Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov obce Chorvátsky Grob (ďalej ako „komisia“) bola zriadená na základe Uznesenia č. 202/2022 na obdobie 2022-2026 prijatého na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Chorvátsky Grob, konaného dňa 21.11.2022, a to s poukazom na príslušné ustanovenia ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších právnych predpisov (ďalej ako „ústavný zákon“).

Zloženie komisie

Za členov komisie boli zo strany Obecného zastupiteľstva obce Chorvátsky Grob zvolení:
Ing. Ján Granec – predseda komisie
Ivana Pekárková, DiS – člen komisie
Mgr. Veronika Skutková – člen komisie
 

Okruh pôsobnosti

Okruh pôsobnosti ako i rozsah kompetencií komisie je vymedzený ústavným zákonom, v zmysle ktorého do právomoci komisie patrí najmä, nie však výlučne, nasledovná činnosť:

  • prijímanie Oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára (ďalej ako „oznámenie“) podľa článku 7, ods. 1 ústavného zákona, pričom oznámenie sa podáva na tlačive, ktoré tvorí prílohu č. 1 ústavného zákona;
  • zverejňovanie oznámenia podľa predchádzajúceho bodu na webovom sídle (resp. internetovej stránke obce), a to spôsobom a v rozsahu vyplývajúcom z ústavného zákona (zohľadňujúc obmedzenia vyplývajúce z článku 7, ods. 8 až 10 ústavného zákona);
  • v prípade pochybností o úplnosti alebo pravdivosti skutočností uvedených v prijatom oznámení požiadať verejného funkcionára o vysvetlenie;
  • pokiaľ komisia nebude nepovažovať podané vysvetlenie za dostatočné, je oprávnená dať podnet na začatie konania obecnému zastupiteľstvu;
  • poskytovanie informácií o oznámení každej osobe spôsobom a v rozsahu ustanovenom zákonom o slobodnom prístupe k informáciám;
  • vykonávanie ďalšej činnosti zverenej do kompetencie komisie v zmysle ústavného zákona. 
     

Spôsob podávania oznámenia

Písomne na adresu:
Obec Chorvátsky Grob
Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
Nám. Josipa Andriča 17
900 25 Chorvátsky Grob

Elektronicky na adresu: priznanie@chorvatskygrob.sk

Oznámenie je verejný funkcionár povinný podať písomne do 30 dní odo dňa, keď sa ujal výkonu verejnej funkcie, a počas jej výkonu do 30. apríla každého kalendárneho roka za predchádzajúci kalendárny rok (článok 7, ods. 1 ústavného zákona). Povinnosť podať písomné oznámenie je splnená aj vtedy, ak bolo oznámenie podané elektronickými prostriedkami, spôsobom a za podmienok ustanovených v osobitnom predpise (článok 7, ods. 12 ústavného zákona).

S ohľadom na možnosť podávania oznámenia elektronickými prostriedkami, schválila komisia na svojom rokovaní, ktoré sa uskutočnilo dňa 27.04.2020, dokument s názvom - Podrobnosti pri podávaní oznámení podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ústavný zákon o ochrane verejného záujmu“) čl. 7 ods. 1 a čl. 8 ods. 5 elektronickými prostriedkami. Komisia súčasne požiadala starostu obce o zabezpečenie vytvorenia emailovej schránky priznanie@chorvatskygrob.sk (bez ukladania obsahu), z ktorej budú emaily preposielané členom komisie na ich oficiálne emailové adresy. Na elektronické oznámenie, ktoré bude podané v rozpore s komisiou schváleným dokumentom sa bude hľadieť ako na oznámenie, ktoré nebolo podané.

Súbory na stiahnutie

ZÁPISNICE A MATERIÁLY KOMISIE

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Priloha_1_UZ_357_2004 (1) Veľkosť: 3.5 MB Formát: pdf Dátum: 18.8.2023
Zápisnica KOVZVVF 20.04.2023 Veľkosť: 93.6 kB Formát: pdf Dátum: 18.8.2023
Opravené Oznámenie funkcií zamestnaní činností a majetkových pomerov verejného funkcionára 2022 (03.07.2023) Veľkosť: 16.9 MB Formát: pdf Dátum: 18.8.2023
Vysvetlenie opravy a stanovisko starostky k požiadavkám komisie (03.07.2023) Veľkosť: 177.9 kB Formát: pdf Dátum: 18.8.2023
Pôvodné Oznámenie funkcií zamestnaní činností a majetkových pomerov verejného funkcionára 2022 Veľkosť: 16.8 MB Formát: pdf Dátum: 18.8.2023
Zápisnica KOVZVVF 06.06.2022 Veľkosť: 301.2 kB Formát: pdf Dátum: 18.8.2023
Oznámenie funkcií zamestnaní činností a majetkových pomerov verejného funkcionára 2021 Veľkosť: 1.74 MB Formát: pdf Dátum: 18.8.2023
Oznámenie funkcií zamestnaní činností a majetkových pomerov verejného funkcionára 2020 Veľkosť: 5.58 MB Formát: pdf Dátum: 18.8.2023
Zápisnica KOVZVVF 12.05.2021 Veľkosť: 19.2 kB Formát: docx Dátum: 18.8.2023
Oznámenie funkcií zamestnaní činností a majetkových pomerov verejného funkcionára 2019 Veľkosť: 7.2 MB Formát: pdf Dátum: 18.8.2023
Zápisnica KOVZVVF 13.05.2020 Veľkosť: 66.3 kB Formát: pdf Dátum: 18.8.2023
Podrobnosti_pri_podavani_oznameni_podla_ustavneho_zakona_c_1.pdf Veľkosť: 75.8 kB Formát: pdf Dátum: 18.8.2023
Zápisnica KOVZVVF 27.04.2020 Veľkosť: 82.1 kB Formát: pdf Dátum: 18.8.2023

Zápisnica z rokovania komisie 2024

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
2024 05 20 Zapisnica Veľkosť: 130.9 kB Formát: pdf Dátum: 21.5.2024