Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Archív úradnej tabule

Úradná tabuľa

Návrh VZN o zriadení Materskej školy Javorová alej 1, 900 25 Chorvátsky Grob dňom 1. septembra 2019Vytlačiť
 


 

Zverejnené 17.7.2019


 

Návrh VZN o zriadení Elokovaného pracoviska Mila Urbana 6, Chorvátsky Grob ako súčasť Základnej školy s materskou školou Školská 4, 900 25 Chorvátsky Grob dňom 1. septembra 2019Vytlačiť
 


 

Zverejnené 17.7.2019


 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA STAVEBNÉ POVOLENIEVytlačiť
 

Stavebník: Ing. Peter Khandl, Fraňa Kráľa 19, 927 05 Šaľa
Lokalita: PH3
PARC. č.: 1656/449
Dátum vyvesenia: 18.7.2019
Dátum zvesenia: 1.8.2019


 

Zverejnené 18.7.2019


 

POZVÁNKA NA ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVAVytlačiť
 

POZVÁNKA NA ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
podľa § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

z v o l á v a m

zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Chorvátsky Grob, ktoré sa uskutoční dňa 01.08.2019 /štvrtok/ o 18:15 hod. v priestoroch Obecného úradu, Nám. Josipa Andriča 17 v Chorvátskom Grobe, s nasledovným návrhom programu:

 1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva, určenie zapisovateľa a skrutátora, schválenie návrhovej komisie, schválenie programu. 
 2. Vystúpenie občanov
 3. Petícia proti výstavbe ČSPH PROMCEN
 4. Návrh VZN o zrušení VZN č.6/2019
 5. Zámenná zmluva MCST, a.s.
 6. Návrh VZN výška príspevkov pre školy a školské zariadenia
 7. Žiadosť o kladné stanovisko k financovaniu spoluúčasti vo výzve Dvojzmennosť 2019 z MŠVVaŠ SR 
 8. Návrh VZN o zriadení ZŠ JA 
 9. Návrh VZN o zriadení MŠ JA
 10. Návrh VZN o zriadení Elokovaného pracoviska Mila Urbana 6, Chorvátsky Grob  ako súčasť Základnej školy Školská 4, 900 25 Chorvátsky Grob dňom 1. septembra  2019
 11. Kúpa pozemkov Kukučínová - Triblavinská
 12. Rozpočtové opatrenie obce
 13. Legalizácia Triblavinskej cesty
 14. Návrh Rokovacieho poriadku OcZ
 15. Zásady odmeňovania OcZ
 16. Voľba Redakčnej rady časopisu Chorvatan
 17. Plnenie uznesení
 18. Návrh ďalšej spolupráce s AVS, s.r.o.
 19. Rôzne
 20. Návrhy a odporúčania komisií OcZ
 21. Záver

 

JUDr. Vladimíra Vydrová,          
Starostka
        v.r.


 

Zverejnené 24.7.2019


 

ROZHODNUTIE O POVOLENÍ USKUTOČNENIA VODNÝCH STAVIEBVytlačiť
 

Zverejnenie rozhodnutia Okresného úradu Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek Štátnej vodnej správy o POVOLENÍ USKUTOČNENIA VODNÝCH STAVIEB

Stavebník: immosvr. s.r.o., so sídlom Groslingova 4, 811 09 Bratislava IČO: 48176 435
Dátum vyvesenia: 08.07.2019
Dátum zvesenia: 23.07.2019


 

Zverejnené 8.7.2019


 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA STAVEBNÉ POVOLENIEVytlačiť
 

Žiadateľ: Matej Chlupis a Terézia Chlupisová

Lokalita: Kukučínova

Miesto: 1587/895

Vyvesenie: 03.07.2019

Zvesenie: 18.07.2019


 

Zverejnené 3.7.2019


 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA STAVEBNÉ POVOLENIEVytlačiť
 

Stavebník:   
JUDr. Jana Šimonová, PhD., Račianska 88, 831 02 Bratislava,
Ing. Roman Šimon, Lúčna 1012/13, 014 01 Bytča,
Lokalita:            PH3
PARC. č.:           1656/493
Dátum vyvesenia:   1.7.2019
Dátum zvesenia:     16.7.2019


 

Zverejnené 1.7.2019


 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENIE O ZAČATÍ ÚZEMNÉHO KONANIA A NARIADENIE ÚSTNEHO POJEDNÁVANIA Vytlačiť
 

Stavebník: Kollarik´s, s.r.o, Ďatelinová 10, 821 01 Bratislava
Lokalita: PROMCEN
Parc. č.: 1648/1
Vyvesené: 27.6.2019
Zvesené: 12.7.2019


 

Zverejnené 27.6.2019


 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTIE O POVOLENÍ ZMENY STAVBY PRED JEJ DOKONČENÍM Vytlačiť
 

Stavebník:   
Ivana Martináková, Jurigovo Nám. 437/7, 841 04 Bratislava,
Rastislav Martinák, Jurigovo Nám. 437/7, 841 04 Bratislava
Lokalita:            5.element
PARC. č.:           1631/71, 1631/72
Dátum vyvesenia:   26.6.2019
Dátum zvesenia:     11.7.2019


 

Zverejnené 26.6.2019


 

Zápisnica a uznesenia zo schôdze obecného zastupiteľstva 18.06.2019Vytlačiť
 


 

Zverejnené 26.6.2019


 
Položky 31-40 z 1210
English version
ÚvodÚvodná stránka