Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Pozvánka na zasadnutie Komisie pre financie, dotácie a sociálne veci, dňa 11.6.2019 o 18:15Vytlačiť
 

Pozývame Vás na rokovanie Komisie pre financie, dotácie a sociálne veci, ktoré sa uskutoční dňa 11.6.2019 o 18:15 v zasadačke OU s nasledovnými bodmi programu: 

1. Otvorenie, kontrola uznášaniaschopnosti,  
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov,
3. Návrhy na zmenu a doplnenie bodov programu, schválenie programu komisie,
4. Návrh na schválenie záverečného účtu obce za rok 2018,
5. Návrh rozpočtového opatrenia č.2/2019,
6. Zásady odmeňovania Obecného zastupiteľstva v Chorvátskom Grobe, zrušenie Zásad odmeňovania poslancov, volených funkcionárov samosprávy obce Chorvátsky Grob a ďalších občanov pracujúcich pre samosprávu obce účinné od 1.3.2015 – schválenie návrhu,
7. Návrh  na vyplatenie odmeny p. Jánovi Polákovi, hlavnému kontrolórovi obce Chorvátsky Grob, v zmysle § 18c ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vo výške 30% z mesačného platu hlavného kontrolóra za obdobie 01.03.2019 až jún 30.06.2019 v celkovej výške 1 104,00€,
8. Participatívny rozpočet – návrh koncepcie,
9. Návrh na predaj obecného pozemku o výmere 13 m2 - zákonom upravená výnimka v súlade so Zákonom č. 138/1991 Z.z, § 9a ods. 8, písm. b) pozemok zastavaný stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa /p. Dehelán/,
10.Prenájom obecných pozemkov, ako prípad hodný osobitného  zreteľa pre spol. LENNSON s.r.o. – schválenie navrhovanej výšky ročného nájmu 2942,37,- €/rok + DPH a navrhovanej nájomnej zmluvy,
11.Prenájom obecných pozemkov, ako prípad hodný osobitného zreteľa pre Poľnohospodárske družstvo Chorvátsky Grob Bernolákovo so sídlom v Chorvátskom Grobe – schválenie navrhovanej výšky ročného nájmu 110 € / rok , doby nájmu 10 rokov,
12.Návrh na zrušenie členstva obce Chorvátsky Grob v OOCR Malé Karpaty,
13.Záver

 

zasadnutie-komisie.png


 

Zverejnené 7.6.2019
Aktualizované: 10.6.2019


 
English version
ÚvodÚvodná stránka