Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

OZNAM: Začiatok prác stavby Chorvátsky Grob - Čierna Voda, verejná splašková kanalizácia ulíc Vajnorská, Pezinská, Triblavinská a Hlavný dvor - I. etapaVytlačiť
 

Upozorňujeme obyvateľov obce,  ako aj vodičov a cestujúcu verejnosť, že v priebehu 39. týždňa bude začatá realizácia stavebných prác na nových úsekoch verejnej splaškovej kanalizácie na Pezinskej a Vajnorskej ulici.

Stavebné práce spočívajú v realizovaní výkopov, prekládky alebo zabezpečení ostatných inžinierskych sietí (NN rozvody, plyn, telekomunikačné káble, dažďová kanalizácia, ...), pretláčanie prípojok pod komunikáciou, položenie potrubí splaškovej kanalizácie, nevyhnutnú opravu odvodňovacieho rigolu, celková úprava terénu a ďalšie súvisiace stavebné činnosti.   

Premávka bude usmernená schváleným prenosným dopravným značením. Obec v súčinnosti s BSK a RC BA, a.s. pripravuje opatrenia, aby bola premávka autobusovej dopravy obmedzená minimálne. Súčasťou opatrení bude aj dočasné premiestnenie autobusových zastávok a tiež vytvorenie priestoru pre dočasný regulovaný a bezpečný pohyb chodcov aspoň po jednej strane najmä na Vajnorskej ulici.

Všetkých dotknutých obyvateľov, vlastníkov rodinných domov v tejto lokalite, vodičov ako aj majiteľov dotknutých prevádzok prosíme o trpezlivosť a o pochopenie pri nevyhnutných obmedzeniach, ako aj o spoluprácu pri ich operatívnom riešení počas výstavby.

Investorom stavby je Obec Chorvátsky Grob s finančnou podporou Enviromentálneho fondu. Zhotoviteľom stavby je REMOS Zvolen, s.r.o.

Presný harmonogram prác bude zverejnený na webovej stránke www.chorvatskygrob.sk a FB stránke Chorvátsky Grob.

Obec priebežne (od doručenia Rozhodnutia o pridelení finančnej dotácie) zabezpečovala prípravné kroky ku zabezpečeniu realizácie stavby.

Ešte v mesiaci apríl 2019 starostka oslovila ZSE distribúcia, a.s. (Rozvodný závod, do ktorého pôsobnosti patrí obec Chorvátsky Grob) so žiadosťou, že s ohľadom na výkopové práce v tesnej blízkosti stĺpov vzdušných elektrických rozvodov odporúčajú projektanti využiť pripravovanú stavebnú činnosť aj na to, aby boli existujúce vzdušné vedenia nahradené položením elektrických káblov na uvedených uliciach do zeme. Žiaľ, po niekoľkých týždňoch posudzovania možnosti realizácie takéhoto zámeru bolo skonštatované, že fyzická realizácia v požadovanom čase (druhá polovica roka2019) ani pri najlepšej vôli zo strany ZSE distribúcia, a.s. nebude možná.

Prebehlo verejné obstarávanie, následne boli fondu doložené potrebné prílohy (vrátane výsledku VO a podpísanej Zmluvy o dielo na zhotovenie stavby zo dňa 25.6.2019). Finálne došlo dňa 26.8.2019 k podpisu zmluvy s Enviromentálnym fondom.

Bolo potrebné objednať a zabezpečiť vytýčenie sietí podľa aktuálnych podmienok SPP Distribúcia, a.s., A-VS, s.r.o., Slovak Telekom, a.s., ZSE Distribúcia, a.s. 28.8.2019 boli urobené posledné vytýčenia sietí v teréne s ich vyznačením. Z vytýčenia sietí však vyplynuli skutočnosti, ktoré zhotoviteľovi v nástupe na práce bránili. Niektoré nedostatky, zistené až po vytýčení inžinierskych sieti v teréne na stavbe sa obec snažila hneď vyriešiť, aby mohli byť čo najskôr začaté práce na stavbe. Z vytýčenia vyplynuli dodatočné zistenia kolízií s existujúcimi sieťami, čo projektová dokumentácia nezohľadňovala. K týmto komplikáciám a k zisteniu odlišností došlo s ohľadom na časový odstup realizácie stavby od vyhotovenia a schválenia projektovej dokumentácie. Niektoré odlišnosti mohli byť spôsobené aj skutočnosťou, že zameranie v čase vyhotovenia PD vychádzalo ešte z nie kompletne zdigitalizovaných podkladov v podmienkach k.ú. pre okres Senec v porovnaní s dnes kompletne digitalizovanými podkladmi.

Urobíme všetko pre to, aby bola stavba načas a kvalitne zrealizovaná a aby boli obmedzenia obyvateľov a dopravy čo najmenšie.

Ďakujeme za vašu trpezlivosť a tolerantnosť.

bager.jpg


 

Zverejnené 22.9.2019


 
English version
ÚvodÚvodná stránka