Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Poskytovanie info podľa 211/2000 Z.z.

Slobodný prístup k informáciám

 • Právo na prístup k informáciám má právo každý (fyzická/právnická osoba).
 • Žiadateľ nie je povinný preukazovať právny alebo iný dôvod, pre ktorý informácie požaduje.
 • Povinné osoby(štátne orgány, obce a mestá, právnické alebo fyzické osoby, ktorým zákon zveruje vo vymedzenom rozsahu právomoc rozhodovať o určitých právach a povinnostiach, rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené štátom alebo obcou, právnické osoby zriadené zákonom) sú povinné poskytovať informácie.
 • Akákoľvek informácia, ktorej zverejnenie iné predpisy výslovne nevylučujú a ktorú má povinná osoba k dispozícii je verejne prístupná.
 • Nesprístupnia sa informácie, ku ktorým je prístup verejnosti obmedzený podľa osobitných zákonov.
 • Informácia- písomnosť (jej obsah), nákres, výkres, mapa, graf, fotografia, obsah ústneho vyjadrenia alebo zvukového záznamu (rozhovor, porada), obsah technického média alebo iný záznam.

 

Kto má nárok na informácie?

 • Každý

Kto musí sprístupňovať informácie?

 • Orgány štátnej správy a územnej samosprávy, fyzické a právnické osoby.

Čo musí byť sprístupnené?

 • Všetky informácie, ktoré má povinná osoba k dispozícií, ak to nevylučuje zákon.

Čo musí byť sprístupnené bez žiadosti?

 • Právomoci, kompetencie, organizačná štruktúra povinných osôb, postup ako vybavovať informácie.

Čo nemôže byť sprístupnené?

 • Tajomstvá (štátne, služobné, bankové, daňové, obchodné, osobné údaje, duševné vlastníctvo...)

 

Ako získať informácie?

1.      Žiadosť o sprístupnenie informácií môže podať ktokoľvek t.j. akákoľvek fyzická alebo právnická osoba bez uvedenia  dôvodu

2.      Žiadosť môže byť podaná ústne, telefonicky, písomne - listom, faxom, elektronickou poštou alebo iným spôsobom, ktorý je technicky vykonateľný

3.      Žiadosť musí obsahovať:

 • identifikáciu povinnej osoby
 • komu je žiadosť určená (povinná osoba)
 • identifikácia žiadateľa - kto žiadosť podáva (oprávnená osoba - žiadateľ)
 • určenie požadovanej informácie - aké informácie požaduje žiadateľ zverejniť (predmet žiadosti)
 • určenie spôsobu sprístupnenia - akým spôsobom majú byť informácie zverejnené (forma sprístupnenia napr. mailom, poštou, telefonicky a pod.)

  

Spôsob podania žiadosti o informáciu:

Kontaktné údaje
ústne V pracovných dňoch počas pracovnej doby na podateľni/sekretariáte obecného úradu
písomne Obecný úrad Chorvátsky Grob, nám. Josipa Andriča 17, 900 25 Chorvátsky Grob
telefonicky 02 / 322 230 00, 02 / 322 230 01
elektronicky podatelna@chorvatskygrob.sk

 

Lehota vybavenia

1. Žiadosť o sprístupnenie informácií právnik vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do ôsmich pracovných dní odo dňa podania žiadosti obci, alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti.

2. Zo závažných dôvodov môže starosta obce prostredníctvom vedúceho oddelenia organizačno-právnych činností predĺžiť lehotu (ods. 1), najviac však o osem pracovných dní.

Závažnými dôvodmi sú:

a) vyhľadávanie a zber požadovaných informácií na inom mieste, ako je Obecný úrad,
b) vyhľadávanie a zber väčšieho počtu oddelených alebo odlišných informácií požadovaných na sprístupnenie v jednej žiadosti, 
c) preukázateľné technické problémy spojené s vyhľadávaním a sprístupňovaním informácie, o ktorých možno predpokladať, že ich možno odstrániť v rámci predĺženej lehoty.

Predĺženie lehoty oznámi vedúci oddelenia organizačno-právnych činností  žiadateľovi bezodkladne, najneskôr pred uplynutím lehoty. V oznámení uvedie dôvody, ktoré viedli k predĺženiu lehoty

 

Opravné prostriedky a možnosť súdneho preskúmania

1. Proti rozhodnutiu obce o odmietnutí požadovanej informácie možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti podľa § 17 zákona o slobode informácií. Doručené odvolanie do podateľne obecného úradu sa riadne zaeviduje. Po zaevidovaní podateľňa postúpi odvolanie vedúcemu oddelenia organizačno-právnych činností, ktorý rozhodnutie v mene obce vydal alebo mal vydať.

2. O odvolaní proti rozhodnutiu obce rozhoduje starosta obce. 

3. Odvolací orgán - teda starosta obce rozhodne o odvolaní do 15 dní od doručenia odvolania. Ak odvolací orgán v tejto lehote nerozhodne, predpokladá sa, že vydal rozhodnutie, ktorým odvolanie zamietol a napadnuté rozhodnutie potvrdil; za deň doručenia tohto rozhodnutia sa považuje druhý deň po uplynutí lehoty na vydanie rozhodnutia.

4. Rozhodnutie o odmietnutí žiadosti možno preskúmať v súdnom konaní podľa osobitného zákona.

 

 Úhrada nákladov

1. Informácie sa sprístupňujú bezplatne s výnimkou úhrady vo výške, ktorá nesmie prekročiť výšku materiálnych nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie žiadateľovi.

2. Náklady na sprístupnenie informácie prístupnou formou osobe so zmyslovým postihnutím znáša obec.

3. Podrobnosti o úhrade nákladov za sprístupnenie informácií  upravuje vyhláška MF SR č.481/2000 Z. z.

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
211 Veľkosť: 377.9 kB Formát: pdf Dátum: 21.8.2023