Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

Komisia bola zriadená uznesením Obecného zastupiteľstva obce Chorvátsky Grob č. 16/2019

Predseda komisie: Ing. Dana Michálková
Člen komisie: Ing. Ján Granec
Člen komisie: Mgr. Katarína Bálintová
Člen komisie: Ing. PhD. Jozef Selep

Okruh pôsobnosti:

V zmysle ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, ktorý nadobudol účinnosť 1. októbra 2004 vyplynula pre mestá a obce konkrétna úloha zriadiť komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov obce a vymedzenie jej úloh. Podľa čl. 7 ods. 5 a) a b) ústavného zákona dotknutí funkcionári obce (starosta obce a poslanci obecného zastupiteľstva) predkladajú písomne oznámenia osobitnej komisii obecného zastupiteľstva - Komisii pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov obce.

  • prijíma písomné oznámenia starostu obce a poslancov obecného zastupiteľstva podľa čl. 7 ods. 1 a čl. 8 ods. 5 zákona č. 357/2004. V prípade pochybnosti o ich úplnosti a pravdivosti požadovať od dotknutých funkcionárov vysvetlenia
  • podáva podnety príslušnému daňovému orgánu na začatie konania podľa zákona č. 511/1992 Zb. na preskúmanie úplnosti a pravdivosti písomných oznámení
  • sprístupňuje (poskytje) informácie o prijatých písomných oznámeniach podľa čl. 7 ods. 1 v rozsahu a spôsobom ustanovenom zákonom č. 211/2002 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám rešpektujúc limity ustanovené ústavným zákonom podľa čl. 7 ods. 7 až 9
  • predkladá obecnému zastupiteľstvu návrhy na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu
  • preskúma podnety na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu, najmä skúma, či obsahujú náležitosti ustanovené ústavným zákonom v čl. 9 ods. 2 a v prípade ich splnenia predkladať obecnému zastupiteľstvu návrhy na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu
  • udeľuje výnimky podľa čl. 8 ods. 4 starostovi obce do jedného roka od ukončenia funkcie zo zákazov uvedených v čl. 8 ods. 1 ústavného zákona
  • kontroluje dodržiavanie ústavného zákona a príslušných ustanovení zákona o obecnom zriadení funkcionármi obce (vrátane hlavného kontrolóra) a v prípade potreby predkladať príslušné návrhy obecnému zastupiteľstvu

 
English version
ÚvodÚvodná stránka