Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Samospráva obce

Samospráva obce Chorvátsky Grob

Obec Chorvátsky Grob je samostatným územným samosprávnym a správnym celkom Slovenskej republiky združujúcim občanov, ktorí majú na jej území trvalý pobyt.
Zmeny územia obce Chorvátsky Grob možno vykonať len v súlade s ust. § 2 ods. 3 až 5 a ust. § 2a zákona č. 369/1990 Zb..
Obec Chorvátsky Grob je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Obec Chorvátsky Grob hospodári a nakladá aj s majetkom štátu, ktorý jej bol zverený v súlade s platnou právnou úpravou.


Základné ustanovenia

Orgánmi obce Chorvátsky Grob sú: Obecné zastupiteľstvo obce Chorvátsky Grob a starosta obce Chorvátsky Grob. Obecné zastupiteľstvo obce Chorvátsky Grob zriaďuje na základe osobitných právnych predpisov a podľa potrieb obce orgány obecného zastupiteľstva, ktorými sú napríklad komisie obecného zastupiteľstva Obecné zastupiteľstvo podľa potreby zriaďuje aj iné stále alebo dočasné výkonné a kontrolné orgány a stanovuje rozsah ich pôsobnosti.

 

Obecné zastupiteľstvo Chorvátsky Grob

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce Chorvátsky Grob zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce Chorvátsky Grob na štyri roky. Obecné zastupiteľstvo obce Chorvátsky Grob má 11 poslancov. Kompetencie obecného zastupiteľstva sú stanovené Zákonom č. 369/1990 o obecnom zriadení.

 

Starosta obce

Predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta, ktorého volia obyvatelia obce v priamych voľbách. Starosta obce je štatutárnym orgánom obce v majetkovoprávnych vzťahoch obce a v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov obce. V administratívno-právnych vzťahoch je správnym orgánom (ust. § 13 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb.) a v daňových a poplatkových vzťahoch je správcom dane (ust. § 1a písm. b) zákona SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v znení zmien a doplnkov).

 

Hlavný kontrolór obce

Hlavný kontrolór obce vykonáva kontrolu plnenia úloh obce vyplývajúcich z jej pôsobnosti v súlade s platnou právnou úpravou. Funkcia hlavného kontrolóra obce je nezlučiteľná s výkonom funkcie poslanca obecného zastupiteľstva, starostu, člena orgánu právnickej osoby založenej alebo zriadenej obcou, iného zamestnanca obce a s funkciou podľa osobitných zákonov. Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo na dobu 6 rokov.


Komisie obecného zastupiteľstva

Obecné zastupiteľstvo obce Chorvátsky Grob zriaďuje na ustanovujúcom zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Chorvátsky Grob tieto stále komisie:

Obecné zastupiteľstvo zriaďuje komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány a stanovuje rozsah ich činnosti podľa miestnych podmienok a potrieb. Členov komisie volí obecné zastupiteľstvo z poslancov obecného zastupiteľstva a z iných osôb, spravidla s odbornosťou súvisiacou s činnosťou komisie. Každá komisia má predsedu, podpredsedu a tajomníka komisie. Predsedu a podpredsedu komisie volí obecné zastupiteľstvo z členov komisie, ktorý sú zároveň poslancami zastupiteľstva.

 


 
English version
ÚvodÚvodná stránka