Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Úradná tabuľa

Pozvánka na zasadnutie OcZ dňa 15.04.2024

10.04.2024 SÚBOR

Pozvánku aj program zasadnutia nájdete v prílohe.


Verejné prerokovanie EIA

09.04.2024 SÚBOR

Verejné prerokovanie správy o hodnotení vplyvov navrhovanej činnosti " IBV Chorvátsky Grob, lokalita Výhon-etapy I. - IV." na životné prostredie


Zverejnenie správy o hodnotení činnosti

09.04.2024 SÚBOR

Povinné zverejňovanie


Dražobná vyhláška

08.04.2024 SÚBOR

Prinášame Vám dokument


Oznámenie starostky o zániku mandátu poslanca

04.04.2024 SÚBOR

Oznámenie starostky o zániku mandátu poslanca a o nastúpení náhradníka za poslanca Obecného zastupiteľstva obce Chorvátsky Grob.


Návrh na vyvlastnenie_OU-BA-OVBP-2024_352749

04.04.2024 SÚBOR

Prepojenie diaľničnej križovatky Triblavina s cestou III/1059 (50212) Chorvátsky Grob-Čierna Voda-Katastrálne územie Chorvátsky Grob-Návrh na vyvlastnenie


Návrh na vyvlastnenie_OU-BA-OVBP-2024_352753

04.04.2024 SÚBOR

Prepojenie diaľničnej križovatky Triblavina s cestou III/1059 (50212) Chorvátsky Grob-Čierna Voda-Katastrálne územie Chorvátsky Grob-Návrh na vyvlastnenie


Oznámenie o uložení zásielky - K. Lukovičová

03.04.2024 SÚBOR

Povinné zverejňovanie


Oznámenie o začatí územného konania

03.04.2024 SÚBOR

Oznámenie o začatí územného konania - Bytové domy – SO 08 Rozšírenie NN siete pre 2xBD

Žiadateľ: Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Miesto stavby: Na Pasienku, parc.č. reg. KN “C“ 1591/494, 1591/124, 1591/125, 1591/621, 1591/620, 1591/619, 1591/11, 1625/1 , k.ú. Chorvátsky Grob


ZÁMER PRENAJAŤ MAJETOK OBCE CHORVÁTSKY GROB

27.03.2024 SÚBOR

Prenajímateľ: Obec Chorvátsky Grob, so sídlom Námestie Josipa Andriča 17, 900 25 Chorvátsky Grob

Nájomca: Tomáš Valenta, trvale bytom Nezábudková 810/22,  821 08 Bratislava


ZÁMER PRENAJAŤ MAJETOK OBCE CHORVÁTSKY GROB

27.03.2024 SÚBOR

Prenajímateľ: Obec Chorvátsky Grob, so sídlom Námestie Josipa Andriča 17, 900 25 Chorvátsky Grob

Nájomca: Tomáš Valenta, trvale bytom Nezábudková 810/22,  821 08 Bratislava a stavebník  Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava


ZÁMER PRENAJAŤ MAJETOK OBCE CHORVÁTSKY GROB

27.03.2024 SÚBOR

Prenajímateľ: Obec Chorvátsky Grob, so sídlom Námestie Josipa Andriča 17, 900 25 Chorvátsky Grob 

Nájomca: LT1-CHG s. r. o. , so sídlom Dunajská 15A, 811 08 Bratislava 


ZÁMER PRENAJAŤ MAJETOK OBCE CHORVÁTSKY GROB

27.03.2024 SÚBOR

Prenajímateľ: Obec Chorvátsky Grob, so sídlom Námestie Josipa Andriča 17, 900 25 Chorvátsky Grob 

Nájomca: : Kráčame spolu, s. r. o., so sídlom Hviezdoslavova 1727/12, 90025 Chorvátsky Grob


Oznámenie o začatí prác

27.03.2024 SÚBOR

Stavba: Optické trasy ,,FO RFO 154 BA, Bratislava-Chorvátsky Grob“

Stavebník: Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava  


Rozhodnutie OÚ EIA

26.03.2024 SÚBOR

Zámer : „ IBV Horný dvor – Chorvátsky Grob – časť Čierna Voda“

Navrhovateľ :  REDET s.r.o., Žižkova 21, 811 02 Bratislava

Pozemky :   register KN- C, parcela č. 1578/12, 1578/17, 1578/19, 1578/24, 1578/455, 1589/1, k.ú. Chorvátsky Grob


Pozvánka na zasadnutie OcZ dňa 12.04.2024

26.03.2024 SÚBOR

Pozvánku aj program zasadnutia nájdete v prílohe.


Kolaudačné rozhodnutie

25.03.2024 SÚBOR

Stavba: „SO-08 Kablovy rozvod-pripojky

Stavebník: immosvr, s.r.o.

Miesto stavby: Lipová ulica, k.ú. Chorvátsky Grob


Kolaudačné rozhodnutie

25.03.2024 SÚBOR

Stavba: „SO-07 Plynovod

Stavebník: immosvr, s.r.o.

Miesto stavby: Lipová ulica, k.ú. Chorvátsky Grob


Zastavenie územného konania

19.03.2024 SÚBOR

Stavba :  „Prepojenie ciest III/1059 – III/1083“

Navrhovateľ : Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16254/16, 820 05 Bratislava


Rozhodnutie v zisťovacom konaní EIA

19.03.2024 SÚBOR

Navrhovaná činnosť : „Obytný súbor MONARSKÁ ALEJ II – Bytové domy a predškolské zariadenie

Navrhovateľ :  BW Development, s.r.o., Nám. SNP 6, 811 06 Bratislava