Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Oznamovanie protispoločenskej činnosti

Informácia o zodpovednej osobe a o spôsobe podávania  oznámení o protispoločenskej činnosti

Obec Chorvátsky Grob  v súlade so zákonom č.  54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  určila za  zodpovednú osobu na  plnenie úloh  v zmysle citovaného zákona  hlavnú kontrolórku obce Chorvátsky Grob  PhDr. Zlaticu Opálekovú.

OZNAČENIE ZODPOVEDNEJ OSOBY na prijímanie podnetov:

A) poštou:
Obec Chorvátsky Grob
Hlavný kontrolór
Námestie Josipa Andriča 17
900 25 Chorvátsky Grob

B) elektronickou poštou:
z.opalekova@gmail.com

 

SPÔSOBY PODÁVANIA OZNÁMENÍ:

  • Oznámenie možno podať osobne, písomne alebo elektronickou poštou.
  • Písomné oznámenie možno podať osobne do podateľne obce v úradných hodinách.
  • Oznamovateľ môže požiadať hlavnú kontrolórku o osobné stretnutie, pričom hlavná kontrolórka je povinná uskutočniť stretnutie v primeranej lehote; pri ústnom podaní vyhotoví zápisnicu o prijatí oznámenia podľa vzoru v Prílohe č.1 Zásad, pričom ponúkne oznamovateľovi možnosť skontrolovať jej obsah, prípadne ju opraviť a potvrdiť ju svojím podpisom.
  • Písomné oznámenie má byť podané v uzatvorenej obálke s označením „Neotvárať - INTERNE CHRÁNENÉ - do rúk HK obce“.

Podrobnosti o vybavovaní podnetov sú upravené vo vnútornom predpise obce:

Zásady podávania, preverovania a evidovania oznámení týkajúcich sa kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Zasady_podavania_preverovania_evidovania_oznameni_kriminalita_protispolocenska_cinnost Veľkosť: 276.5 kB Formát: pdf Dátum: 7.2.2024