Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Pozvánka na rokovanie Komisie pre financie, dotácie a sociálne veci, ktoré sa uskutoční dňa 12.9.2019 o 18:15 v zasadačke OÚVytlačiť
 

Dovoľujem si vás pozvať na rokovanie Komisie pre financie, dotácie a sociálne veci, ktoré sa uskutoční dňa 12.9.2019 o 18:15 v zasadačke OÚ s nasledovnými bodmi programu: 

1. Otvorenie, kontrola uznášaniaschopnosti,  
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov, 
3. Návrhy na zmenu a doplnenie bodov programu, schválenie programu komisie, 
4. Informácia o plnení príjmov a výdavkov rozpočtu obce, rozpočtu ZŠ, MŠ, ŠJ a ŠKD k 30.6.2019, 
5. Návrh na odpísanie pohľadávok za vodné a stočné, nájom, inzerciu a opravy v sume 30 057,27 EUR, 
6. Žiadosť o schválenie zámeru nákupu a spôsobe financovania techniky na zimnú a letnú údržbu, 
7. Žiadosť o kladné stanovisko k financovaniu spoluúčasti vo výzve Environmentálny fond na rok 2020 – Zberný dvor, 
8. Žiadosť o kladné stanovisko k financovaniu spoluúčasti vo výzve Environmentálny fond na rok 2020 – Modernizácia/ výmena zdroja tepla a pridružených rozvodov tepla alebo teplej vody pre objekt MŠ Školská, 
9. Žiadosť o kladné stanovisko k financovaniu spoluúčasti v rámci výzvy s kódom IROPPO3-SC31-2019-49 Ministerstvo kultúry SR, 
10. Doplnenie nového vstupu, vonkajších spevnených plôch, úprava areálových spevnených plôch pre areál ZŠ A MŠ Javorová alej, Chorvátsky Grob – ierna Voda, PD pre ohlásenie stavby, realizácia 09/2019 – 12/2019 – poslanecký návrh p. Selep, 
11. Návrh na schválenie rozpočtového opatrenia obce č. 4 a návrh na zrušenie Uznesenia . 109/2019 zo dňa 01.08.2019 - mimosúdne vysporiadanie časti vzniknutých nedoplatkov za roky 2017 a 2018 so zriaďovateľmi súkromných Školských zariadení a špeciálneho pedagogického centra, 
12. Návrh na schválenie rozpočtového opatrenia obce č. 5, 
13. Návrh na schválenie prenájmu pozemkov pre Poľnohospodárske družstvo Chorvátsky Grob Bernolákovo ako prípad hodný osobitného zreteľa, Návrh na zrušenie Uznesenia č. 74/2019 zo da 18.06.2019, 
14. Návrh na schválenie nájmu nebytových priestorov pre Chorvátsky kultúrny spolok v Chrovátskom Grobe - Hrvatskokulturno družstvo u Hrvatskom Grobu ako prípad hodný osobitného zreteľa, 
15. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Chorvátsky Grob . x/2019 o podmienkach poskytovania jednorazovej dávky v hmotnej núdzi, sociálnej výpomoci a sociálnej pôžičky – návrh členiek komisie p. Tomanová, p. Bugárová, 
16. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Chorvátsky Grob č. x/2019 o chove, vodení a držaní psov na území obce Chorvátsky Grob – návrh členiek komisie p. Tomanová, p. Bugárová, 
17. Schválenie žiadostí o poskytnutie dotácií, 
18. Participatívny rozpoet – prehľad projektov, 
19. Pracovná skupina pre tvorbu obecného rozpočtu na rok 2020, 
20. Záver 

S úctou Jozef Selep 

zasadnutie-komisie.png


 

Zverejnené 9.9.2019


 
English version
ÚvodÚvodná stránka