Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Zvýšenie kapacít infraštruktúry MŠ

SÚBOR
Počet videní: 1263
6 min. čítania
Zvýšenie kapacít infraštruktúry MŠ

Obec v mesiaci Máj 2022 predložila žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej ŽoNFP) za účelom realizácie projektu „Zvýšenie kapacít infraštruktúry MŠ v Chorvátskom Grobe“ realizovaného v rámci výzvy z Integrovaného regionálneho operačného programu, Prioritná os: 2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám, Kód výzvy: IROP-PO2-SC221-2022-94, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom obce a platným programom rozvoja obce;

Investičná priorita: 2.2 – Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry, Špecifický cieľ: 2.2.1 - Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl,

Fond: Európsky fond regionálneho rozvoja (ďalej aj „EFRR”); Poskytovateľ: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako riadiaci orgán;

Maximálna výška príspevku je: 2.500.000,00 eur. Spoluúčasť obce z maximálnej výšky príspevku je 125.000,00 eur.

Maximálna výška príspevku: celkové oprávnené výdavky na projekt nesmú presiahnuť 2.500.000 EUR (pričom výška NFP (zdroj EÚ a štátny rozpočet)) pri žiadateľoch uvedených v časti 1.4 výzvy pod písmenom:

a) nesmie presiahnuť 2 500 000 EUR,

b), c) nesmie presiahnuť 2 375 000 EUR.

d) nesmie presiahnuť 2 250 000 EUR.

V predmetnej výzve sú oprávnené aktivity:

a./ výstavba nových objektov materských škôl vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania;

b./ rozširovanie kapacít existujúcich objektov materských škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov;

c./ stavebno-technické úpravy existujúcich objektov a ich adaptácia pre potreby materskej školy s prvkami inkluzívneho vzdelávania (napr. nevyužité priestory ZŠ);

d./ stavebno-technické úpravy areálu materskej školy vrátane detských ihrísk, športových zariadení pre deti – uzavretých aj otvorených areálov s možnosťou celoročnej prevádzky, záhrad vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania;

e./ obstaranie materiálno-technického vybavenia materských škôl;

f./ zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov materských škôl.

Predkladaný projekt v ŽoNFP s názvom „Zvýšenie kapacít infraštruktúry MŠ v Chorvátskom Grobe“  je zameraný na zvýšenie kapacít materskej školy, zabezpečiť základné služby v oblasti vzdelávania a inklúzie vo vzťahu k rastúcemu počtu detí v rámci Obce Chorvátsky Grob.

Predkladaný projekt vychádza zo súčasných potrieb a je reakciou na existujúci stav školských zariadení v obci Chorvátsky Grob. Realizácia projektu je v súlade s intervenčnou stratégiou IROP ako aj so špecifickým cieľom 2.2.1 – Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl v Bratislavskom kraji v rámci ktorého dôjde realizáciou k naplneniu nasledovných aktivít:

a./ Výstavba novej materskej školy;

b./ Osadenie detských ihrísk v areáli novej materskej školy;

c./ Obstaranie materiálno-technického vybavenia materskej školy (ide o zariadenie kuchyne a kompletné vybavenie materskej škôlky).

Súčasný stav detí, ktoré navštevujú MŠ v obci je 230 detí, prostredníctvom projektu novostavby MŠ sa zvýši kapacita MŠ v obci o 96 detí. Počet detí sa teda zvýši o 41% na celkovo 326 detí. Realizáciou projektu sa dosiahne zvýšenie vzdelávacích kapacít MŠ o 96 detí čím budú zabezpečené podmienky dostupnosti verejnej služby školského vzdelávania a dôjde zároveň k eliminácii nevybavených žiadostí o umiestnenie detí z dôvodu nedostatočných kapacít MŠ.Dňa 03.10.2022 bolo Obci doručené Rozhodnutie o schválení žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku.

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Integrovaný operačný program na základe výsledkov konania o žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku:

Názov projektu: Zvýšenie kapacít infraštruktúry MŠ v Chorvátskom Grobe

Kód žiadosti o NFP: NFP302020CBV3

rozhodol tak, že v súlade s ustanovením § 57 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon o príspevku z EŠIF“) žiadosť s ch v a ľ u j e  s výškou nenávratného finančného príspevku maximálne 1 540 749,46 EUR, pričom celkové oprávnené výdavky projektu boli schválené vo výške 1 621 841,54 EUR.

i_6883453

Výzva na zhotoviteľa diela – stavby Zvýšenie kapacít infraštruktúry MŠ v Chorvátskom Grobe“  – do 08.07.2022

Výzvu ako aj súťažné podmienky nájdete v priloženom linku, kde sú dokumenty zverejnené:

http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/442723

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
publicita projektu MS IPON_tabula Veľkosť: 128.1 kB Formát: pdf Dátum: 5.9.2023
Vizualizacia objektu MS IPON Veľkosť: 430.8 kB Formát: pdf Dátum: 5.9.2023

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.