Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Chcete sa podieľať na tvorbe obecného časopisu Chorvatan? Prosím, prihláste sa za člena redakčnej radyVytlačiť
 

S cieľom dosiahnuť vyváženosť a objektivnosť obsahu, poslanci schválili Štatút obecných novín Chorvatan. Preto vyzývame obyvateľov obce, aby sa písomne prihlásili do výberového konania za členov nezávislej redakčnej rady.

Predsedom redakčnej rady je starostka obce. Obsadzujú sa ďalšie 3 miesta členov redakčnej rady, pričom iba jeden z nich môže byť poslanec. Funkčné obdobie členov redakčnej rady je štvorročné. 

Žiadame záujemcov o prácu v redakčnej rade, aby do 15.07.2019 doručili obecnému úradu prihlášku za člena redakčnej rady a svoj stručný životopis:
1) Osobne: do podateľne OÚ.
2) Poštou: Sekretariát, nám. J. Andriča 17, Chorvátsky Grob 900 25
3) E-mailom: podatelna@chorvatskygrob.sk.

Výber z kandidátov na členov RR prebehne na najbližšej schôdzi obecného zastupiteľstva (o každom z kandidátov sa bude hlasovať zvlášť). Obecné zastupiteľstvo potvrdí voľbu kandidátov uznesením.

Viac informácií si prečítajte v Štatúte Obecných novín Chorvatan.

 

Práva a povinnosti redakčnej rady (výňatok zo štatútu)

    1. Redakčná rada môže v prípade potreby prizvať na svoje zasadnutie aj nečlenov, a to bez finančného ohodnotenia. 
    2. Redakčná rada sa schádza spravidla 1 x mesačne, ak sa členovia nedohodnú inak. Spolupracuje pritom s osobami, ktoré vykonávajú jazykovú korektúru textu a grafické spracovanie. 
    3. Členovia redakčnej rady, s výnimkou predsedu redakčnej rady, poberajú za svoju činnosť odmenu. O výške ich odmien rozhoduje obecné zastupiteľstvo. 
    4. Redakčná rada dbá na vyváženosť a objektivitu uverejňovaných informácií. 
    5. Redakčná rada dohliada na to, aby reklama dosiahla maximálne 15 % rozsahu novín. 
    6. Redakčná rada nadpolovičnou väčšinou prítomných členov pripomienkuje a schvaľuje koncepciu a obsah každého vydania. 
    7. Zrušiť uznesenie redakčnej rady alebo jej stanoviská môže výlučne obecné zastupiteľstvo.
    8.  Rozsah právomocí redakčnej rady je určený týmto štatútom.
    9.  Redakčná rada sa podieľa na riadení a rozhoduje o základných otázkach novín: 
a) v prípade potreby navrhuje zmenu štatútu novín, 
b) určuje zásady prípravy novín, 
c) navrhuje rozpočet novín a jeho zmeny, 
d) schvaľuje koncepciu novín, 
e) rozhoduje o obsahu daného čísla,
 f) navrhuje a schvaľuje obsah vydania mimoriadneho čísla novín, 
g) uverejňuje stanoviská vládnych, mimovládnych organizácií a občianskych združení k dôležitému spoločensky prospešnému návrhu, odporúčaniu alebo podnetu k závažnej spoločenskej udalosti, ktoré boli uverejnené v tlači, najmä tie, na ktoré organizácie a združenia redakčnú radu upozornili. 
    10.  Obecné zastupiteľstvo určuje výšku poplatku za zverejnenie inzercie a reklamy. 
    11. Redakčná rada pracuje výlučne v zmysle Tlačového zákona, ako kolektívny orgán. 
    12. Redakčná rada si vyhradzuje právo odmietnuť uverejniť invektívny, osočujúci, či urážajúci príspevok. 
    13. Redakčná rada rozhoduje o distribúcii novín. 
    14. Príspevky, ktoré sú identické s materiálom uverejneným v iných regionálnych novinách má právo redakcia krátiť, inak upraviť, resp. vôbec neuverejniť. Ak ide o faktografické materiály, zváži ich uverejnenie redakčná rada. 
    15. Za obsah príspevkov starostu, poslancov obecného zastupiteľstva a hlavného kontrolóra obce redakcia nenesie zodpovednosť, uverejňované budú bez zásahu redakčnej rady (s výnimkou pravopisných a štylistických úprav,  v prípade porušenia etických a mravných princípov má redakčná rada právo nezverejniť príspevok).
    16.  Členovia redakčnej rady používajú pri výkone svojej činnosti ochranu podľa platných predpisov proti všetkým formám nátlaku smerujúceho k mareniu ich činnosti. 
    17. Redakčná rada prerokováva pripomienky a návrhy čitateľov a prijíma k nim aj príslušné stanovisko a závery. 
    18. Zasadnutia redakčnej rady sú neverejné. O prípadnej účasti verejnosti na zasadnutí redakčnej rady rozhodujú jej členovia hlasovaním. Redakčná rada môže prizvať na rokovanie poslancov obecného zastupiteľstva, prednostu obecného úradu a podľa potreby odborných pracovníkov oddelení obecného úradu a organizácií zriadených obcou.
    19. Rokovania redakčnej rady sa môžu na požiadanie zúčastniť: poslanci obecného zastupiteľstva, ktorí nie sú členmi redakčnej rady, bez práva hlasovať. 
    20. Obecný úrad vedie evidenciu zápisov zo zasadnutí redakčnej rady a taktiež vedie evidenciu jednotlivých vydaní novín.

image-from-rawpixel-id-686186-original.jpg


 

Zverejnené 26.6.2019


 
English version
ÚvodÚvodná stránka