Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Riešenie migračných výziev v obci Chorvátsky Grob

Počet videní: 1006
2 min. čítania
Riešenie migračných výziev v obci Chorvátsky Grob

Obec zareagovala na výzvu IROP-PO9-SC91-2023-108 s názvom Podpora operácií zameraných na riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine, ktorej vyhlasovateľom je  Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky – Riadiaci orgán OP Integrovaný ROP (MIRRI) a v mesiaci Marec 2023 podala žiadosť o nenávratný finančný príspevok s názvom „Riešenie migračných výziev v obci Chorvátsky Grob“ vo výške 390.000 eur.

Dňa 19.06.2023 bolo Obci doručené rozhodnutie o schválení žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku.

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program na základe výsledkov konania o žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku:

Názov projektu: Riešenie migračných výziev v obci Chorvátsky Grob

Kód žiadosti o NFP: NFP302090CWM6

rozhodol tak, že v súlade s ustanovením § 57 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon o príspevku z EŠIF“) žiadosť  s ch v a ľ u j e  s výškou nenávratného finančného príspevku 390 000,00 EUR (slovom: tristodeväťdesiattisíc eur), pričom celkové oprávnené výdavky projektu boli schválené vo výške 390 000,00 EUR (slovom: tristodeväťdesiattisíc eur).

Pri uvedenej žiadosti ide o 100% financovanie NFP zo zdrojov EÚ a ŠR bez povinnej spoluúčasti obce.

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.