Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Archív úradnej tabule

Úradná tabuľa

Záverečný účet Obce Chorvátsky Grob za rok 2018Vytlačiť
 


 

Zverejnené 3.6.2019


 

Oznámenie obce Chorvátsky Grob o zámere prenajať nehnuteľnosť ako prípad hodný osobitného zreteľa - LENSSONVytlačiť
 


 

Zverejnené 3.6.2019


 

Oznámenie obce Chorvátsky Grob o zámere prenajať nehnuteľnosť ako prípad hodný osobitného zreteľa - PDVytlačiť
 


 

Zverejnené 3.6.2019


 

OZNÁMENIE O ZAČATÍ VEREJNÉHO PREROKOVANIAVytlačiť
 

Prerokovanie návrhu územnoplánovacej dokumentácie "Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy rok 2007 v znení neskorších zmien a doplnkov - Zmeny a doplnky 06".


 

Zverejnené 3.6.2019


 

Zápisnica a uznesenia z Rokovania OcZ dňa 27.05.2019Vytlačiť
 


 

Zverejnené 3.6.2019


 

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva - 18.06.2019 /utorok/ o 18:15 hod.Vytlačiť
 

POZVÁNKA NA ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

podľa § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
 
z v o l á v a m zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Chorvátsky Grob, ktoré sa uskutoční dňa 18.06.2019 /utorok/ o 18:15 hod. v priestoroch Obecného úradu, Nám. Josipa Andriča 17 v Chorvátskom Grobe, s nasledovným návrhom programu: 
 
1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva, určenie zapisovateľa a skrutátora, schválenie návrhovej komisie, schválenie programu.

2. Záverečný účet obce Chorvátsky Grob 2018.

3. Prenájom nehnuteľnosti ako prípad hodný osobitného zreteľa pre  Poľnohospodárske družstvo Chorvátsky Grob Bernolákovo.  

4. Prenájom nehnuteľnosti ako prípad hodný osobitného zreteľa pre LENSSON, s.r.o.

5. Stanovisko k výstavbe rodinného domu pre p. Plešková.

6. Predaj pozemku pre p. Dehelana.

7. Prenájom nebytového priestoru pre Prima banka Slovensko, a.s.

8. Zmena podmienok nájmu nehnuteľnosti medzi obcou a Obecným podnikom služieb Chorvátsky Grob, s.r.o.

9. Odmena – Hlavný kontrolór.

10. Rozpočtové opatrenie č. 2/2019 obce Chorvátsky Grob.

11. Zásady odmeňovania OcZ Chorvátsky Grob.

12. Zrušenie členstva obce Chorvátsky Grob Oblastnej organizácie cestovného ruchu Malé Karpaty.

13. Návrh rámcovej koncepcie Participatívneho rozpočtu v obci Chorvátky Grob na rok 2019.

14. Uznesenie OZ o začatí obstarávania Územného plánu obce Chorvátsky Grob č. 14.

15. Návrh Rokovacieho poriadku OcZ.

16. Kontrola plnenia uznesení OcZ.

17. Interpelácie poslancov.

18. Rôzne.

19. Návrhy a odporúčania komisií OcZ.

20. Vystúpenie občanov.

21. Záver. 
 
JUDr. Vladimíra Vydrová,         
Starostka


 

Zverejnené 11.6.2019


 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENIE O ZAČATÍ STAVEBNÉHO KONANIA Vytlačiť
 

Stavebník: 
JUDr. Jana Šimonová, PhD., Račianska 88, 831 02 Bratislava,
Ing. Roman Šimon, Lúčna 1012/13, 014 01 Bytča,

Lokalita: PH3
PARC. č.: 1656/493
Dátum vyvesenia: 30.5.2019
Dátum zvesenia: 14.6.2019


 

Zverejnené 30.5.2019
Aktualizované: 3.6.2019


 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA STAVEBNÉ POVOLENIEVytlačiť
 

Stavebník:   
Evgeny Belousov, Vrbánska 5, 841 06 Bratislava,
Ekaterina Belousova, Vrbánska 5, 841 06 Bratislava
Lokalita: PH3
PARC. č.: 1656/493
Dátum vyvesenia: 31.5.2019
Dátum zvesenia: 17.6.2019


 

Zverejnené 31.5.2019


 

Plán kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra na II. polrok 2019 - návrhVytlačiť
 


 

Zverejnené 29.5.2019


 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENIE O ZAČATÍ KONANIA O ZMENE STAVBY PRED JEJ DOKONČENÍM Vytlačiť
 

Stavebník: Ivana Martináková, Jurigovo Nám. 437/7, 841 04 Bratislava,
           Rastislav Martinák, Jurigovo Nám. 437/7, 841 04 Bratislava,
Lokalita: 5.Element
PARC. č.: 1631/71, 1631/72
Dátum vyvesenia: 28.5.2019
Dátum zvesenia: 12.6.2019


 

Zverejnené 28.5.2019


 
Položky 51-60 z 1210
English version
ÚvodÚvodná stránka