Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Starostka

JUDr. Mgr. Vladimíra Vydrová

Kontakt:

02 / 322 230 01

starosta@chorvatskygrob.sk

 

Volám sa Vladimíra Vydrová, mám 47 rokov, som matkou dvoch detí. Som vyštudovaná antropologička a právnička. V Chorvátskom Grobe bývame od roku 2009. Milujem svoju rodinu, ktorá pre mňa predstavuje obrovské zázemie, je mi inšpiráciou a večnou školou života. Vo voľnom čase rada športujem, čítam, venujem sa záhradke, patrím do skupiny psíčkarov s našou borderkou Roxy. Som členkou SČK a patrím k dobrovoľným darcom krvi. Spievam v súbore Chorvatanka.

Od roku 2010 som sa zapájala do verejného života ako občiansky aktivista. Pracovala som v odborných komisiách a ako matku maloletých detí ma, okrem mnohých iných vecí trápila otázka školstva. Už v roku 2013 som spísala a obhajovala na pôde NR SR petíciu za výstavbu ZŠ a MŠ v časti Čierna Voda. 8 rokov som bola aktívnou členkou Rady školy. Jedným z mojich najväčších úspechov je presadenie a vytvorenie plno-organizovanej ZŠ, keď sa v školskom roku 2015/2016 otvoril 2. stupeň. Od roku 2011 vediem v spolupráci s pedagógmi a rodičmi občianske združenie pri našej ZŠ s MŠ. Ako poslankyňa OcZ, ktorou som od roku 2014 sa zasadzujem za transparentnosť, hospodárne nakladanie s verejnými financiami, nastavujem zrkadlo nezákonným postupom, krivde, nepravde a uprednostňovaniu osobného záujmu pred verejným.

Moje dlhoročné pôsobenie vo verejnom živote, angažovanosť a záujem o veci verejné a prirodzená nespokojnosť a viera v to, že sa veci verejné dajú robiť inak, lepšie, dôslednejšie, koncepčnejšie a transparentnejšie, prirodzene vyústili až do rozhodnutia, uchádzať sa o vašu priazeň v komunálnych voľbách 2018.

Ďakujem vám všetkým – susedom, priateľom, známym i neznámym, že ste si našli čas a prišli ste voliť! Verím, že dôveru tých, ktorí mi odovzdali 725 hlasov, nesklamem. Veľmi si to vážim! Tých, ktorých dôveru sa mi nepodarilo získať, sa svojim konaním pokúsim presvedčiť, že záväzok, ktorý som prevzala myslím úprimne. Mám jasnú predstavu o koncepčnej práci, o tom čo obec potrebuje a čo je dôležité pre obyvateľov. Nejdem do neznáma a mám pohľad zvnútra aj z vonka.

Zároveň by som chcela vyzvať všetkých aktívnych a zapálených ľudí, aby sa pridali a spolu s nami sa pokúsili vytvoriť novú ľudskú atmosféru a naštartovať víziu obce tak, aby sme sa stali pokojným miestom na bývanie a kultúrne žitie.

Ešte raz ďakujem!

Kompetencie starostu podľa zákona 369/1990 o obecnom zriadení:

(4) Starosta
a) zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej rady, ak tento zákon neustanovuje
inak, a podpisuje ich uznesenia,
b) vykonáva obecnú správu,
c) zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám,
d) vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok obecného úradu a poriadok odmeňovania
zamestnancov obce; informuje obecné zastupiteľstvo o vydaní a zmenách organizačného
poriadku obecného úradu,
e) rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu.
(5) Starosta je štatutárnym orgánom obce. Starosta môže rozhodovaním o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb v oblasti verejnej správy písomne poveriť zamestnanca obce. Poverený zamestnanec obce rozhoduje v mene obce v rozsahu vymedzenom v písomnom poverení.
(6) Starosta môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva, ak sa domnieva, že odporuje zákonu alebo je pre obec zjavne nevýhodné tak, že ho nepodpíše v lehote podľa § 12 ods. 11. Ak je zriadená obecná rada, starosta prerokuje uznesenie obecného zastupiteľstva pred pozastavením jeho výkonu v obecnej rade. Uznesením obecnej rady však nie je viazaný.
(7) Ustanovenie odseku 6 sa nevzťahuje na uznesenie o voľbe a odvolaní hlavného kontrolóra a na
uznesenie o vyhlásení miestneho referenda o odvolaní starostu.

§ 13a
(1) Mandát starostu zaniká
a) odmietnutím sľubu alebo zložením sľubu s výhradou,
b) uplynutím funkčného obdobia,
c) vzdaním sa mandátu,
d) právoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin alebo právoplatným odsúdením za trestný čin,
ak výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený,
e) pozbavením spôsobilosti na právne úkony alebo obmedzením spôsobilosti na právne úkony,
f) vyhlásením výsledku hlasovania obyvateľov obce o odvolaní starostu, ktorým sa rozhodlo o
odvolaní starostu,
g) zmenou trvalého pobytu mimo územia obce; v mestách so samosprávou mestských častí aj v
prípade zmeny trvalého pobytu mimo územia mestskej časti, v ktorej vykonáva funkciu,
h) v prípadoch podľa § 13 ods. 3, ak starosta do 30 dní odo dňa vzniku nezlučiteľnosti funkcie
strana 10/24 neurobí relevantný úkon na odstránenie tohto rozporu,
i) smrťou,
j) zrušením obce.
(2) Vzdanie sa mandátu starostu sa musí urobiť písomne a jeho účinky nastávajú dňom uvedeným v tomto písomnom úkone, najskôr však dňom doručenia obecnému úradu. Vzdanie sa mandátu nemožno vziať späť.
 


 
English version
ÚvodÚvodná stránka