Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Starostka

i_7114036JUDr. Mgr. Vladimíra Vydrová

02 / 322 230 01

starosta@chorvatskygrob.sk

Volám sa Vladimíra Vydrová, som matkou dvoch detí. Starostkou obce Chorvátsky Grob som aktuálne druhé volebné obdobie.

Som vyštudovaná antropologička a právnička. V Chorvátskom Grobe bývame od roku 2009. Milujem svoju rodinu, ktorá pre mňa predstavuje obrovské zázemie, je mi inšpiráciou a oporou. Vo voľnom čase rada športujem, čítam, venujem sa záhradke. Som členkou SČK a patrím k dobrovoľným darcom krvi. Spievam v súbore Chorvatanka.

Od roku 2010 som sa zapájala do verejného života ako občiansky aktivista. Pracovala som v odborných komisiách a ako matku maloletých detí ma, okrem mnohých iných vecí trápila otázka školstva. Už v roku 2013 som spísala a obhajovala na pôde NR SR petíciu za výstavbu ZŠ a MŠ v časti Čierna Voda. 8 rokov som bola aktívnou členkou Rady školy. Od roku 2018 vykonávam volenú funkciu starostky obce Chorvátsky Grob.

Odpočet práce z môjho pôsobenia vo vedení obce Chorvátsky Grob v rokoch 2018-2022 nájdete tu:

Sledovať ma môžete na sociálnej sieti Facebook

alebo na Instagrame 

 

 

ODPOČET 2018-2022

Kompetencie starostu podľa zákona 369/1990 o obecnom zriadení:

(4) Starosta
a) zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej rady, ak tento zákon neustanovuje
inak, a podpisuje ich uznesenia,
b) vykonáva obecnú správu,
c) zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám,
d) vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok obecného úradu a poriadok odmeňovania
zamestnancov obce; informuje obecné zastupiteľstvo o vydaní a zmenách organizačného
poriadku obecného úradu,
e) rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu.
(5) Starosta je štatutárnym orgánom obce. Starosta môže rozhodovaním o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb v oblasti verejnej správy písomne poveriť zamestnanca obce. Poverený zamestnanec obce rozhoduje v mene obce v rozsahu vymedzenom v písomnom poverení.
(6) Starosta môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva, ak sa domnieva, že odporuje zákonu alebo je pre obec zjavne nevýhodné tak, že ho nepodpíše v lehote podľa § 12 ods. 11. Ak je zriadená obecná rada, starosta prerokuje uznesenie obecného zastupiteľstva pred pozastavením jeho výkonu v obecnej rade. Uznesením obecnej rady však nie je viazaný.
(7) Ustanovenie odseku 6 sa nevzťahuje na uznesenie o voľbe a odvolaní hlavného kontrolóra a na
uznesenie o vyhlásení miestneho referenda o odvolaní starostu.

§ 13a
(1) Mandát starostu zaniká
a) odmietnutím sľubu alebo zložením sľubu s výhradou,
b) uplynutím funkčného obdobia,
c) vzdaním sa mandátu,
d) právoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin alebo právoplatným odsúdením za trestný čin,
ak výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený,
e) pozbavením spôsobilosti na právne úkony alebo obmedzením spôsobilosti na právne úkony,
f) vyhlásením výsledku hlasovania obyvateľov obce o odvolaní starostu, ktorým sa rozhodlo o
odvolaní starostu,
g) zmenou trvalého pobytu mimo územia obce; v mestách so samosprávou mestských častí aj v
prípade zmeny trvalého pobytu mimo územia mestskej časti, v ktorej vykonáva funkciu,
h) v prípadoch podľa § 13 ods. 3, ak starosta do 30 dní odo dňa vzniku nezlučiteľnosti funkcie
strana 10/24 neurobí relevantný úkon na odstránenie tohto rozporu,
i) smrťou,
j) zrušením obce.
(2) Vzdanie sa mandátu starostu sa musí urobiť písomne a jeho účinky nastávajú dňom uvedeným v tomto písomnom úkone, najskôr však dňom doručenia obecnému úradu. Vzdanie sa mandátu nemožno vziať späť.