Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Archív úradnej tabule

Úradná tabuľa

OZNÁMENIE O ZRUŠENÍ POBYTU - Daniel ŽovákVytlačiť
 


 

Zverejnené 6.6.2019


 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENIE O ZAČATÍ KONANIA O DODATOČNOM POVOLENÍ STAVBY Vytlačiť
 

Silvia Benková, Klatovská 16, 831 04 Bratislava
Lokalita: PH3
PARC. č.: 1656/405, 1656/887
Dátum vyvesenia: 20.6.2019
Dátum zvesenia: 5.7.2019
 


 

Zverejnené 20.6.2019


 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENIE O ZAČATÍ STAVEBNÉHO KONANIA Vytlačiť
 

Stravebník: Ing. Peter Khandl, Fraňa Kráľa 19, 927 05 Šaľa

Lokalita: PH3

PARC. č.: 1656/449

Dátum vyvesenia: 18.6.2019

Dátum zvesenia: 3.7.2019


 

Zverejnené 18.6.2019


 

OZNÁMENIE O ZAČATÍ KONANIA O DODATOČNOM POVOLENÍ STAVBY A NARIADENIE ÚSTNEHO POJEDNÁVANIA Vytlačiť
 

Stavebník: Marián Janči a Michaela Janči
Lokalita: PH2
Parc. č.: 1658/871
Vyvesené: 19.6.2019
Zvesené: 4.7.2019


 

Zverejnené 19.6.2019


 

Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy rok 2007 v znení neskorších zmien a doplnkov Zmeny a doplnky 06Vytlačiť
 

Verejnosť môže do oznámenia nahliadnuť na stavebnom oddelení počas úradných dní (pondelok 7:00-12:00 a 13:00-16:00, streda 13:00-18:00)


 

Zverejnené 14.6.2019


 

Oznámenie obce Chorvátsky Grob o zámere predaja pozemku ako zákonom upravenú výnimku - parcela registra E číslo 294/48Vytlačiť
 

Obec Chorvátsky Grob, sídlom Námestie Josipa Andriča 17, 900 25 Chorvátsky Grob, týmto podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí oznamuje zámer predať pozemok vo vlastníctve obce Chorvátsky Grob, v súlade so Zákonom č. 138/1991 Z.z, § 9a ods. 8, písm. b) pozemok zastavaný stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa nasledovne:

Pozemok: parcela registra "E" číslo 294/48 , druh pozemku, zastavaná plocha a nádvorie, katastrálne územie Chorvátsky Grob.
Výmera:  13 m2 Cena:  stanovená obecným zastupiteľstvom  
 
Zverejnené 3.6.2019  
 
 
JUDr. Vladimíra Vydrová
Starostka obce 
 
 


 

Zverejnené 3.6.2019


 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENIE O ZAČATÍ STAVEBNÉHO KONANIAVytlačiť
 

Stavebník: Mgr. Katarína Wentz

Lokalita: MA1

Parc. č.: 1578/566

Stavba: Rodinný dom s tromi bytovými jednotkami

Vyvesené dňa: 05.06.2019

Zvesené dňa: 20.06.2019


 

Zverejnené 5.6.2019


 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Chorvátsky Grob č. 6/2019 o odstraňovaní invazívnych druhov rastlínVytlačiť
 


 

Zverejnené 4.6.2019


 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTIE súhlas na výrub drevín rastúcich mimo lesa – 22 ks stromov a 110 m2 krov - v lokalitách L2 až L6 v k.ú. Chorvátsky Grob Vytlačiť
 

Žiadateľ: Regionálne cesty, a.s.
Lokalita: časť cesty III/1059 Chorvátsky Grob – Čierna Voda, časť pri Dávidovom kanály, časť pri Mlynskom potoku
Vyvesenie: 03.06.2019
Zvesenie: 18.06.2019


 

Zverejnené 3.6.2019


 

Zverejnenie zámeru prenájmu nebytového priestoru o výmere 1,5 m2 v priestoroch Obecného úradu na prízemí.Vytlačiť
 

Predmet prenájmu: nebytové priestory o výmere  1,5  m2  v predmetnej nehnuteľnosti 
Doba prenájmu: na dobu neurčitú 
Výmera na prenájom: 1,5 m2 
Nájomca: Prima banka Slovensko, a.s. 
Nájomné: Zmluvné strany stanovili výšku nájomného dohodou na 40,-  EUR/mesiac bez DPH, mesačne za celkovú plochu nebytových priestorov. Štvrťročné nájomné za nebytové priestory predstavuje sumu 120,- EUR bez DPH (slovom: stodvadsať eur). 
Účel prenájmu: Zabezpečenie bankomatu pre obyvateľov. 

JUDr. Vladimíra Vydrová 
Starostka  
 


 

Zverejnené 3.6.2019


 
Položky 41-50 z 1210
English version
ÚvodÚvodná stránka