11.9.2019


 

Zverejnené 27.8.2019


 

PREPOJENIE CYKLOTRÁS MALOKARPATSKEJ A PODUNAJSKEJ OBLASTI S KATASTROM OBCE CHORVÁTSKY GROB Vytlačiť
 

PREPOJENIE CYKLOTRÁS MALOKARPATSKEJ A PODUNAJSKEJ OBLASTI S KATASTROM OBCE CHORVÁTSKY GROB
objekt  
- SO 105-10 Miestna cyklotrasa Monarská alej - nám. J. Andriča
- 1. úsek Chorvátsky Grob, TRIANGEL - MONARSKÁ ALEJ

Stavebník: Obec Chorvátsky Grob
Lokalita: Cyklotrasa
p.č.: na pozemku register "C" parc. č. 1578/8, 1578/14, 1578/20, 1578/77, 1578/454, 1578/812, 1578/869, 1578/870, 1578/966, register "E" parc. č. 1583 v katastrálnom území Chorvátsky Grob
vyvesenie: 20.8.2019
zvesenie: 4.9.2019


 

Zverejnené 20.8.2019
Aktualizované: 12.9.2019


 

PARK CITY LIVING - Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávaniaVytlačiť
 

PARK CITY LIVING, DOPRAVNÁ A  TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA,  BYTOVÝ DOM SO 101 Chorvátsky Grob, PARK CITY

Obec Chorvátsky Grob oznamuje začatie územného konania dotknutým orgánom a organizáciám, ako aj známym účastníkom konania a súčasne nariaďuje za účelom prerokovania tohto návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 3. septembra 2019 (utorok) o 9:00 hodine.


 

Zverejnené 19.8.2019
Aktualizované: 14.9.2019


 

UZNESENIA Obecného zastupiteľstva Obce Chorvátsky Grob Č. 97 - 124 ZO DŇA 01.08.2019 Vytlačiť
 

OBSAH:
Pôvodný súbor: Uznesenia_01_08_2019.pdf
14.08.2019 bol pridaný súbor Uznesenia_01_08_2019_VV.pdf, ktorý  obsahuje opravené znenie Uznesenia č.108


 

Zverejnené 9.8.2019
Aktualizované: 14.8.2019


 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA STAVEBNÉ POVOLENIE Vytlačiť
 

Žiadateľ: Mgr. Katarína Wentz
Lokalita: Monarská alej 1
Parc. číslo: 1578/566
Vyvesenie: 15.8.2019
Zvesenie: 30.8.2019


 

Zverejnené 15.8.2019


 
Položky 1-10 z 1210
English version
ÚvodÚvodná stránka