Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Výzva na predkladanie projektov a zadaní v rámci schémy: Participatívny rozpočet 2019Vytlačiť
 

Fyzické osoby - nepodnikatelia, právnické osoby aj podnikatelia môžu predkladať návrhy na verejnoprospešné projekty a zadania v rámci schémy "Participatívny rozpočet 2019". Návrhy na projekty, alebo zadania treba podať do 31.07.2019. Podrobnejšie informácie si prečítajte v tejto správe, alebo kontaktujte koordinátora schémy Participatívny rozpočet 2019 (Ferdinand Kolčák,     ferdinand.kolcak@chorvatskygrob.sk).

 

ČO JE PARTICIPATÍVNY ROZPOČET (PaRo)?

 1. je nástroj, ktorý podporuje aktívne zapojenie sa obyvateľov obce Chorvátsky Grob do správy a rozvoja obce 
 2. je položka v rozpočte obce vo výške 10.000 Eur na rok 2019. O rozdelení tejto sumy pre jednotlivé projekty nerozhoduje starosta ani poslanci, ale občania - hlasovaním.

 

AKO SA ZÚČASTŇUJE OBYVATEĽ SCHÉMY PaRo?

 1. Prihlasuje projekty a zadania (do 31.07.2019)
 2. Prezentuje projekty a návrhy na zadania (05.09.2019)
 3. Hlasuje o projektoch a zadaniach (do 15.09.2019)
 4. Aktívne pracuje na projektoch (môže aj na zadaniach - do 31.12.2019)
   

ČO JE PROJEKT A ČO JE ZADANIE?

PROJEKT
je menšia verejnoprospešná aktivita, ktorá môže mať charakter jednoduchej zmeny verejného priestoru, alebo môže podporiť nové kultúrne podujatia či služby pre obyvateľov obce a pod. Očakáva sa aktívna účasť prihlasovateľov na realizácii projektu.
Príkladmi projektov sú (príklady z iných miest a obcí): 
Detské ihrisko - revitalizácia, starostlivosť a pod.
Náučný chodník - vybudovanie
Divadlo - organizácia predstavenia "open air"
Lavička v parku - osadenie a revitalizácia priestoru
Letné kino, koncert a pod. 
Cyklopreteky, Šachový turnaj, PingPongový turnaj a pod.

ZADANIE
je návrh na realizáciu verejnoprospešnej aktivity, ktorú bude realizovať obec. Účasť navrhovateľa na realizácii nie je nevyhnutná. Zadanie máva charakter kapitálového výdavku a ide o investície, ktoré mávajú dlhodobý prínos pre život v meste a môžu si vyžadovať odbornú prípravu zo strany obce.
Príklady zadaní:
Preloženie chodníka
Detské ihrisko - výstavba
Prírodná školská záhrada
Hravý chodník MŠ 
Komunitná zóna

 

AKO TO FUNGUJE?

PaRo proces má niekoľko etáp:
1) Prihlasovanie projektov a zadaní (občania, podnikatelia a firmy)
- do 31.07.2019
2) Preskúmanie uskutočniteľnosti navhrnutých projektov a zadaní (hodnotiaca správa)
-  do 20.08.2019
3) Zverejnenie prihlásených projektov a zadaní na internete
- 20.08.2019 - 15.09.2019
4) Verejná prezentácia navrhovaných projektov a zadaní
- 05.09.2019
5) Hlasovanie o projektoch a zadaniach samotnými občanmi (na internete, aj fyzicky)
- do 15.09.2019
6) Vyhlásenie výsledkov hlasovania
- do 18.09.2019
7) Realizácia projektov a zadaní
- do 31.12.2019

 

AKÁ JE MAXIMÁLNA SUMA NA PROJEKT A ZADANIE?

Maximálna výška podpory pre jeden projekt je 2.000 Eur vrátane DPH.

 

AKO MÁM PRIHLÁSIŤ PROJEKT ALEBO ZADANIE?

 1. Projekt a zadanie sa prihlasujú na predpísanom formulári, ktorý je dostupný v elektronickej podobe: http://www.chorvatskygrob.sk/download_file_f.php?id=1149851
  a v podateľni obecného úradu.
 2. Projekt resp. zadanie je možné prihlásiť:
  a) Písomnou formou na adresu: Obecný úrad Chorvátsky Grob, Námestie Josipa Andriča 17, 900 25 Chorvátsky Grob
  b) Elektronicky e-mailom na adresu: info@chorvatskygrob.sk,
  c) Osobne v podateľni OÚ.
 3. Súčasťou prihlášky musí byť elektronická prezentácia (formát ppt, pdf, doc), ktorá sa zverejní na stránke obce a bude pomáhať obyvateľom v rozhodovaní o pridelení hlasov.

 

ČO MÁM BYŤ OBSAHOM PREZENTÁCIE?

Úspech v hlasovaní dosiahnu tie projekty, ktoré budú čo najlepšie predstavené verejnosti (verejnosť rozhoduje o úspechu projektu hlasovním). To sa týka tak obsahu (prínosy projektu pre komunitu, rozpočet a pod.), ako aj formy (estetická stránka prezentácie, fotodokumentácia, názornosť a pod.). Odporúčame, aby prezentácia obsahovala:
Projekt: Cieľ, Popis, Rozpočet, Technické a personálne zabezpečenie, Harmonogram atď.
Zadanie: Cieľ, Popis, Benefity - prínosy 

 

DOSTANEM PENIAZE NA PROJEKT AK VYHRÁ?

PaRo schéma nie je dotácia. Obec neposkytne finančné prostriedky na účet prihlasovateľa. Zadania, ktoré občania hlasovaním vyberú, zrealizuje obecný úrad vo svojom mene, na vlastné náklady. V prípade projektu sa očakáva aktívna účasť prihlasovateľov na realizácii projektu. Obec na základe rozpočtu projektu, zabezpečí (vo svojom mene) nákup potrebného materiálu, alebo odbornej služby a poskytne pracovníkov a technológie na vykonanie náročnejších prác a výkonov.

 

AKÝ JE HLAVNÝ ROZDIEL MEDZI DOTÁCIOU A PaRo SCHÉMOU?

Dotácia
- sa poskytuje na účet prihlasovateľa
- dotácia sa môže poskytnúť iba právnickej osobe, alebo fyzickej osobe - podnikateľovi
 

PaRo
- prihlasovateľ neobdrží peniaze na účet
- prihlasovateľ môže byť fyzická osoba - nepodnikateľ, právnická osoba aj fyzická osoba - podnikateľ
 

image-from-rawpixel-id-431044-jpeg.jpg


 

Zverejnené 31.5.2019
Aktualizované: 9.8.2019


 
English version
ÚvodÚvodná stránka