Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Máte nápad na verejnoprospešný projekt? Požiadajte obec o dotáciuVytlačiť
 

Obec finančne podporí verejnoprospešné projekty a vyzýva záujemcov (právnické osoby a podnikateľov), aby do 31.07.2019 predložili žiadosti na projekty, ktoré zrealizujú v roku 2019. 
Maximálna výška dotácie je 2.000 Eur na projekt. 

Na základe VZN o poskytovaní dotácií môže obec finančne prispieť právnickým osobám, alebo fyzickým osobám - podnikateľom, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území obce (alebo ktoré pôsobia, vykonávajú činnosť na území obce, alebo poskytujú služby obyvateľom obce).  

Fyzické osoby - nepodnikatelia môžu získať podporu pre svoje verejnoprospešné projekty v rámci schémy "Participatívny rozpočet 2019" (viac o tejto možnosti už čoskoro).

Dotácie právnickým osobám, alebo fyzickým osobám - podnikateľom sa poskytujú:
a) na činnosť v oblasti sociálnej starostlivosti, kultúry, športu, školstva, vedy, vzdelávania,
zdravotníctva, životného prostredia, umeleckej činnosti, humanitárnych, duchovných,
charitatívnych a občianskych aktivít,
b) na podporu podnikania a zamestnanosti,
c) na rozvoj a podporu iných aktivít prospešných pre obec, ktoré majú všeobecne prospešný,
alebo verejnoprospešný účel.

 

PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY - PODNIKATELIA

Podajte si žiadosť o poskytnutie dotácie na projekt do 31.07.2019.
Žiadosť musí obsahovať:
a) názov žiadateľa a adresu, IČO, meno štatutárneho orgánu,
b) bankové spojenie a číslo účtu,
c) stručnú charakteristiku projektu, podnikateľského zámeru, príp. pripravovanej aktivity, s
termínom (časovým harmonogramom) a miestom konania,
d) cieľovú oblasť v zmysle § 2 bodu 1 tohto nariadenia, do ktorej sú aktivity projektu
nasmerované,
e) výšku požadovanej dotácie, údaj o predpokladaných nákladoch na usporiadanie aktivity
(rozpočet), údajov o spolufinancovaní z iných zdrojov (vrátane vlastných),
f) predpokladaný prínos pre obec,
h) čestné vyhlásenie žiadateľa, že u neho nenastala niektorá z okolností uvedených v § 3 ods.
5 tohto nariadenia,
i) informáciu o doterajšej činnosti, výsledkoch či ukončených projektoch žiadateľa,
j) podpis oprávnenej osoby.


Žiadosť o dotáciu si môžete stiahnuť kliknutím na tento link.

image-from-rawpixel-id-478623-jpeg.jpg

 

Obrázok od Rawpixel.com
Image from rawpixel.com


 

Zverejnené 31.5.2019


 
English version
ÚvodÚvodná stránka